Martuszewicz Anna, Piecyk Katarzyna, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Monografie
Opublikowano: ABC 2007
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Autorzy fragmentu:

ROZDZIAŁI
Urlop wypoczynkowy

1.Zagadnienia ogólne

Urlop wypoczynkowy definiowany jest jako coroczny, nieprzerwany, płatny okres ustawowego zwolnienia pracownika od obowiązku pracy u danego pracodawcy, przysługujący pracownikowi w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, w wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalonym przez pracodawcę.

Prawo pracownika do wypoczynku wynika zarówno z przepisów Kodeksu pracy, jak i przepisów międzynarodowych: Konwencji MOP Nr 132 (z dnia 24 czerwca 1970 r. dot. corocznych płatnych urlopów - niepublikowana) i Europejskiej Karty Społecznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Również Konstytucja RP w ramach wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela gwarantuje prawo do wypoczynku poprzez coroczne płatne urlopy, a także określone w ustawie dni wolne od pracy i maksymalne normy czasu pracy.

Prawo pracownika do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego oznacza, że:

-

urlop powinien być zaplanowany i udzielony pracownikowi w tym roku kalendarzowym, w którym nabył on...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX