Art. 50. - [Zwrot utraconego zarobku przysługujący świadkowi; należności przysługujące biegłemu i specjaliście] - Najwyższa Izba Kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.623 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  50.  [Zwrot utraconego zarobku przysługujący świadkowi; należności przysługujące biegłemu i specjaliście]
1. 
Świadkowi, który nie jest pracownikiem jednostki kontrolowanej, przysługuje zwrot utraconego zarobku, poniesionych przez niego kosztów podróży i zakwaterowania oraz dieta na zasadach określonych w odrębnych przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
2. 
Biegłemu i specjaliście przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez nich uzasadnionych i udokumentowanych wydatków. Wysokość wynagrodzenia ustala się w umowie zawartej między dyrektorem właściwej jednostki kontrolnej a biegłym lub specjalistą, uwzględniając czas i nakład pracy niezbędne do wydania opinii, a także stopień złożoności problemu będącego jej przedmiotem.
3. 
Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z budżetu Najwyższej Izby Kontroli.
4. 
Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby wezwanej do złożenia wyjaśnień w trybie art. 40 ust. 1 i 7.