Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.44.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 14, 16, 23 i 33 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 182) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1957 r. Nr 38, poz. 164, z 1958 r. Nr 47, poz. 233, z 1959 r. Nr 40, poz. 252 oraz z 1960 r. Nr 36, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) gospodarstw rolnych należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych, podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa.";

2) w § 12:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "na wniosek powiatowego pełnomocnika Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu",
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z wojewódzkim pełnomocnikiem Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu";
3) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.

2. Jeżeli gospodarstwo rolne nie jest położone na terenie jednej gromady (miasta, dzielnicy, osiedla), właściwość określa się w zależności od miejsca, w którym się znajdują główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.";

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych i zrzeszeń uprawy ziemi ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.

2. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

5) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych wymienionych w §§ 22-24 ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.

2. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

6) § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. Właściwy do spraw skupu organ prezydium powiatowej (miejskiej - miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej oraz rady narodowej miasta wyłączonego z województwa może obniżyć spółdzielniom produkcyjnym, których członkami są w większości chłopi małoletni, wysokość obowiązkowych dostaw zbóż odpowiednio do możliwości produkcyjnych poszczególnych spółdzielni.";

7) § 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. Właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich - miast stanowiących powiaty miejskie) rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą przyznać ulgi w obowiązkowych dostawach zbóż spółdzielniom produkcyjnym obsiewającym znaczną część gospodarstwa łubinem i innymi nasionami roślin strączkowych na zielony nawóz.";

8) w § 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) należące do tuczarni Centrali Przemysłu Mięsnego, spółdzielni mleczarskich prowadzących wychowalnie cieląt oraz Funduszu Wczasów Pracowniczych.";

9) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 wydają właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich - w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych - w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.";

10) w § 40 w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy "ze zbiorów 1957 r.";
11) w § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych powyżej 3 ha przeliczeniowych, specjalizujące się w hodowli zarodowej bydła lub trzody chlewnej, mogą za zgodą organów ustalających wysokość obowiązkowych dostaw wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych w granicach do 50% wysokości zobowiązania.";

12) w § 43 skreśla się ust. 3;
13) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Spółdzielnie produkcyjne, specjalizujące się w produkcji hodowlanej bydła lub trzody chlewnej, mogą za zgodą organów ustalających wysokość obowiązkowych dostaw wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych.";

14) § 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Indywidualne gospodarstwa rolne oraz spółdzielnie produkcyjne, specjalizujące się w prowadzeniu gospodarki warzywniczej, kwiaciarskiej lub sadowniczej, mogą za zgodą organów ustalających wysokość obowiązkowych dostaw wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych.";

15) § 47 otrzymuje brzmienie:

"§ 47. 1. Ustala się terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż:

1) przez indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe - od dnia 5 sierpnia do dnia 1 listopada każdego roku,

2) przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych - od dnia 5 sierpnia do dnia 31 marca roku następnego.

2. Terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż przez poszczególne gospodarstwa rolne w ramach terminów, o których mowa w ust. 1, określają organy ustalające wysokość obowiązkowych dostaw.

3. Gospodarstwom produkującym kwalifikowane zboża siewne, przeznaczone do wymiany sąsiedzkiej, organy ustalające wysokość obowiązkowych dostaw mogą na ich wniosek przesunąć terminy dostaw odpowiedniej części obowiązkowych dostaw zbóż do dnia 31 marca roku następnego.";

16) § 48 skreśla się;
17) § 49 skreśla się;
18) § 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. 1. Termin na wniesienie odwołania od decyzji w sprawach obowiązkowych dostaw zbóż wynosi 30 dni.

2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostawy.";

19) § 51 skreśla się;
20) § 52 skreśla się;
21) § 53 skreśla się;
22) § 56 otrzymuje brzmienie:

"§ 56. 1. Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż.

2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznawać nagrody:

1) gromadom i wsiom przodującym w wykonaniu obowiązkowych dostaw zbóż - na cele kulturalno-oświatowe,

2) osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw zbóż oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.

3. Suma nagród przyznawanych w ramach funduszu nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż nie może przekraczać 0,5% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż.";

23) § 57 skreśla się;
24) w załączniku nr 4 "Wykaz zakontraktowanych płodów rolnych i normy zamiany":
a) w części "A. Grupa nasienna":

– wprowadza się nową pozycję 4a oraz 4b w brzmieniu:

"4a. gryka 200 kg zboża,

4b. nostrzyk 300 kg zboża",

– w pozycji 5 liczbę "140" zastępuje się liczbą "150",

w pozycji 6 liczbę "120" zastępuje się liczbą "150",

w pozycji 21 lit. b liczbę "140" zastępuje się liczbą "150",

w pozycji 21 lit. c liczbę "120" zastępuje się liczbą "150",

b) w części "B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa":

– wprowadza się nową pozycję 25 w brzmieniu:

"25. gryka 200 kg zboża",

– w pozycji 23 liczbę "100" zastępuje się liczbą "150",

w pozycji 24 liczbę "100" zastępuje się liczbą "150";

25) załącznik nr 6 "Wykaz województw i powiatów korzystających z ulgowego obciążenia obowiązkowymi dostawami" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WOJEWÓDZTW I POWIATÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULGOWEGO OBCIĄŻENIA OBOWIĄZKOWYMI DOSTAWAMI

1) powiat trzcianecki i miasto Piła w województwie poznańskim,
2) powiaty: olecki, gołdapski i ełcki w województwie białostockim,
3) województwo olsztyńskie, z wyjątkiem powiatów: działdowskiego i nowomiejskiego,
4) powiaty: elbląski, kwidzyński, lęborski, malborski, sztumski, nowodworsko-gdański i miasto Elbląg w województwie gdańskim,
5) województwo koszalińskie,
6) województwo szczecińskie,
7) województwo zielonogórskie,
8) województwo wrocławskie i miasto Wrocław,
9) województwo opolskie,
10) powiat gliwicki oraz miasta: Gliwice, Bytom i Zabrze w województwie katowickim,
11) powiat ustrzycki z wyjątkiem miasta Ustrzyki Dolne, powiat leski z wyjątkiem miasta Lesko oraz gromad: Olszanica, Uherce Mineralne, Łukawica, Tarnawa Górna i Hoczew, z powiatu sanockiego tylko gromady: Jaśliska, Bukowsko, Szczawne, Komańcza, Mrzygłód, Poraż, Tyrawa Wołoska, Sieniawa oraz wsie: Bałucianka, Deszno, Królik Polski, Królik Wołoski, Posada Górna, Wisłoczek i Wołtuszowa z gromady Posada Górna, z powiatu krośnieńskiego tylko gromady: Tyrawa, Polany oraz wieś Chyrowa w gromadzie Iwla i przysiółek Nowa Wieś w gromadzie Nadole, z powiatu jasielskiego tylko gromada Krempna, z powiatu gorlickiego tylko gromady: Gładyszów, Uście Gorlickie, Wysowa, Śnietnica i wsie: Bartne, Bodaki, Małastów i Ropica Górna w gromadzie Sękowa, z powiatu przemyskiego tylko gromady: Bircza, Leszczawa Dolna, Nowosiółki Dydyńskie, Żochatyn i Sufczyna oraz wieś Krzeczkowa w gromadzie Olszany - w województwie rzeszowskim.