[Realizacja prawa do nauki języka regionalnego lub w języku regionalnym; obowiązki organów władzy publicznej] - Art. 20. -... - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Realizacja prawa do nauki języka regionalnego lub w języku regionalnym; obowiązki organów władzy publicznej] - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  20.  [Realizacja prawa do nauki języka regionalnego lub w języku regionalnym; obowiązki organów władzy publicznej]
1. 
Realizacja prawa osób posługujących się językiem, o którym mowa w art. 19, do nauki tego języka lub w tym języku odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie wymienionej w art. 17.
2. 
Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 3a oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. 
Środkami, o których mowa w ust. 2, mogą być również środki przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania służące zachowaniu i rozwojowi języka, o którym mowa w art. 19.