Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1249

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2019 r.

POPRAWKI
przyjęte w Kigali dnia 15 października 2016 r.
do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r.,

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 15 października 2016 r. w Kigali zostały przyjęte Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Artykuł I: Poprawki

Artykuł 1 ustęp 4

W ustępie 4 artykułu 1 Protokołu wyrazy:

"C lub E"

zastępuje się wyrazami:

"załączniku C, załączniku E lub załączniku F"

Artykuł 2 ustęp 5

W ustępie 5 artykułu 2 Protokołu wyrazy:

"i artykule 2H"

zastępuje się wyrazami:

", artykułach 2H i 2J"

Artykuł 2 ustępy 8 (a), 9 (a) i 11

W ustępach 8 (a) i 11 artykułu 2 Protokołu, użyte w różnym przypadku, wyrazy:

"artykuły od 2A do 2I"

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami:

"artykuły od 2A do 2J"

Na końcu ustępu 8 (a) artykułu 2 Protokołu dodaje się następujące zdanie:

"Umowa taka może zostać rozszerzona o zobowiązania dotyczące zużycia lub produkcji na mocy artykułu 2J pod warunkiem, że całkowity połączony obliczeniowy poziom zużycia lub produkcji stron umowy nie przewyższa poziomów wymaganych w artykule 2J."

W ustępie 9 (a) (i) artykułu 2 Protokołu po wyrazie:

"powinny;"

skreśla się wyrazy:

"oraz czy"

Ustęp 9 (a) (ii) artykułu 2 Protokołu otrzymuje oznaczenie 9 (a) (iii).

Po ustępie 9 (a) (i) artykułu 2 Protokołu dodaje się ustęp 9 (a) (ii) w następującym brzmieniu:

"należy wnieść poprawki do współczynników ocieplenia globalnego wyszczególnionych w grupie I załącznika A, załącznika C oraz załącznika F, a jeżeli tak - jakie powinny być te poprawki, oraz czy"

Artykuł 2J

Po artykule 2I Protokołu dodaje się artykuł w następującym brzmieniu:

"Artykuł 2J: Wodorofluorowęglowodory

1. Każda strona zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim, jej poziom obliczeniowy zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w równoważnikach CO2, nie przekroczył ilości procentowych, określonych dla poszczególnych przedziałów lat w punktach od (a) do (e) poniżej, średniej rocznej z lat 2011, 2012 i 2013 jej obliczeniowych poziomów zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, plus piętnaście procent jej obliczeniowego poziomu zużycia substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C określonego w ustępie 1 artykułu 2F, wyrażonego w równoważnikach CO2:

(a) od 2019 r. do 2023 r.: 90 procent

(b) od 2024 r. do 2028 r.: 60 procent

(c) od 2029 r. do 2033 r.: 30 procent

(d) od 2034 r. do 2035 r.: 20 procent

(e) 2036 r. i lata następne: 15 procent

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, strony mogą zdecydować, by strona zapewniła, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim, jej poziom obliczeniowy zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w równoważnikach CO2, nie przekroczył ilości procentowych, określonych dla poszczególnych przedziałów lat w punktach od (a) do (e) poniżej, średniej rocznej z lat 2011, 2012 i 2013 jej obliczeniowych poziomów zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, plus dwadzieścia pięć procent jej obliczeniowego poziomu zużycia substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C określonego w ustępie 1 artykułu 2F, wyrażonego w równoważnikach CO2:

(a) od 2020 r. do 2024 r.: 95 procent

(b) od 2025 r. do 2028 r.: 65 procent

(c) od 2029 r. do 2033 r.: 30 procent

(d) od 2034 r. do 2035 r.: 20 procent

(e) 2036 r. i lata następne: 15 procent

3. Każda strona produkująca substancje kontrolowane wymienione w załączniku F zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim, jej poziom obliczeniowy produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w równoważnikach CO2, nie przekroczył ilości procentowych, określonych dla poszczególnych przedziałów lat w punktach od (a) do (e) poniżej, średniej rocznej z lat 2011, 2012 i 2013 jej obliczeniowych poziomów produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, plus piętnaście procent jej obliczeniowego poziomu produkcji substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C określonego w ustępie 2 artykułu 2F, wyrażonego w równoważnikach CO2:

(a) od 2019 r. do 2023 r.: 90 procent

(b) od 2024 r. do 2028 r.: 60 procent

(c) od 2029 r. do 2033 r.: 30 procent

(d) od 2034 r. do 2035 r.: 20 procent

(e) 2036 r. i lata następne: 15 procent

4. Niezależnie od postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu, strony mogą zdecydować, by strona produkująca substancje kontrolowane wymienione w załączniku F zapewniła, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim, jej poziom obliczeniowy produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w równoważnikach CO2, nie przekroczył ilości procentowych, określonych dla poszczególnych przedziałów lat w punktach od (a) do (e) poniżej, średniej rocznej z lat 2011, 2012 i 2013 jej obliczeniowych poziomów produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, plus dwadzieścia pięć procent jej obliczeniowego poziomu produkcji substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C określonego w ustępie 2 artykułu 2F, wyrażonego w równoważnikach CO2:

(a) od 2020 r. do 2024 r.: 95 procent

(b) od 2025 r. do 2028 r.: 65 procent

(c) od 2029 r. do 2033 r.: 30 procent

(d) od 2034 r. do 2035 r.: 20 procent

(e) 2036 r. i lata następne: 15 procent

5. Postanowienia ustępów od 1 do 4 niniejszego artykułu będą stosowane, chyba że strony zdecydują się zezwolić na poziom produkcji lub zużycia niezbędny do zaspokojenia tych rodzajów zastosowania, jakie strony zgodzą się uznać za wyłączone.

6. Każda ze stron produkujących substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim, jej emisje substancji wymienionych w grupie II załącznika F wytwarzane w każdym zakładzie produkującym substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F były niszczone w stopniu możliwym do wykonania przy pomocy technologii zatwierdzonej przez strony w tym samym dwunastomiesięcznym okresie.

7. Każda ze stron zapewni, by substancje wymienione w grupie II załącznika F wytwarzane przez zakłady produkujące substancje wymienione w grupie I załącznika C były niszczone wyłącznie przy użyciu technologii zatwierdzonych przez strony."

Artykuł 3

Wprowadzenie do wyliczenia w artykule 3 Protokołu otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W rozumieniu artykułów 2, od 2A do 2J i 5 każda strona dla każdej grupy substancji z załącznika A, załącznika B, załącznika C, załącznika E lub załącznika F określi jej poziomy obliczeniowe:"

Ostatni średnik w punkcie (a) (i) artykułu 3 Protokołu zostaje zastąpiony następującym tekstem:

", chyba że w ustępie 2 przewidziano inaczej;"

Na końcu artykułu 3 Protokołu dodaje się następujący tekst:

"; oraz

(d) emisji substancji wymienionych w grupie II załącznika F wytwarzanych w każdym zakładzie wytwarzającym substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F przez uwzględnienie, między innymi, ilości wyemitowanych w wyniku nieszczelności sprzętu oraz wyemitowanych z upustów technologicznych i urządzeń niszczących, z wyłączeniem ilości przechwyconych do użytku, zniszczenia lub zmagazynowania.

2. Obliczając wyrażone w równoważnikach CO2 poziomy produkcji, zużycia, importu, eksportu i emisji substancji wymienionych w załączniku F oraz w grupie I załącznika C na potrzeby artykułu 2J, ustępu 5 bis artykułu 2 oraz ustępu 1 (d) artykułu 3, każda ze stron będzie korzystać z potencjałów tworzenia efektu cieplarnianego określonych dla tych substancji w grupie I załącznika A, załącznika C oraz załącznika F."

