Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.98.629

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej2)

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa niektóre wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach rozbioru mięsa oraz zakładach produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne.
2. Wymagania weterynaryjne, o których mowa w ust. 1, dotyczą zakładów o małej zdolności produkcyjnej, w których tygodniowo produkuje się nie więcej niż:
1) pięć ton mięsa bez kości lub równoważną ilość mięsa z kością - w przypadku zakładów rozbioru mięsa;
2) siedem i pół tony łącznie mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych - w przypadku zakładów produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne.
§  2. Podmiot prowadzący zakład rozbioru mięsa, o którym mowa w § 1, zapewnia, że:
1) zakład spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", w załączniku III w sekcji I w rozdziale III w ust. 2 albo w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 lit. b albo
2) mięso pakowane i niepakowane jest przechowywane w tym samym pomieszczeniu, pod warunkiem że jest ono przechowywane w innym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie przechowywanych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich opakowań;
3) zakład spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale III w ust. 4 albo w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 lit. d albo
4) w zakładzie są zainstalowane, możliwie najbliżej stanowisk pracy, urządzenia do mycia i odkażania rąk dla pracowników mających kontakt z niepakownym mięsem, z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone w środki do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki;
5) zakład spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale III w ust. 5 albo w sekcji II w rozdziale III w ust. 1 lit. e albo
6) w zakładzie funkcjonuje system urządzeń do odkażania narzędzi zabezpieczający mięso przed zanieczyszczeniem i umożliwiający dostęp do odkażonych narzędzi podczas produkcji.
§  3. Podmiot prowadzący zakład produkujący mięso mielone lub surowe wyroby mięsne, o którym mowa w § 1, zapewnia, że:
1) zakład spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji V w rozdziale I w ust. 2 albo
2) mięso pakowane i niepakowane jest przechowywane w tym samym pomieszczeniu, pod warunkiem że jest ono przechowywane w innym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie przechowywanych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich opakowań;
3) zakład spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji V w rozdziale I w ust. 4 albo
4) w zakładzie są zainstalowane, możliwie najbliżej stanowisk pracy, urządzenia do mycia i odkażania rąk dla pracowników mających kontakt z niepakownym mięsem, z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone w środki do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki;
5) zakład spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji V w rozdziale I w ust. 5 albo
6) w zakładzie funkcjonuje system urządzeń do odkażania narzędzi zabezpieczający mięso mielone i surowe wyroby mięsne przed zanieczyszczeniem i umożliwiający dostęp do odkażonych narzędzi podczas produkcji.
§  4. Jeżeli podmiot prowadzi zakład rozbioru mięsa, o którym mowa w § 1, połączony z zakładem prowadzącym produkcję mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych, o którym mowa w § 1, oprócz spełniania wymagań określonych w § 2 zapewnia, że:
1) zakład rozbioru mięsa spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji V w rozdziale I w ust. 3 albo
2) produkcja mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych odbywa się po zakończeniu rozbioru mięsa, po odpowiednim oczyszczeniu i odkażeniu pomieszczenia, w którym odbywał się rozbiór mięsa, oraz że przy produkcji mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych są spełnione wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji V w rozdziale III.
§  5. Produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, o których mowa w § 1, spełniających co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w § 2 pkt 2, 4 i 6, § 3 pkt 2, 4 i 6 oraz § 4 pkt 2, mogą być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
1. Produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, o których mowa w § 1, spełniających co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w § 2 pkt 2, 4 i 6, § 3 pkt 2, 4 i 6 oraz § 4 pkt 2, znakuje się okrągłym znakiem weterynaryjnym, zawierającym w:
1) górnej części - litery PL;
2) środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny;
3) dolnej części - litery IW.
2. Do znakowania, o którym mowa w ust. 1, przepisy rozporządzenia nr 853/2004 załącznik II sekcja I ust. 1, 2, 5, 9-11, 13 i 14 stosuje się odpowiednio.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 października 2009 r. pod numerem 2009/0562/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.