Monitor Polski

M.P.1953.A-69.838

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA
z dnia 14 marca 1953 r.
w sprawie cen rzemieślniczych usług remontowo-budowlanych.

Stosownie do § 4 uchwały nr 10 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie ustalenia cen usług rzemieślniczych oraz na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. Nr 67, poz. 418) zarządza się, co następuje:
§  1. Ceny za drobne usługi remontowo-budowlane, świadczone przez uspołecznione zakłady usługowe i indywidualnych rzemieślników, nie mogą przekraczać cen wymienionych w cennikach, stanowiących załączniki nr 1-17 do niniejszego zarządzenia, a mianowicie:
1) załącznik nr 1 - cennik na usługi w zakresie betoniarstwa,
2) załącznik nr 2 - cennik na usługi w zakresie ciesielstwa,
3) załącznik nr 3 - cennik na usługi w zakresie dekarstwa i blacharstwa budowlanego,
4) załącznik nr 4 - cennik na usługi w zakresie instalatorstwa centralnego ogrzewania,
5) załącznik nr 5 - cennik na usługi w zakresie instalatorstwa elektrycznego,
6) załącznik nr 6 - cennik na usługi w zakresie instalatorstwa gazowego,
7) załącznik nr 7 - cennik na usługi w zakresie instalatorstwa wodociągowego i kanalizacyjnego,
8) załącznik nr 8 - cennik na usługi w zakresie izolatorstwa budowlanego,
9) załącznik nr 9 - cennik na usługi w zakresie kamieniarstwa budowlanego,
10) załącznik nr 10 - cennik na usługi w zakresie konserwacji i naprawy studzien,
11) załącznik nr 11 - cennik na usługi w zakresie malarstwa i lakiernictwa budowlanego,
12) załącznik nr 12 - cennik na usługi w zakresie murarstwa (roboty murowe, naprawa kominów w budynkach),
13) załącznik nr 13 - cennik na usługi w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian,
14) załącznik nr 14 - cennik na usługi w zakresie szklarstwa budowlanego,
15) załącznik nr 15 - cennik na usługi w zakresie sztukatorstwa,
16) załącznik nr 16 - cennik na usługi w zakresie tynkarstwa,
17) załącznik nr 17 - cennik na usługi w zakresie zduństwa.
§  2. Za drobne usługi uważa się usługi świadczone na indywidualne zamówienia zleceniodawcy, o ile koszt usługi, to jest koszt robocizny łącznie z narzutami, nie przekracza dla robót wymienionych w danym cenniku kwoty:
1) w zakresie betoniarstwa (załącznik nr 1) 180,- zł,
2) w zakresie ciesielstwa (załącznik nr 2) 220,- zł,
3) w zakresie dekarstwa i blacharstwa budowlanego (załącznik nr 3) 150,- zł,
4) w zakresie instalatorstwa centralnego ogrzewania (załącznik nr 4) 500,- zł,
5) w zakresie instalatorstwa elektrycznego (załącznik nr 5) 180,- zł,
6) w zakresie instalatorstwa gazowego (załącznik nr 6) 350,- zł,
7) w zakresie instalatorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (załącznik nr 7) 250,- zł,
8) w zakresie izolatorstwa budowlanego (załącznik nr 8) 180,- zł,
9) w zakresie kamieniarstwa budowlanego (załącznik nr 9) 600,- zł,
10) w zakresie konserwacji i naprawy studzien (załącznik nr 10) 1.000,- zł,
11) w zakresie malarstwa i lakiernictwa budowlanego (załącznik nr 11) 750,- zł,
12) w zakresie murarstwa (roboty murowe, naprawa kominów w budynkach mieszkalnych - załącznik nr 12) 180,- zł,
13) w zakresie posadzkarstwa i licowania ścian (załącznik nr 13) 220,- zł,
14) w zakresie szklarstwa (załącznik nr 14) 60,- zł,
15) w zakresie sztukatorstwa (załącznik nr 15) 1.000,- zł,
16) w zakresie tynkarstwa (załącznik nr 16) 180,- zł,
17) w zakresie zduństwa (załącznik nr 17) 1.000,- zł.
§  3. Ceny za usługi, których wartość przekracza kwoty podane w § 2, powinny być obliczane, o ile chodzi o remonty średnie i kapitalne - według cenników i katalogów norm i cen jednostkowych Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, o ile zaś chodzi o roboty objęte państwowymi planami inwestycyjnymi - według cenników robót budowlanych i instalacyjnych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.
§  4.
