Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. 1 ( 2 , przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (Dz. U. poz. 2254) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 grudnia 2018 r. ratyfikował wyżej wymienione poprawki.

Zgodnie z art. IV ust. 1 Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., weszły one w życie dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem poprawek do art. 4 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przedstawionych w art. 1 wyżej wymienionych poprawek.

Zgodnie z art. IV ust. 2 Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., poprawki do art. 4 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., wejdą w życie dnia 1 stycznia 2033 r.

Zgodnie z art. IV ust. 4 Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., weszły one w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem poprawek do art. 4 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., które wejdą w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 stycznia 2033 r.

1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., z wyjątkiem poprawek do art. 4 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., stały się lub staną się w podanych poniżej datach:
Republika Albanii 18 kwietnia 2019 r.
Księstwo Andory24 kwietnia 2019 r.
Republika Armenii31 lipca 2019 r.
Związek Australijski1 stycznia 2019 r.
Republika Austrii1 stycznia 2019 r.
Barbados1 stycznia 2019 r.
Królestwo Belgii1 stycznia 2019 r.
Republika Beninu1 stycznia 2019 r.
Republika Bułgarii1 stycznia 2019 r.
Burkina Faso1 stycznia 2019 r.
Republika Chile1 stycznia 2019 r.
Republika Chorwacji1 stycznia 2019 r.
Czarnogóra22 lipca 2019 r.
Republika Czeska1 stycznia 2019 r.
Królestwo Danii1 stycznia 2019 r.
Republika Ekwadoru1 stycznia 2019 r.
Republika Estońska1 stycznia 2019 r.
Republika Finlandii1 stycznia 2019 r.
Republika Francuska1 stycznia 2019 r.
Republika Gabońska1 stycznia 2019 r.
Republika Grecka1 stycznia 2019 r.
Grenada1 stycznia 2019 r.
Republika Gwinei Bissau1 stycznia 2019 r.
Republika Hondurasu28 kwietnia 2019 r.
Irlandia1 stycznia 2019 r.
Japonia1 stycznia 2019 r.
Kanada1 stycznia 2019 r.
Republika Kiribati1 stycznia 2019 r.
Związek Komorów1 stycznia 2019 r.
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna1 stycznia 2019 r.
Republika Kostaryki1 stycznia 2019 r.
Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna1 stycznia 2019 r.
Republika Litewska1 stycznia 2019 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga1 stycznia 2019 r.
Republika Łotewska1 stycznia 2019 r.
Republika Malawi1 stycznia 2019 r.
Republika Malediwów1 stycznia 2019 r.
Republika Mali1 stycznia 2019 r.
Meksykańskie Stany Zjednoczone1 stycznia 2019 r.
Sfederowane Stany Mikronezji1 stycznia 2019 r.
Królestwo Niderlandów1 stycznia 2019 r.
Republika Federalna Niemiec1 stycznia 2019 r.
Republika Nigru1 stycznia 2019 r.
Federalna Republika Nigerii1 stycznia 2019 r.
Niue1 stycznia 2019 r.
Królestwo Norwegii1 stycznia 2019 r.
Republika Palau1 stycznia 2019 r.
Republika Panamy1 stycznia 2019 r.
Republika Paragwaju1 stycznia 2019 r.
Rzeczpospolita Polska7 kwietnia 2019 r.
Republika Portugalska1 stycznia 2019 r.
Republika Rwandy1 stycznia 2019 r.
Niezależne Państwo Samoa1 stycznia 2019 r.
Republika Senegalu1 stycznia 2019 r.
Republika Słowacka1 stycznia 2019 r.
Republika Słowenii1 stycznia 2019 r.
Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki1 stycznia 2019 r.
Konfederacja Szwajcarska1 stycznia 2019 r.
Królestwo Szwecji1 stycznia 2019 r.
Republika Togijska1 stycznia 2019 r.
Królestwo Tonga1 stycznia 2019 r.
Republika Trynidadu i Tobago1 stycznia 2019 r.
Tuvalu1 stycznia 2019 r.
Republika Ugandy1 stycznia 2019 r.
Unia Europejska1 stycznia 2019 r.
Wschodnia Republika Urugwaju1 stycznia 2019 r.
Republika Vanuatu1 stycznia 2019 r.
Węgry1 stycznia 2019 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej1 stycznia 2019 r.
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej1 stycznia 2019 r.
Republika Wysp Marshalla1 stycznia 2019 r.
2. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wymienione powyżej strony Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., staną się dnia 1 stycznia 2033 r. stronami poprawek do art. 4 Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przedstawionych w art. 1 Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.
3. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że przy składaniu dokumentu zatwierdzenia Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r., Unia Europejska złożyła następujące oświadczenie:

