Art. 24. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych. - Dz.U.1953.50.244 - OpenLEX

Art. 24. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  24.
1.
Kto nie wykonywa ciążącego na nim obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych

- podlega karze grzywny do 3.000 zł.

2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Kierownik państwowego gospodarstwa rolnego, podległego Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, dopuszczający się wykroczenia, o którym mowa w ust. 1,

- podlega karze pieniężnej do 1.000 zł,

a o ile czyn jego zawiera znamiona przestępstwa, określonego w art. 25 - podlega karze w tym artykule przewidzianej.

4.
Karę pieniężną (ust. 3) nakłada wojewódzki pełnomocnik Ministerstwa Skupu.
5.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Państwowych Gospodarstw Rolnych określi tryb postępowania przy nakładaniu kary pieniężnej (ust. 3).