Art. 14. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  14.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1)
zasady przeliczania gruntów ornych na hektary przeliczeniowe w zależności od jakości i położenia tych gruntów,
2)
podział indywidualnych gospodarstw rolnych na grupy,
3)
zasady, właściwość władz oraz tryb ustalania i stosowania norm dostaw,
4)
właściwość władz oraz sposób i tryb postępowania w sprawach obowiązkowych dostaw zbóż,
5)
terminy wykonania dostaw zbóż.