Oświadczenie:

"Oświadczenie Unii Europejskiej zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, dotyczące zakresu jej kompetencji w sprawach regulowanych Konwencją i Protokołem montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Następujące państwa są obecnie członkami Unii Europejskiej: Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii,

Republika Francuska, Republika Chorwacji, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności z jego art. 192 ust. 1, Unia posiada kompetencję do zawierania umów międzynarodowych i do wykonywania wynikających z nich obowiązków, które przyczyniają się do osiągania następujących celów:

1. zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska;
2. ochrony zdrowia ludzkiego;
3. ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
4. promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności dotyczących zwalczania zmian klimatu.

Unia wykonała swoje kompetencje w obszarze regulowanym Konwencją wiedeńską i Protokołem montrealskim, przyjmując instrumenty prawne, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 31.10.2009, str. 1), zastępujące wcześniejsze ustawodawstwo dotyczące ochrony warstwy ozonowej, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z dnia 20.05.2014, str. 195). Unia posiada kompetencje w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z Konwencji wiedeńskiej i Protokołu montrealskiego, w odniesieniu do których postanowienia instrumentów prawnych Unii, w szczególności tych, które wymieniono powyżej, ustanawiają wspólne reguły, a także jeżeli, i o ile, na takie wspólne reguły mają wpływ lub je zmieniają postanowienia Konwencji wiedeńskiej lub Protokołu montrealskiego albo aktu prawnego przyjętego w ramach ich wdrażania; w innym przypadku kompetencje Unii są w dalszym ciągu dzielone między Unią i jej państwami członkowskimi.

Ze względu na swój charakter, wykonywanie kompetencji przez Unię Europejską na podstawie Traktatów podlega ciągłemu rozwojowi. Z tego względu Unia zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego oświadczenia.

W dziedzinie badań naukowych, o których mowa w Konwencji, Unia ma kompetencje do wykonywania działań, w szczególności do określania i realizacji programów; jednakże wykonywanie tych kompetencji nie prowadzi do uniemożliwienia państwom członkowskim wykonywania ich kompetencji."

Declaration:

"Declaration by the European Union in conformity with Article 13 (3) of the Vienna Convention for the protection of the ozone layer concenring the extent of its competence with respect to the matters covered by the Convention and by the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer.

The following States are at present Members of the European Union: the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Republic of Croatia, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

1n accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 192 (1) thereof, the Union has competence for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

1. preserving, protecting and improving the quality of the environment;
2. protecting human health;
3. prudent and rational utilisation of natural resources;
4. promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems, and in particular combating climate change.

The Union has exercised its competence in the area covered by the Vienna Convention and the Montreal Protocol by adopting legal instruments, in particular Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (recast) (EU L 286 of 31.10.2009, page 1), replacing earlier legislation for the protection of the ozone layer, and of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 (EU L 150 of 20.05.2014, page 195). The Union is competent for the performance of those obligations from the Vienna Convention and the Montreal Protocol regarding which the provisions of Union legal instruments, in particular those mentioned above, establish common rules and if and insofar as such common rules are affected or altered in scope by provisions of the Vienna Convention or the Montreal Protocol or an act adopted in implementation thereof; otherwise the Union's competence continues to be shared between the Union and its Member States.

The exercise of competences by the European Union pursuant to the Treaties is, by its nature, subject to continuous development. The Union therefore reserves the right to adjust this Declaration.

1n the field of research, as referred to by the Convention, the Union has competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes; however, the exercise of that competence does not result in Member States being prevented from exercising theirs."

1 Tekst Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1992 r. poz. 490.
2 Tekst Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Londynie dnia 29 czerwca 1990 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 490.

Tekst Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Kopenhadze dnia 25 listopada 1992 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 492.

Tekst Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Montrealu dnia 17 września 1997 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2001 r. poz. 494.

Tekst Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisanych w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 190.