Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.293.1725

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 204, poz. 1578) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.";

2) w § 3:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.",

c) uchyla się ust. 6;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbowymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.";

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w pkt 1.1. tytuł tabeli otrzymuje brzmienie

"Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ...",

b) pkt 1.8. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc styczeń 2012 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

w sztukach
WyszczególnienieLiczba obligacji skarbowych
ogółem (3+9)rezydenci1):nierezydenci1):
ogółem (4+8)sektor finansów publicznych (5+6+7)pozostałe podmiotyogółem (10+11)rządy i agendy rządowepozostałe podmioty
grupa I2)grupa II3)grupa III4)
1234567891011
I. Obligacje skarbowe5) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:
I.1

PL00001xxxxx

I.2 ...
I.n ...
II.n ...
1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

2) Do grupy I zalicza się:

- uczelnie publiczne,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

- instytucje gospodarki budżetowej,

- agencje wykonawcze,

- państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,

- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- samorządowe instytucje kultury,

- samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Narodowy Fundusz Zdrowia.

5) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU BONAMI SKARBOWYMI

(wzór)

2.1.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca .........

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci1):ogółem (12+13+14+15+16)nierezydenci 1):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+ 8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 2)fundusze emerytalne 3)fundusze inwestycyjne 4)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 5)inne podmiotybankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 5)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2 ...
I.n ...

______

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

2.2.

Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci 1):nierezydenci 1):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 2)fundusze emerytalne 3)fundusze inwestycyjne 4)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 5)inne podmiotyogółem (12+13+14+15+16)bankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 5)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2 ...
I.n ...

______

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.3.

Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci1):nierezydenci 1):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji2)fundusze emerytalne 3)fundusze inwestycyjne 4)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 5)inne podmiotyogółem (12+13+14+15+16)bankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 5)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

2) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.4.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci2):nierezydenci 2):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 3)fundusze emerytalne 4)fundusze inwestycyjne 5)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmiotyogółem (12+13+14+15+16)bankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu ..........................

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci2):nierezydenci2):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)fundusze emerytalne 4)fundusze inwestycyjne 5)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmiotyogółem (12+13+14+15+16)bankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zaniknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.6.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back 1), rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci 2):nierezydenci 2):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)fundusze emerytalne 4)fundusze inwestycyjne 5)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmiotyogółem (12+13+14+15+16)bankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesąc-rok
I.2 ...
I.n ...

______

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.7.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .........

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+17)rezydenci 2):nierezydenci 2):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)bankizakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)fundusze emerytalne 4)fundusze inwestycyjne 5)osoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmiotyogółem (12+13+14+15+16)bankiinstytucje finansowe z wyłączeniem bankówosoby fizycznepodmioty niefinansowe 6)inne podmioty
1234567891011121314151617
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2.8.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

sporządza NBP

w mln zł
WyszczególnienieWartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+9+12)rezydenci 1):nierezydenci 1):posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+8)ogółem (10+11)
sektor finansów publicznych (5+6+7)Grupa I 2)Grupa II 3)Grupa III 4)pozostałe podmiotyrządy i agendy rządowepozostałe podmioty
123456789101112
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2...
I.n.

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

2) Do grupy I zalicza się:

- uczelnie publiczne,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

- agencje wykonawcze,

- instytucje gospodarki budżetowej,

- państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,

- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- samorządowe instytucje kultury,

- samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 ZBIORCZE, DZIENNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI

(wzór)

3.1.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień .........

sporządza KDPW S.A.

w zł
WyszczególnienieWartość nominalna obligacji skarbowych
rezydenci 1):nierezydenci 1):posiadacze rachunków zbiorczychogółem (2+3+4)
12345
I. Obligacje skarbowe 2) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:
I.1 PL00001xxxxx
I.2 ...
I.n ...

______

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

2) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

3.2.

Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozliczone w dniu .........

sporządza KDPW S.A.

w zł
WyszczególnienieWartość nominalna obligacji skarbowych
transakcje bezwarunkowetransakcje warunkowe typu repo 1)transakcje warunkowe typu buy/sell back 2)
nabyciazbycianabyciazbycianabyciazbycia
rezydenci 3)nierezydenci 3)posiadacze rachunków zbiorczychrezydenci 3)nierezydenci 3)posiadacze rachunków zbiorczychrezydenci 3)nierezydenci 3)posiadacze rachunków zbiorczychrezydenci 3)nierezydenci 3)posiadacze rachunków zbiorczychrezydenci 3)nierezydenci 3)posiadacze rachunków zbiorczychrezydenci 3)nierezydenci 3)posiadacze rachunków zbiorczych
12345678910111213141516171819
I. Obligacje skarbowe 4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:
I.1 PL00001xxxxx
I.2 ...
I.n ...

______

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zaniknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175).

4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.