Artykuł 4 ustęp 1 sept

Po ustępie 1 sex artykułu 4 Protokołu dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

"1 sept. Po wejściu w życie niniejszego ustępu, każda ze stron zakaże importu substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F do jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego Protokołu."

Artykuł 4 ustęp 2 sept

Po ustępie 2 sex artykułu 4 Protokołu dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

"2 sept. Po wejściu w życie niniejszego ustępu każda ze stron zakaże eksportu substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F z jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego Protokołu."

Artykuł 4 ustępy 5, 6 i 7

W ustępach 5, 6 i 7 artykułu 4 Protokołu wyrazy:

"załącznikach A, B, C i E"

zastępuje się wyrazami:

"załącznikach A, B, C, E i F"

Artykuł 4 ustęp 8

W ustępie 8 artykułu 4 Protokołu wyrazy:

"artykułami od 2A do 2I"

zastępuje się wyrazami:

"artykułami od 2A do 2J"

Artykuł 4B

Po ustępie 2 artykułu 4B Protokołu dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

"2 bis. Każda ze stron, do dnia 1 stycznia 2019 r. lub w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia dla niej w życie niniejszego ustępu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, ustanowi i wdroży system licencjonowania nowych, używanych, z recyklingu i odzyskanych substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F. Każda strona działająca z mocy ustępu 1 artykułu 5, która zdecyduje, że nie jest w stanie ustanowić i wdrożyć takiego systemu do 1 stycznia 2019 r. może opóźnić podjęcie takich działań do 1 stycznia 2021 r."

Artykuł 5

W ustępie 4 artykułu 5 Protokołu wyraz:

"2I"

zastępuje się wyrazem:

"2J"

W ustępach 5 i 6 artykułu 5 Protokołu wyrazy:

"artykule 2I"

zastępuje się wyrazami:

"artykułach 2I oraz 2J"

W ustępie 5 artykułu 5 Protokołu przed wyrazami:

"każdego ze środków kontrolnych"

dodaje się wyraz:

"do"

Po ustępie 8 ter artykułu 5 Protokołu dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

"8 qua

(a) Każda strona działająca z mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem wszelkich poprawek wprowadzonych do mechanizmów kontrolnych z artykułu 2J zgodnie z ustępem 9 artykułu 2, będzie uprawniona do opóźnienia wykonania obowiązku przestrzegania zgodności ze środkami kontroli przewidzianymi w punktach od (a) do (e) ustępu 1 artykułu 2J oraz punktach od (a) do (e) ustępu 3 artykułu 2J i do zmiany tych środków w następujący sposób:

(i) od 2024 r. do 2028 r.: 100 procent

(ii) od 2029 r. do 2034 r.: 90 procent

(iii) od 2035 r. do 2039 r.: 70 procent

(iv) od 2040 r. do 2044 r.: 50 procent

(v) od 2045 r.: 20 procent

(b) Niezależnie od postanowień punktu (a) powyżej, strony mogą zdecydować, by strona działająca z mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem wszelkich poprawek wprowadzonych do mechanizmów kontrolnych z artykułu 2J zgodnie z ustępem 9 artykułu 2, była uprawniona do opóźnienia wykonania obowiązku przestrzegania zgodności ze środkami kontrolnymi przewidzianymi w punktach od (a) do (e) ustępu 1 artykułu 2J oraz punktach od (a) do (e) ustępu 3 artykułu 2J i do zmiany tych środków w następujący sposób:

(i) od 2028 r. do 2031 r.: 100 procent

(ii) od 2032 r. do 2036 r.: 90 procent

(iii) od 2037 r. do 2041 r.: 80 procent

(iv) od 2042 r. do 2046 r.: 70 procent

(v) od 2047 r.: 15 procent

(c) Każda strona działająca z mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, na potrzeby obliczania swojego początkowego poziomu zużycia według artykułu 2J, będzie uprawniona do wykorzystania swoich średnich obliczeniowych poziomów zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F z lat 2020, 2021 i 2022, plus sześćdziesiąt pięć procent swojego początkowego zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 8 ter niniejszego artykułu.

