Art. 28. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  28.
1.
Roczne wkłady oszczędnościowe uczestników funduszu B ustala się w oparciu o wymiar podatku gruntowego przez zastosowanie właściwej stawki oszczędnościowej, ustalanej corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
2. 23
(skreślony).
3.
Po wysłuchaniu opinii prezydium gminnej rady narodowej władza podatkowa może:
1)
częściowo lub całkowicie zwolnić od obowiązku wniesienia wkładu osobę, która z powodu ciężkiego położenia materialnego, wywołanego zdarzeniami losowymi, nie jest w stanie wnieść wkładu w wysokości, określonej w ust. 1; postanowienie to nie wyłącza zastosowania przepisu art. 19,
2) 24
podwyższyć roczny wkład oszczędnościowy jednak najwyżej do 50% ponad normę wynikającą z ust. 1, w przypadku wyjątkowo korzystnej sytuacji materialnej uczestnika, spowodowanej osiąganiem takich przychodów z innego źródła niż gospodarstwo rolne, które nie stwarzają obowiązku uczestnictwa w funduszach A bądź D.

Powody zwolnienia bądź podwyższenia winny być wskazane w decyzji.

23 Art. 28 ust. 2 skreślony przez art. 1 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. (Dz.U.48.36.256) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1948 r.
24 Art. 28 ust. 3 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.136) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1949 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz.U.51.33.258) zmieniającego nin. ustawę z dniem 18 czerwca 1951 r.