Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
§  2. Wysokość wynagrodzeń, wymienionych w § 1, ustala Minister Przemysłu i Handlu po zasięgnięciu opinii samorządu gospodarczego i zrzeszeń branżowych.