1. Ceny podane w cennikach, wymienionych w § 1, obejmują całkowitą należność za wykonanie usługi, łącznie z wszystkimi dodatkami przewidzianymi przy wykonaniu robót budowlanych, jednakże bez kosztów materiałów podstawowych i pomocniczych, kosztów dowozu materiałów i ewentualnych dojazdów pracowników, jak również kosztów przestoju z winy zleceniodawcy.
2. Koszt materiałów obliczać należy według cen detalicznych doliczając narzut do materiału w granicach do 40% jego wartości. Zużycie materiałów wyliczać należy na podstawie kosztorysów wzorcowych z analizą wzorcową robocizny i materiałów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
3. Koszt transportu materiałów oraz narzędzi pracy należy obliczać według efektywnie poniesionych kosztów, doliczając 21% z tytułu generaliów.
4. Wynagrodzenie za czas zużyty przez pracownika na dojście (dojazd) do miejsca wykonania usługi i powrót do punktu usługowego jak również czas postoju zawinionego przez zleceniodawcę oblicza się według stawki płacy związanej z zaszeregowaniem danego pracownika.
5. Koszt dojazdu pracowników do miejsca roboty i powrotu do zakładu usługowego obliczać należy według rzeczywistego kosztu przejazdu najtańszym środkiem lokomocji.
§  5. Cenniki opracowane zostały dla strefy I przewidzianej układem zbiorowym pracy w budownictwie z dnia 7 maja 1949 r. Przy stosowaniu cennika w strefie II należy wprowadzić współczynnik zmniejszający 0,93, w strefie zaś III - 0,87.
§  6. Określenia ceny za drobne usługi remontowo-budowlane nie objęte cennikami, wymienionymi w § 1, należy dokonać przez porównanie z podobnymi pozycjami cennika, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe - obliczać cenę na podstawie zużytego czasu (według karty pracy), mnożąc zużyty czas przez stawkę płacy godzinowej, zgodną z zaszeregowaniem robotnika, oraz przez współczynnik 1,4 z tytułu generaliów.
§  7. Cenniki wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia wyłożone zostaną w referatach (wydziałach) przemysłu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych do wglądu osób zainteresowanych.
§  8.
1. Obowiązujące cenniki usług powinny być umieszczone w zakładach usługowych w widocznym i dostępnym miejscu.
2. Jednostki nadrzędne uspołecznionych zakładów usługowych oraz izby rzemieślnicze, o ile chodzi o zakłady prowadzone przez indywidualnych rzemieślników, obowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych we właściwe cenniki i przestrzegania obowiązku określonego w ust. 1.
§  9. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc cenniki na usługi wymienione w § 1.
§  10. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1953 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE BETONIARSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE CIESIELSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE DEKARSTWA I BLACHARSTWA BUDOWLANEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALATORSTWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALATORSTWA GAZOWEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALATORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE IZOLATORSTWA BUDOWLANEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE KAMIENIARSTWA BUDOWLANEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAWY STUDZIEN

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE MALARSTWA I LAKIERNICTWA BUDOWLANEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE MURARSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE POSADZKARSTWA I LICOWANIA ŚCIAN

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE SZKLARSTWA BUDOWLANEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE SZTUKATORSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE TYNKARSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE ZDUŃSTWA (NAPRAWA PIECÓW POKOJOWYCH I KUCHENNYCH)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................