Warunki przenoszenia muzealiów.

Monitor Polski

M.P.1997.68.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 9 września 1997 r.
w sprawie warunków przenoszenia muzealiów.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) zarządza się, co następuje:
Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli:
1)
warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania w nowym miejscu nie narażają przenoszonego przedmiotu na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie,
2)
jest dla nich opracowana dokumentacja naukowo-konserwatorska.
1.
Przeniesienie muzealiów wymaga pisemnej zgody dyrektora muzeum.
2.
Przed wydaniem zgody na przeniesienie zainteresowane strony powinny określić na piśmie wzajemne prawa i obowiązki związane z przeniesieniem muzealiów.
1.
Przeniesienie muzealiów stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
2.
Protokół zdawczo-odbiorczy w szczególności powinien zawierać:
1)
nazwę i adres stron oraz imiona i nazwiska upoważnionych przedstawicieli,
2)
dokładny opis przenoszonych muzealiów (np. określenie materiału, techniki, wymiaru, czasu powstania, stanu zachowania itp.),
3)
sygnaturę inwentarzową, ewentualnie katalogową,
4)
wymagane warunki transportu,
5)
wymagane warunki przechowywania,
6)
wartość rynkową muzealiów w dniu przenoszenia,
7)
datę i miejsce sporządzenia protokołu.
Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogą być wykonywane tylko za uprzednią pisemną zgodą muzeum macierzystego.
Strona wykonująca czynności związane z przeniesieniem obowiązana jest zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem.
1.
W razie przenoszenia muzealiów poza granice kraju, ich transport, niezależnie od wymagań przewidzianych w § 5, powinien odbywać się pod opieką konwojenta.
2.
W razie przenoszenia muzealiów uznanych przez dyrektora muzeum macierzystego za szczególnie cenne, liczbę konwojentów, ich kwalifikacje oraz przewoźnika ustala tenże dyrektor.
3.
Muzealia przenoszone poza granice kraju powinny być ubezpieczone.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.