[Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych] - Art. 27. - Mniejszości narodowe i etniczne... - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych] - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  27.  [Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych]
1. 
Współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej są przedstawiciel ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19, wybrany przez członków Komisji Wspólnej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. 
Współprzewodniczących Komisji Wspólnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.