Monitor Polski

M.P.1953.A-60.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA
z dnia 14 marca 1953 r.
w sprawie cen usług rzemieślniczych.

Stosownie do § 4 uchwały nr 10 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie ustalenia cen usług rzemieślniczych oraz na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. Nr 67, poz. 418) zarządza się, co następuje:
§  1. Ceny za usługi, należące do podanych niżej rodzajów usług, świadczone przez uspołecznione zakłady usługowe oraz indywidualnych rzemieślników, nie mogą przekraczać cen wymienionych w cennikach, stanowiących załączniki nr 1-30 do niniejszego zarządzenia, a mianowicie w zakresie:
1) wulkanizatorstwaw załącznikunr1,
2) szklarstwa pojazdowego""2,
3) szlifierstwa szkła""3,
4) introligatorstwa""4,
5) naprawy zabawek""5,
6) wyrobu szyldów""6,
7) lakiernictwa pojazdowego i galanteryjnego""7,
8) naprawy parasoli""8,
9) naprawy galanterii skórzanej""9,
10) rękawicznictwa""10,
11) naprawy uprzęży rymarskiej""11,
12) naprawy mebli""12,
13) tapicerstwa""13,
14) dekoratorstwa""14,
15) naprawy wiecznych piór""15,
16) naprawy sprzęta pożarniczego""16,
17) służby zdrowia (technika dentystyczna)""17,
18) grzejnictwa elektrycznego""18,
19) zegarmistrzostwa""19,
20) naprawy wag analitycznych""20,
21) optyki""21,
22) usług teletechnicznych""22,
23) usług radiotechnicznych""23,
24) naprawy silników elektrycznych""24,
25) naprawy artykułów elektrotechnicznych gospodarstwa domowego""25,
26) repasacji pończoch, plisowania, sztucznego cerowania, obciągania guzików materiałerti""26,
27) pomocy domowej""27,
28) dozoru mienia""28,
29) blacharstwa""29,
30) ślusarstwa""30.
§  2. Ceny podane w cennikach rozumie się jako należność za świadczoną usługę:
1) łącznie z materiałem - dla rodzajów usług wymienionych w § 1 pkt 1, 17, 21, 26, 29 i 30;
2) bez materiałów zasadniczych - dla rodzajów usług wymienionych w § 1 pkt 2, 3, 6, 9, 10-16, 18-20 i 22-25;
3) z materiałem lub bez materiału indywidualnie dla poszczególnych pozycji - dla rodzajów usług wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 7 i 8.
§  3. Za materiały własne wykonawcy, zużyte przy wykonaniu usługi w wysokości udokumentowanego ich zużycia, należność obliczana będzie po cenie detalicznej materiałów, a wykazana być powinna w odrębnej pozycji rachunku.
§  4.
1. Ceny za usługi nietypowe, nie wymieniona w cennikach, obliczać należy stosownie do czasu ich wykonania wynikającego z karty roboczej wykonawcy (wykonawców) usługi, przy zastosowaniu ceny za jedną roboczogodzinę usługową brutto w wysokości ustalonej dla poszczególnego rodzaju usługi i podanej we właściwym cenniku.
2. Cenę za wykonanie usługi nietypowej otrzymuje się w drodze przemnożenia czasu wykonania przez cenę roboczogodziny brutto. Do wyliczonej w ten sposób ceny nie dolicza się żadnych dodatkowych narzutów, gdyż zawarte są one w cenie za roboczogodzinę brutto.
§  5.
1. Ceny za usługi typowe, podane w cennikach, jak również ceny obliczone stosownie do § 4 stanowią ceny za usługę wykonaną w siedzibie zakładu usługowego.
2. W przypadku świadczenia usługi poza zakładem cenę za usługę zwiększa się o efektywny koszt przejazdu i wynagrodzenia za czas stracony na drogę pracownika zakładu, delegowanego w celu wykonania usługi.
§  6. Prezydia wojewódzkich rad narodowych w zależności od miejscowych warunków mogą ustalić cenniki wojewódzkie, stosując dla poszczególnych grup usług odchylenia od cen podanych w cennikach wymienionych w § 1 w następujących granicach:
1) dla wulkanizatorstwado10%obniżki,
2) dla szklarstwa pojazdowego"10%"
3) dla szlifierstwa szkła"10%"
4) dla introligatorstwa"10%"
5) dla naprawy zaUawek"10%"
6) dla wyrobu szyldów"10%"
7) dla lakiernictwa pojazdowego i galanteryjnego"10%"
8) i dla naprawy parasoli"10%"
9) dla naprawy galanterii skórzanej"10%"
10) dla rękawicznictwa"10%"
11) dla naprawy uprzęży rymarskiej"15%"
12) dla naprawy mebli"10%"
13) dla tapicerstwa"10%"
14) dla dekoratorstwa"10%"
15) dla naprawy wiecznych piór"10%"
16) dla pożarnictwa"10%"
17) dla grzejnictwa elektrycznego"10%"
18) dla zegarmistrzostwa"10%"
19) dla usług radiotechnicznych"10%"
20) dla napraw silników elektrycznych"20%"
21) dla napraw artykułów elektrotechnicznych gospodarstwa domowego"15%"
22) dla repasacji pończoch, plisowania, sztucznego cerowania, obciągania, guzików materiałem"15%"
23) dla pomocy domowej"15%"
24) dla dozoru mienia"15%"
25) dla blacharstwa"10%"
26) dla ślusarstwa"10%"
§  7.
1. Cenniki wojewódzkie, ustalone w trybie § 6, powinny być przesłane Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła do wiadomości oraz ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać w formie wzmianki o wydaniu cennika wojewódzkiego oraz o wyłożeniu go do wglądu osób zainteresowanych w myśl § 8 niniejszego zarządzenia.
§  8. Wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia cenniki wyłożone zostaną w referatach (wydziałach) przemysłu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych do wglądu osób zainteresowanych.
§  9.
1. Obowiązujące cenniki usług powinny być umieszczone w zakładach usługowych w widocznym i dostępnym miejscu.
2. Jednostki nadrzędne uspołecznionych zakładów usługowych oraz izby rzemieślnicze, o ile chodzi o zakłady prowadzone przez indywidualnych rzemieślników, obowiązane są dopilnować zaopatrzenia zakładów usługowych we właściwe cenniki i przestrzegania obowiązku określonego w ust. 1.
§  10. Z chwilą wejścia w życie zarządzenia tracą moc cenniki na usługi wymienione w § 1.
§  11. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1953 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE WULKANIZATORSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE SZKLARSTWA POJAZDOWEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE SZLIFOWANIA SZKŁA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE INTROLIGATORSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY ZABAWEK