(d) Niezależnie od postanowień punktu (c) powyżej, strony mogą zdecydować, by strona działająca z mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, na potrzeby obliczania swojego początkowego poziomu zużycia według artykułu 2J, była uprawniona do wykorzystania swoich średnich obliczeniowych poziomów zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F z lat 2024, 2025 i 2026, plus sześćdziesiąt pięć procent swojego początkowego zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 8 ter niniejszego artykułu.

(e) Każda strona działająca z mocy ustępu 1 niniejszego artykułu produkująca substancje kontrolowane wymienione w załączniku F, na potrzeby obliczania swojego początkowego poziomu produkcji według artykułu 2J, będzie uprawniona do wykorzystania swoich średnich obliczeniowych poziomów produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F z lat 2020, 2021 i 2022, plus sześćdziesiąt pięć procent swojej początkowej produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 8 ter niniejszego artykułu.

(f) Niezależnie od postanowień punktu (e) powyżej, strony mogą zdecydować, by strona działająca z mocy ustępu 1 niniejszego artykułu produkująca substancje kontrolowane wymienione w załączniku F, na potrzeby obliczania swojego początkowego poziomu produkcji według artykułu 2J, była uprawniona do wykorzystania swoich średnich obliczeniowych poziomów produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F z lat 2024, 2025 i 2026, plus sześćdziesiąt pięć procent swojej początkowej produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 8 ter niniejszego artykułu.

(g) Postanowienia punktów od (a) do (f) niniejszego ustępu będą stosowane do obliczeniowych poziomów produkcji i zużycia, chyba że na podstawie przyjętych przez strony kryteriów zastosowanie będzie miało wyłączenie dotyczące wysokich temperatur otoczenia."

Artykuł 6

W artykule 6 Protokołu wyrazy:

"artykułach od 2A do 2I"

zastępuje się wyrazami:

"artykułach od 2A do 2J"

Artykuł 7 ustępy 2, 3 i 3 ter

Po wersie o brzmieniu "- określonych w załączniku E, za rok 1991" w ustępie 2 artykułu 7 Protokołu dodaje się wers w następującym brzmieniu:

"- określonych w załączniku F, za lata od 2011 r. do 2013 r., z tym że strony działające z mocy ustępu 1 artykułu 5 dostarczą takie dane za lata od 2020 r. do 2022 r., natomiast strony działające z mocy ustępu 1 artykułu 5, do których zastosowanie mają postanowienia punktów (d) oraz (f) ustępu 8 qua artykułu 5 dostarczą takie dane za lata od 2024 r. do 2026 r."

W ustępach 2 i 3 artykułu 7 Protokołu wyrazy:

"C i E"

zastępuje się wyrazami:

"C, E i F"

W artykule 7 Protokołu po ustępie 3 bis zostaje dodany ustęp w następującym brzmieniu:

"3 ter. Każda strona dostarczy sekretariatowi dane statystyczne dotyczące rocznych emisji substancji kontrolowanych wymienionych w grupie II załącznika F na jeden zakład zgodnie z postanowieniami ustępu 1 (d) artykułu 3 Protokołu."

Artykuł 7 ustęp 4

W ustępie 4 artykułu 7 po wyrazach:

"danych statystycznych o" oraz "dostarczą dane o"

zostają dodane wyrazy:

"produkcji, "

Artykuł 10 ustęp 1

W ustępie 1 artykułu 10 Protokołu wyrazy:

"oraz artykule 2I"

zastępuje się wyrazami:

"artykule 2I oraz artykule 2J"

Na końcu ustępu 1 artykułu 10 Protokołu zostaje dodane zdanie w następującym brzmieniu:

"W przypadku gdy strona działająca z mocy ustępu 1 artykułu 5 zdecyduje się skorzystać z finansowania w ramach innego mechanizmu finansowego, które mogłoby prowadzić do spełnienia jakiejkolwiek części jej uzgodnionych kosztów wzrastających, ta część nie będzie pokryta z mechanizmu finansowego przewidzianego w artykule 10 Protokołu."

