Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.118.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 listopada 1923 r.
w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty walutowej normalnej (mnożnika celnego normalnego), której podlegają towary wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118, poz. 953) określa się aż do nowego zarządzenia na 46.199.900% agio czyli mnożnik 462.000.
Towary nieobjęte wykazami zawartemi w § 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej (Dz. U. R. P. Na 118, poz. 954) i z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118, poz. 953), ani obowiązującem w danej chwili rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 66, poz. 517), przedłużonem rozporządzeniem z dnia 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 109 poz. 871) i częściowo zmienionem rozporządzeniem z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118, poz. 952) opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 34.599.900% czyli mnożnik 346.000.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7 dnia po ogłoszeniu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. № 112, poz. 903).