Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.122.995

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1923 r.
w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty walutowej normalnej (mnożnika celnego normalnego), której podlegają towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzeń Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118, poz. 953), określa się do nowego zarządzenia 79.499.900% agio czyli mnożnik 795.000.
Towary, nieobjęte wykazami zawartemi w §§ 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej (Dz. U. R. P. № 118 poz. 954) i z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. № 118 poz. 953), ani obowiązującem rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 66 poz. 517), przedłużonem rozporządzeniem z dnia 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 109 poz. 871) i częściowo zmienionem rozporządzeniem z dnia 16 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 118 poz. 952), opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 59.999.900% czyli mnożnik 600.000.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 3 dnia po ogłoszeniu.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 20 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. № 118 poz. 955).