Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.53.491

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 8 lipca 1922 r.
w przedmiocie mianowania Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem, № 35 str. 167 poz. 5725) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 35 z 1917 r. poz. 5725) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeszy z dnia 15 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 176 z 1920 r., poz. 7737) - (Dz. U. R. P. № 49, poz. 433) w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką Województwa Śląskiego zarządza się co następuje:
§  1. 1 Wykonanie uprawnień w myśl rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. Na 35, str. 167, poz. 5725) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej ż dnia 24 "lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 35, poz. 5725) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeszy z dn. 15 sierpnia 1920 i. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 176, poz. 7737) (Dz. U. R. P. № 49, poz. 433) - przysługuje Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Komisarz Państwa dla podziału węgla podlega Ministrowi Przemysłu i Handlu i kierować się będzie w swych zarządzeniach instrukcjami tegoż Ministra.

§  2. 2 Wszelkie dane i statystyki perjodyczne, dotyczące produkcji i obrotu węglem, winny być przesyłane do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
§  3. 3 Dla ułatwienia pracy przysługuje Ministrowi Przemysłu i Handlu prawo skierowania pomocniczych organów do miejsca wymiany węgla i obdarzenia tych organów przyznaną mu kompetencją.
§  4. 4 Reglamentacja obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi, produkowanemi na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego, zostaje zawieszone na czas od dnia 15 lipca 1922 r. do dnia 30 września 1922 r. włącznie,
§  5. 5 Ktokolwiek sprzeciwia się rozporządzeniom Ministra Przemysłu i Handlu, wydanym na mocy § 2 rozporządzenia Rody Związkowej Rzeszy Niemieckiej w przedmiocie reglamentacji obrotu węglem z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. № 35 poz. 5725), lub nie udzieli mu na czas żądanych wskazówek, lub też świadomie poinformuje fałszywie czy niedokładnie - podlegać będzie wiezieniu na czas do jednego roku i karze pieniężnej do 10.000 marek niemieckich, lub jednej z tych dwuch kar.

Prócz tego może być jeszcze zastosowana kara konfiskaty materjału opałowego, odnoszącego się do przestępstwa bez względu na to, czy materjał ten należy do winnego, czy też do innej osoby.

§  6. Rozporządzenie Kanclerza Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 lutego 1917 r. o mianowaniu Komisarza Państwa dla podziału węgla (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 39 z 1917 r., poz. 5736) traci swoją moc.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1922 r.
1 § 1 zmieniony przez § 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.6.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1923 r.
2 § 2 zmieniony przez § 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.6.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1923 r.
3 § 3 zmieniony przez § 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.6.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1923 r.
4 Wymieniony w § 4 nin. rozporządzenia czasokres zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi, produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego, - przedłuża się do dnia 31 grudnia 1922 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 1922 r. (Dz.U.22.82.730) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1922 r.
5 § 5 zmieniony przez § 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 12 stycznia 1923 r. (Dz.U.23.6.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 1923 r.