Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.132.672

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1994 r.
w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78 oraz z 1994 r. Nr 86, poz. 397) zarządza się, co następuje:
Nadaje się status miasta następującym miejscowościom:
1)
Lubniewice w województwie gorzowskim,
2)
Bodzentyn w województwie kieleckim,
3)
Nowy Wiśnicz w województwie tarnowskim,
4)
Krasnobród w województwie zamojskim.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.