Art. 29. - [Przenoszenie muzealiów poza teren muzeum] - Muzea.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.902 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2020 r. do: 7 grudnia 2021 r.
Art.  29.  [Przenoszenie muzealiów poza teren muzeum]
1. 
Muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum, w którym są wpisane do inwentarza:
1)
za zgodą dyrektora muzeum, w przypadku:
a)
wypożyczenia innym muzeom,
b)
potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa,
c)
ekspozycji na wystawach;
2)
za zgodą podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz dyrektora, w przypadkach niewymienionych w pkt 1, jeżeli przeniesienie nie wpłynie ujemnie na działalność statutową muzeum.
2. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb przenoszenia muzealiów, z uwzględnieniem w szczególności warunków i sposobu przenoszenia, przechowywania ich w nowym miejscu oraz opracowywania dla nich dokumentacji naukowo-konserwatorskiej.