Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.997

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", nagród dla nauczycieli akademickich za:
a) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
b) całokształt dorobku

- zwanych dalej "nagrodami";

2) rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody, i sposób ich dokumentowania;
3) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;
4) maksymalną wysokość nagrody;
5) wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwanego dalej "wnioskiem".
§  2.  Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:
1) naukowej:
a) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
b) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscypliny naukowej lub dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, lub
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscypliny naukowej lub dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
c) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;
2) dydaktycznej:
a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
c) aktywność w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć służących prezentacji osiągnięć artystycznych, w szczególności osiągnięć studentów,
d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich oraz innych materiałów i pomocy dydaktycznych;
3) wdrożeniowej:
a) praktyczne wykorzystanie wyników twórczości artystycznej, badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności społecznej, przemysłowej, naukowej lub handlowej,
b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;
4) organizacyjnej:
a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwijania twórczości artystycznej, podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształtowania lub wspierania rozwoju kulturowego, gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
b) aktywność w zakresie upowszechniania kultury,
c) rozwijanie współpracy z otoczeniem kulturalno-społeczno-gospodarczym,
d) efektywne zarządzanie uczelnią artystyczną.
§  3.  Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w przypadku:
1) osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, w formie oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego szczegółowy opis osiągnięć wraz z informacją o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2) pozostałych osiągnięć, o których mowa w § 2, w formie oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego szczegółowy opis osiągnięć wraz z informacją o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach oraz:
a) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b-e:
dokumentów potwierdzających przebieg badań naukowych, prac rozwojowych, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii,
dokumentów potwierdzających kierowanie przez kandydata do nagrody zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata o kierowaniu takim zespołem,
kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,
oświadczenia wydawcy publikacji naukowej albo oświadczeń współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa,
b) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 3:
dokumentów zawierających informacje o sposobie wykorzystania wyników twórczości artystycznej, badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
dokumentów zawierających informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach.
§  4. 
1.  Nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek rektora uczelni artystycznej.
2.  Rektor uczelni artystycznej może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody danego rodzaju, z tym że łącznie nie więcej niż trzech kandydatów. Przez kandydata rozumie się również zespół osób, o którym mowa w § 8 ust. 3.
§  5. 
1.  Wniosek składa się w terminie do dnia 15 kwietnia.
2.  Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
3.  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
4.  Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w § 3;
2) opinię senatu uczelni artystycznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem;
3) oświadczenie kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody;
4) oświadczenie kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody albo odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska - w przypadku przyznania nagrody - na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;
5) oświadczenie kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
6) oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia - w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, o której mowa w § 8 ust. 3.
5.  W przypadku wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 2, wraz z wnioskiem składa się odwzorowanie cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6.  Wniosek przekazany w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.
7.  W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, o której mowa w § 8 ust. 3:
1) oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3-5, składa każda z osób wchodzących w skład zespołu osób, którego dotyczy wniosek;
2) oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 6 oraz w § 3, są składane wspólnie przez wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu osób, którego dotyczy wniosek.
§  6. 
1.  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
2.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  7. 
1.  Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnia się następujące kryteria w zakresie działalności:
1) naukowej:
a) znaczenie i zasięg osiągnięć twórczości artystycznej, badań naukowych, prac rozwojowych dla rozwoju kulturowego, społecznego lub gospodarczego kraju lub regionu,
b) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla kultury, dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki lub dyscypliny artystycznej, w której zostało ono uzyskane,
c) aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, lub inicjowanie działalności takich zespołów,
d) rangę konkursu krajowego lub międzynarodowego, w ramach którego został zrealizowany projekt;
2) dydaktycznej:
a) zaangażowanie w zakresie kształcenia i promowania kadr dydaktycznych,
b) zaangażowanie w zakresie kształcenia i wychowania studentów lub kształcenia doktorantów,
c) stosowanie różnorodnych form kształcenia,
d) wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości,
e) prestiż i zasięg zorganizowanych przedsięwzięć związanych z promocją osiągnięć artystycznych, w szczególności osiągnięć studentów;
3) wdrożeniowej:
a) nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników twórczości artystycznej, badań naukowych lub prac rozwojowych,
b) znaczenie wykorzystanych wyników twórczości artystycznej, badań naukowych lub prac rozwojowych w szczególności dla działalności społecznej, przemysłowej, naukowej lub handlowej,
c) aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
4) organizacyjnej:
a) znaczenie działań podjętych we współpracy międzynarodowej dla rozwoju twórczości artystycznej, podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju kulturowego, gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
b) znaczenie i zasięg działań służących upowszechnianiu kultury,
c) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania uczelnią artystyczną.
2.  Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podejmuje się z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej kandydata do nagrody, stosując do oceny poszczególnych osiągnięć kryteria, o których mowa w ust. 1.
§  8. 
1.  Nagroda może zostać przyznana osobie, która jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2.  Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, za znaczące osiągnięcia, o których mowa w § 2, mogą zostać przyznane osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w uczelni artystycznej.
3.  Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, mogą zostać przyznane jednej osobie jako nagrody indywidualne albo zespołowi osób jako nagrody zespołowe.
4.  Nagroda, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może zostać przyznana tylko indywidualnie, danej osobie raz w ciągu kariery zawodowej.
5.  Nagroda może zostać przyznana osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ukarana karą dyscyplinarną.
§  9. 
1.  Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 31 października.
2.  W danym roku minister może przyznać nie więcej niż 17 nagród.
3.  Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
a) naukowej - ośmiokrotności,
b) dydaktycznej - ośmiokrotności,
c) wdrożeniowej - ośmiokrotności,
d) organizacyjnej - ośmiokrotności,
2) całokształt dorobku - dziesięciokrotności

- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4.  Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla poszczególnych nagrodzonych osób ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia, określonego w oświadczeniu:
1) o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 6 - w przypadku nagrody zespołowej przyznawanej na wniosek;
2) osoby kierującej pracami nagrodzonego zespołu osób, o którym mowa w § 8 ust. 3 - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej z inicjatywy własnej ministra.
5.  Minister niezwłocznie po przyznaniu nagrody zespołowej przyznanej z jego inicjatywy wzywa osobę kierującą pracami nagrodzonego zespołu osób do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.
6.  W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nagrodę zespołową wypłaca się poszczególnym nagrodzonym osobom w jednakowej wysokości.
§  10.  Nagrodę wypłaca minister. Wypłata nagrody następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez osobę nagrodzoną, w terminie 30 dni od dnia wskazania ministrowi numeru rachunku bankowego.
§  11.  W 2019 r. wnioski o przyznanie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nagród dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku składa się w terminie do dnia 30 czerwca.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było w zakresie nagród za:

1) osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1462),

2) wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 56),

3) wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. poz. 1517)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).