Artykuł 17

W artykule 17 Protokołu wyrazy:

"artykułów od 2A do 2I"

zastępuje się wyrazami:

"artykułów od 2A do 2J"

Załącznik A

Tabela dla grupy I w złączniku A do Protokołu zostaje zastąpiona następującą tabelą:

GrupaSubstancjaPotencjał wyczerpywania ozonu*Stuletni współczynnik ocieplenia globalnego
Grupa I
CFCl3(CFC-l 1)1,04 750
CF2Cl2(CFC-12)1,010 900
C2F3Cl3(CFC-113)0,86 130
C2F4Cl2(CFC-114)1,010 000
C2F5Cl(CFC-115)0,67 370

Załącznik C i załącznik F

Tabela dla grupy I w złączniku C do Protokołu zostaje zastąpiona następującą tabelą:

GrupaSubstancjaLiczba izomerówPotencjał zubożania ozonu*Stuletni współczynnik ocieplenia globalnego ***
Grupa I
CHFCl2(HCFC-21)**10,04151
CHF2Cl(HCFC-22)**10,0551810
CH2FCl(HCFC-31)10,02
C2HFCl4(HCFC-121)20,01-0,04
C2HF2Cl3(HCFC-122)30,02-0,08
C2HF3Cl2(HCFC-123)30,02-10,0677
CHCl2CF3(HCFC-

123)**

-0,02
C2HF4Cl(HCFC-124)20,02-0,04609
CHFClCF3(HCFC-

124)**

-0,022
C2H2FCl3(HCFC-131)30,007-10,05
C2H2F2Cl2(HCFC-132)40,008-0,05
C2H2F3Cl(HCFC-133)30,02-0,06
C2H3FCl2(HCFC-141)30,005-0,07
CH3CFCl2(HCFC-141b)**-0,11725
C2H3F2Cl(HCFC-142)30,008-0,07
CH3CF2Cl(HCFC-

142b)**

-0,0652310
C2H4FCl(HCFC-151)20,003-0,005
C3HFCl6(HCFC-221)50,015-0,07
C3HF2Cl5(HCFC-222)90,01-0,09
C3HF3Cl4(HCFC-223)120,01-0,08
C3HF4Cl3(HCFC-224)120,01-0,09
C3HF5Cl2(HCFC-225)90,02-0,07
CF3CF2CHCl2(HCFC-

225ca)**

-0,025122
CF2ClCF2CHClF(HCFC-

225cb)**

-0,033595
C3HF6Cl(HCFC-226)50,02-0,10
C3H2FCl5(HCFC-231)90,05-0,09
C3H2F2Cl4(HCFC-232)160,008-0,10
C3H2F3Cl3(HCFC-233)180,007-0,23
C3H2F4Cl2(HCFC-234)160,01-0,28
C3H2F5Cl(HCFC-235)90,03-0,52
C3H3FCl4(HCFC-241)120,004-0,09
C3H3F2Cl3(HCFC-242)180,005-0,13
C3H3F3Cl2(HCFC-243)180,007-0,12
C3H3F4Cl(HCFC-244)120,009-0,14
C3H4FCl3(HCFC-251)120,001-0,01
C3H4F2Cl2(HCFC-252)160,005-0,04
C3H4F3Cl(HCFC-253)120,003-0,03
C3H5FCl2(HCFC-261)90,002-0,02
C3H5F2Cl(HCFC-262)90,002-0,02
C3H6FCl(HCFC-271)50,001-0,03

* W przypadku gdy określono zakres wartości potencjału zubożania ozonu, dla celów protokołu, należy stosować najwyższą wartość z tego zakresu. Potencjał zubożania ozonu podany w postaci pojedynczej wartości został ustalony w wyniku obliczeń na podstawie pomiarów laboratoryjnych. Wartości podane jako zakres są oparte na szacunkach i są mniej pewne. Zakres odnosi się do grupy izomerów. Wyższa wartość jest szacunkiem wartości potencjału zubożania ozonu dla izomeru z najwyższą taką wartością, a niższa wartość jest szacunkiem potencjału zubożania ozonu dla izomeru o najmniejszej wartości potencjału zubożania ozonu.

