Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.331 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa:
1) domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "Krajowym Depozytem", i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) Narodowego Banku Polskiego.
§  2. 
1.  Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych.
3.  Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych.
4.  Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
§  3. 
1.  Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Struktura i format zapisu elektronicznego danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz stronie internetowej Krajowego Depozytu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1.
3.  Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.
4.  Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
4a.  W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.
6.  (uchylony).
§  4. 
1.  Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 4, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim.
§  5. 
1.  Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbowymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.
§  6.  W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki.
§  7.  Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, sporządzanych za miesiąc grudzień 2009 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836 i 1385.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 67, poz. 477 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 705), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI

1.1.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ...

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci1):

nierezydenci1):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe2)

fundusze

emerytalne3)

fundusze

inwestycyjne4)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxx

I.2 ...

I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

1.2.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu ......

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci1):

nierezydenci1):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe2)

fundusze

emerytalne3)

fundusze

inwestycyjne4)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxx

I.2 ...

I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

1.3.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .....

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci1):

nierezydenci1):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe2)

fundusze

emerytalne3)

fundusze

inwestycyjne4)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxx

I.2 ...

I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

1.4.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .....

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci2):

nierezydenci2):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe3)

fundusze

emerytalne4)

fundusze

inwestycyjne5)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001x

I.2 ...

I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

1.5.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .....

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci2):

nierezydenci2):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe3)

fundusze

emerytalne4)

fundusze

inwestycyjne5)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxxx

I.2 ...

I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

1.6.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .....

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci2):

nierezydenci2):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe3)

fundusze

emerytalne4)

fundusze

inwestycyjne5)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxxx

I.2 ...

I.n ...

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

1.7.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .....

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

rezydenci2):

nierezydenci2):

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+10)

banki

zakłady

ubezpieczeniowe3)

fundusze

emerytalne4)

fundusze

inwestycyjne5)

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

ogółem

(12+13+14+15+16)

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby

fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxxx

I.2 ...

I.n ...

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

1.8.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

w sztukach

Wyszczególnienie

Liczba obligacji skarbowych

ogółem (3+9)

rezydenci1):

nierezydenci1):

ogółem (4+8)

sektor finansów publicznych (5+6+7)

pozostałe podmioty

ogółem (10+11)

rządy i agendy rządowe

pozostałe podmioty

grupa I2)

grupa II3)

grupa III4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Obligacje skarbowe5) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1

PL00001xxxxx

I.2 ...

I.n ...

II.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) Do grupy I zalicza się:

– uczelnie publiczne,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

– instytucje gospodarki budżetowej,

– agencje wykonawcze,

– państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,

– Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

– państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

– samorządowe instytucje kultury,

– samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Narodowy Fundusz Zdrowia.

5) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU BONAMI SKARBOWYMI

(wzór)

2.1.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca .........

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci1):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci1):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji2)

fundusze emerytalne3)

fundusze inwestycyjne4)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

_____________

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

2.2.

Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci1):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci1):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji2)

fundusze emerytalne3)

fundusze inwestycyjne4)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.3.

Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci1):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci1):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji2)

fundusze emerytalne3)

fundusze inwestycyjne4)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe5)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.4.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci2):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci1):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

_____________

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu ..........................

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci2):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci2):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zaniknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.6.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci2):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci2):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.7.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sellback1), rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+11+17)

rezydenci2):

ogółem (12+13+14+15+16)

nierezydenci2):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+5+6+7+

8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)

fundusze emerytalne4)

fundusze inwestycyjne5)

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

banki

instytucje finansowe z wyłączeniem banków

osoby fizyczne

podmioty niefinansowe6)

inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

– przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

– podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.8.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

sporządza NBP

w mln zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna bonów skarbowych

ogółem (3+9+12)

rezydenci1):

nierezydenci1):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (4+8)

ogółem (10+11)

sektor finansów publicznych (5+6+7)

Grupa I2)

Grupa II3)

Grupa III4)

pozostałe podmioty

rządy i agendy rządowe

pozostałe podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2...

I.n.

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) Do grupy I zalicza się:

– uczelnie publiczne,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

– agencje wykonawcze,

– instytucje gospodarki budżetowej,

– państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,

– Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

– państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

– samorządowe instytucje kultury,

– samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ZBIORCZE, DZIENNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI

(wzór)

3.1.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień .........

sporządza KDPW S.A.

w zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna obligacji skarbowych

rezydenci1):

nierezydenci1):

posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (2+3+4)

1

2

3

4

5

I. Obligacje skarbowe2) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxxxx

I.2 ...

I.n ...

______________

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

3.2.

Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozliczone w dniu .........

sporządza KDPW S.A.

w zł

Wyszczególnienie

Wartość nominalna obligacji skarbowych

transakcje bezwarunkowe

transakcje warunkowe typu repo1)

transakcje warunkowe typu buy/sell back2)

nabycia

zbycia

nabycia

zbycia

nabycia

zbycia

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

rezydenci3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. Obligacje skarbowe4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxxxx

I.2 ...

I.n ...

______________

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zaniknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.