Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.29.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 1993 r.
w sprawie nadania statutu Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutowi Pamięci Narodowej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytucie Pamięci Narodowej (Dz. U. Nr 21, poz. 98 i z 1991 r. Nr 45, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1. Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutowi Pamięci Narodowej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.
1. Minister Sprawiedliwości może, w uzasadnionych przypadkach, łączyć, likwidować lub przekształcać jednostki organizacyjne wymienione w § 5 ust. 2 statutu, zawiadamiając o tym Urząd Rady Ministrów.
2. Stanowisko dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej jest równorzędne ze stanowiskiem dyrektora generalnego w Ministerstwie.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU - INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

§  1. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej, zwana dalej "Komisją", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 98 i z 1991 r. Nr 45, poz. 195) oraz niniejszego statutu.
§  2. Do zakresu działania Komisji w szczególności należy:
1) prowadzenie śledztw i postępowań wyjaśniających, udzielanie pomocy prawnej i dokumentacyjnej krajowym oraz zagranicznym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawie zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz innych przestępstw stanowiących zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości - popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, a także na innych osobach, jeżeli zbrodnie takie zostały popełnione na terytorium państwa polskiego,
2) gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji o zbrodniach określonych w ust. 1, popełnionych w Polsce i w innych krajach,
3) prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki totalitaryzmu, zbrodni hitlerowskich, zbrodni stalinowskich i innych przestępstw stanowiących zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości, jak też w odniesieniu do ofiar i szkód wojennych Polski oraz upowszechnianie wyników tych badań,
4) współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie badań nad zbrodniami wymienionymi w pkt 3,
5) przeprowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki powierzonej Komisji.
§  3.
1. W realizacji swoich zadań Komisja współdziała z:
1) instytucjami i ośrodkami naukowymi,
2) archiwum,
3) Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz stowarzyszeniami kombatanckimi w kraju i za granicą,
4) Radą Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, organizacjami i instytucjami opieki nad miejscami martyrologii i pamięci dziejów narodu polskiego.
2. Komisja współpracuje z odpowiednimi zagranicznymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjami naukowymi, kombatanckimi, archiwalnymi i wydawniczymi.
§  4.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) Minister Sprawiedliwości - jako Przewodniczący,
2) dyrektor Komisji - jako zastępca Przewodniczącego,
3) zastępcy dyrektora,
4) członkowie powołani przez Przewodniczącego Komisji w liczbie od 30 do 35.
2. Przewodniczący Komisji może powołać spośród jej członków Prezydium.
3. Kadencja Komisji trwa 4 lata.
4. Przewodniczący Komisji może zmieniać skład osobowy Komisji także w trakcie trwania jej kadencji.
§  5.
1. Jednostkami organizacyjnymi Komisji są:
1) Biuro Śledcze,
2) Archiwum Komisji,
3) Zakład Naukowo-Badawczy,
4) okręgowe komisje - jako terenowe jednostki organizacyjne.
2. Ponadto jednostkami organizacyjnymi Komisji są:
1) Samodzielny Wydział Wydawnictw,
2) Samodzielny Wydział Ogólny.
3. Dyrektor Komisji kieruje pracą jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 i 2 bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich zastępców albo kierowników tych jednostek.
§  6.
1. Przy Komisji działa Rada Naukowa jako organ opiniodawczo-doradczy, w szczególności w zakresie zagadnień naukowo-badawczych.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Komisji, na wniosek dyrektora Głównej Komisji:
1) przewodniczący,
2) członkowie, w liczbie nie przekraczającej 31, spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo spośród wysoko kwalifikowanych specjalistów z dziedzin objętych zakresem działania Komisji.
3. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
4. Szczegółową organizację Rady Naukowej określi regulamin uchwalony przez Radę.
§  7. Komisja wydaje Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej.
§  8. Komisja używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym i napisem w otoku: "Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej".
§  9.
1. Komisja jest państwową jednostką budżetową.
2. Wpływy i wydatki Komisji są objęte budżetem państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  10. Do zakresu działania okręgowych komisji należy:
1) prowadzenie śledztw, postępowań wyjaśniających i czynności śledczych, mających na celu ujawnienie faktów zbrodni i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zbrodniarzy hitlerowskich, stalinowskich i innych osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz na innych osobach, jeśli zbrodnie takie zostały popełnione na terytorium państwa polskiego,
2) przekazywanie Głównej Komisji dowodów zbrodni hitlerowskich, stalinowskich i innych zbrodni przeciwko ludzkości do wykorzystania ich w postępowaniu karnym w kraju i za granicą oraz na potrzeby badań historycznych,
3) prowadzenie prac badawczych w ramach programu badawczego Komisji,
4) uczestniczenie w działalności wydawniczej Komisji,
5) wykonywanie innych zadań, zleconych przez dyrektora Komisji.
§  11.
1. W skład okręgowej komisji wchodzą:
1) przewodniczący,
2) dyrektor - jako zastępca przewodniczącego,
3) członkowie.
2. Przewodniczącego okręgowej komisji powołuje i odwołuje Przewodniczący Głównej Komisji. Kandydatury przedstawia lub opiniuje dyrektor Głównej Komisji.
3. Dyrektora okręgowej komisji powołuje i odwołuje dyrektor Głównej Komisji na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji.
4. Członków okręgowej komisji powołuje i odwołuje jej przewodniczący.
§  12.
1. Okręgowe komisje tworzy się dla jednego lub kilku województw w miastach będących siedzibą wojewodów.
2. W ramach okręgowych komisji mogą być tworzone delegatury funkcjonujące w innej miejscowości.
§  13. Wewnętrzną organizację oraz zakres działania jednostek organizacyjnych Komisji określa regulamin nadawany przez Ministra Sprawiedliwości - Przewodniczącego Głównej Komisji.