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE WYROBU SZYLDÓW

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

CENNIK ZA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE LAKIERNICTWA POJAZDOWEGO I GALANTERYJNEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY PARASOLI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY GALANTERII SKÓRZANEJ

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE RĘKAWICZNICTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRaWY uPRZĘŻY RYMARSKICH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY MEBLI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 12a

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY SPRZĘTU KUCHENNEGO I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE TAPICERSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE DeKORATORSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY WIECZNYCH PIÓR

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 17

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE SŁUŻBY ZDROWIA (TECHNIKA DENTYSTYCZNA)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 18

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE GRZEJNICTWA ELEKTRYCZNEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 19

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE ZEGARMISTRZOSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 20

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY WAG ANALITYCZNYCH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 21

CENNIK NA USŁUGI W ZAKRESIE OPTYKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 22

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI TELETECHNICZNe (KONSERWACJA URZĄDZEŃ TELEFONICZNYCH WEWNĘTRZNYCH)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 23

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI RADIOTECHNICZNE (NAPRAWY ODBIORNIKÓW RADIOWYCH I URZĄDZEŃ ELEKTRO-AKUSTYCZNYCH)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 24

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 25

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH GOSPODARSTWA DOMOWEGO

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 26

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE REPASACJI POŃCZOCH, PLISOWANIA, SZTUCZNEGO CEROWANIA, OBCIĄGANIA GUZIKÓW MATERIAŁEM

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 27

CENNIK NA USŁUGI Z ZAKRESU POMOCY DOMOWEJ

Przy wykonywaniu usług z zakresu pomocy domowej należność oblicza się na podstawie czasu wykonania ujętego w karcie pracy oraz ceny za roboczogodzinę usługową brutto w wysokości zł 6,00 (łącznie z materiałem). Przy wykonywaniu czynności o utrudnionym dostępie i niebezpieczeństwie pracy do ustalonej roboczogodziny usługowej brutto doliczać należy 20%.

ZAŁĄCZNIK  Nr 28

CENNIK NA USŁUGI Z ZAKRESU DOZORU MIENIA

Przy wykonywaniu usług z zakresu dozoru mienia należność oblicza się na podstawie czasu wykonania ujętego w karcie pracy oraz ceny za roboczogodziną usługową brutto w wysokości zł 4,20.

ZAŁĄCZNIK  Nr 29

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE BLACHARSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 30

CENNIK NA TYPOWE USŁUGI W ZAKRESIE ŚLUSARSTWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................