Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Montreal.1997.09.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.44.494

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2000 r.

POPRAWKI DO PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,
sporządzone w Montrealu dnia 17 września 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 września 1997 r. zostały sporządzone w Montrealu Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w następującym brzmieniu:

Przekład

POPRAWKI

do Protokołu montrealskiego przyjęte przez dziewiąte spotkanie stron

POPRAWKI

Artykuł 4 ustęp 1qua

Następujący ustęp należy dodać po ustępie 1ter artykułu 4 protokołu:

1qua. W ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego ustępu każda ze stron zakaże importu kontrolowanej substancji z załącznika E z jakiegokolwiek państwa nie będącego stroną niniejszego protokołu.

Artykuł 4 ustęp 2qua

Następujący ustęp należy dodać po ustępie 2ter artykułu 4 protokołu:

2qua. Poczynając po pierwszym roku od wejścia w życie niniejszego ustępu, każda ze stron zakaże eksportu substancji kontrolowanej z załącznika E do jakiegokolwiek państwa nie będącego stroną protokołu.

Artykuł 4 ustępy 5, 6 i 7

W ustępach 5, 6 i 7 artykułu 4 protokołu wyrazy:

"oraz grupie II załącznika C"

należy zastąpić wyrazami:

"grupie II załącznika C oraz załączniku E"

Artykuł 4 ustęp 8

W ustępie 8 artykułu 4 wyrazy:

"artykułem 2G"

należy zastąpić wyrazami:

"artykułami 2G i 2H"

Artykuł 4A: Kontrola handlu ze stronami

Następujący artykuł dodaje się do protokołu jako artykuł 4A:

1.
Jeśli po terminie wycofania właściwym dla tej strony i dla tej substancji, pomimo podjęcia wszystkich możliwych kroków w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z protokołu, strona nie jest w stanie zaprzestać produkcji substancji kontrolowanej w celu użytkowania w kraju, dla innych zastosowań niż uznane przez strony za istotne, powinna ona zakazać eksportu tej substancji używanej, oczyszczonej i uzdatnionej, w celach innych niż dla jej zniszczenia.
2.
Ustęp 1 niniejszego artykułu będzie stosowany bez uszczerbku dla funkcjonowania artykułu 11 Konwencji i procedury niezgodności opracowanej zgodnie z artykułem 8 protokołu.

Artykuł 4B: Licencje

Następujący artykuł zostaje dodany do protokołu jako artykuł 4B:

1.
Każda strona ustanowi i wdroży system licencjonowania importu i eksportu nowych, używanych, z recyklingu i odzyskanych substancji kontrolowanych z załączników A, B, C i E w późniejszym z dwóch terminów: 1 stycznia 2000 r. lub trzy miesiące od wejścia dla niej w życie tego artykułu.
2.
Pomimo ustępu 1 niniejszego artykułu, każda strona działająca z mocy artykułu 5 ustęp 1, która zdecyduje, że nie jest w stanie ustanowić i wdrożyć systemu licencjonowania importu i eksportu substancji kontrolowanych z załączników C i E, może opóźnić podjęcie takich działań, odpowiednio do dnia 1 stycznia 2005 r. i do dnia 1 stycznia 2002 r.
3.
Każda strona, w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia systemu licencji, poinformuje sekretariat o ustanowieniu i działaniu takiego systemu.
4.
Sekretariat będzie okresowo przygotowywał i rozsyłał do wszystkich stron listę stron, które poinformowały o swoich systemach licencji, oraz przedstawi te informacje Komitetowi Wdrożeniowemu do rozważenia i przedstawienia odpowiednich zaleceń stronom.

ZWIĄZEK NINIEJSZYCH POPRAWEK Z POPRAWKAMI Z 1992 R.

Żadne państwo ani regionalna organizacja integracji gospodarczej nie może złożyć dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do niniejszych poprawek bez uprzedniego lub równoczesnego złożenia takiego dokumentu w odniesieniu do poprawek przyjętych na czwartym spotkaniu stron w Kopenhadze w dniu 25 listopada 1992 r.

WEJŚCIE W ŻYCIE

1.
Poprawki niniejsze wejdą w życie dnia 1 stycznia 1999 r., pod warunkiem że przynajmniej dwadzieścia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia poprawek zostanie złożonych przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie w tym terminie spełniony, poprawki wejdą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu spełnienia tego warunku.
2.
Dla celów ustępu 1 żaden dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie będzie liczony jako dodatkowy do dokumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.
3.
Po wejściu w życie niniejszych poprawek, zgodnie z ustępem 1, wejdą ona w życie dla innych stron protokołu dziewięćdziesiątego dnia po dniu złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia przez tę stronę.

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,
-
są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,
-
będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 października 1999 r.