** Określa, dla celów protokołu, najważniejsze komercyjnie substancje wraz z wymienionymi wartościami potencjału zubożania ozonu.

*** W przypadku substancji, dla których nie podano wartości współczynnika ocieplenia globalnego, wartością domyślną jest 0 aż do czasu podania wartości współczynnika ocieplenia globalnego ustalonej zgodnie z procedurą przewidzianą w ustępie 9 (a) (ii) artykułu 2.

Po załączniku E do Protokołu zostaje dodany załącznik w następującym brzmieniu:

Załącznik F: Substancje kontrolowane

GrupaSubstancjaStuletni współczynnik ocieplenia globalnego
Grupa I
CHF2CHF2HFC-1341 100
CH2FCF3HFC-134a1 430
CH2FCHF2HFC-143353
CHF2CH2CF3HFC-245fa1 030
CF3CH2CF2CH3HFC-365mfc794
CF3CHFCF3HFC-227ea3 220
CH2FCF2CF3HFC-236cb1 340
CHF2CHFCF3HFC-236ea1 370
CF3CH2CF3HFC-236fa9 810
CH2FCF2CHF2HFC-245ca693
CF3CHFCHFCF2CF3HFC-43-10mee1 640
CH2F2HFC-32675
CHF2CF3HFC-1253 500
CH3CF3HFC-143a4 470
CH3FHFC-4192
CH2FCH2FHFC-15253
CH3CHF2HFC-152a124
Grupa II
CHF3HFC-2314 800

Artykuł II: Związek z Poprawkami z 1999 r.

Żadne państwo ani regionalna organizacja integracji gospodarczej nie może złożyć dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszych Poprawek, chyba że wcześniej przedstawiła lub w tym samym czasie przedstawi taki dokument do Poprawek przyjętych podczas Jedenastego Spotkania Stron w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r.

Artykuł III: Związek z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokołem z Kioto

Celem niniejszych Poprawek nie jest wyłączenie wodorofluorowęglowodorów z zakresu zobowiązań zawartych w artykułach 4 i 12 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ani artykułach 2, 5, 7 i 10 Protokołu z Kioto.

Artykuł IV: Wejście w życie

1. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ustępie 2 poniżej, niniejsze Poprawki wejdą w życie dnia 1 stycznia 2019 r., pod warunkiem że przynajmniej dwadzieścia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia Poprawek zostanie złożonych przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie w podanym terminie spełniony, niniejsze Poprawki wejdą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu spełnienia tego warunku.

2. Zmiany w artykule 4 Protokołu - Kontrola handlu z nie-stronami - przedstawione w artykule I niniejszych Poprawek wejdą w życie dnia 1 stycznia 2033 r., pod warunkiem że przynajmniej siedemdziesiąt dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia Poprawek zostanie złożonych przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie w podanym terminie spełniony, niniejsze Poprawki wejdą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu spełnienia tego warunku.

3. Dla celów ustępów 1 i 2 żaden dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie będzie liczony jako dodatkowy w stosunku do dokumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.

4. Po wejściu w życie niniejszych Poprawek zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2, w stosunku do innych stron Protokołu, Poprawki wejdą w życie dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia Poprawek przez tę stronę.

Artykuł V: Stosowanie tymczasowe

Każda ze stron może, w dowolnym czasie przed wejściem dla niej w życie niniejszych Poprawek, oświadczyć, że będzie przejściowo stosować którykolwiek z mechanizmów kontrolnych podanych w artykule 2J, a także związane z nimi obowiązki sprawozdawczości podane w artykule 7, do czasu wejścia Poprawek w życie.

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 29 grudnia 2018 r.