[Obowiązki organów władzy publicznej; dotacje] - Art. 18. - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny. - Dz.U.2017.823 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Obowiązki organów władzy publicznej; dotacje] - Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.823 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Art.  18.  [Obowiązki organów władzy publicznej; dotacje]
1. 
Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu wspierania:
1)
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości;
2)
integracji obywatelskiej i społecznej.
2. 
Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności dotacje celowe lub podmiotowe na:
1)
działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;
2)
inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości;
3)
wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
4)
wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości;
5)
ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
6)
działalność świetlicową;
7)
prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości;
8)
edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
9)
propagowanie wiedzy o mniejszościach;
10)
inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, w szczególności realizowane w ramach programów wieloletnich.
3. 
Dotacje, o których mowa w ust. 2, przyznawane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, mogą być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych corocznie ogłasza zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) stosuje się odpowiednio.
3a. 
Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 90% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.
3b. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1.
4. 
Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również środki przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości lub integracji obywatelskiej lub społecznej.
5. 
Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać organizacje mniejszości lub mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości instytucje kulturalne. Przepis art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.