Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 stycznia 1923 r.
w przedmiocie zawieszenia czynności Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich Województwa śląskiego.

Na zasadzie § 6 rozporządzenia Rady Związkowej Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. № 35, str. 167, poz. 5725) oraz § 1 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 35 poz. 5725) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeczy z d. 15 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust Rzeszy Niani. № 176 poz. 7737)(Dz. U. R. P. № 49, poz. 433) zarządza się co następuje:
§  1. Zawiesza się czynności Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
§  2. Wobec postanowienia § 1 niniejszego rozporządzenia i przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu i dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia okresu uwieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi, produkowanemi na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1063) - w rozporządzeniu Ministra Przemyślu i Handlu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie mianowania Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 53, poz. 491) wprowadza się. następujące zmiany:
a) w § 1 rozporządzenia z d. 8 lipca 1922 r.

(Dz. U. R. P. № 53, poz. 491): Ustąp pierwszy § 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Wykonanie uprawnień w myśl rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 24 lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. Na 35, str. 167, poz. 5725) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej ż dnia 24 "lutego 1917 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 35, poz. 5725) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Rzeszy z dn. 15 sierpnia 1920 i. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej № 176, poz. 7737) (Dz. U. R. P. № 49, poz. 433) - przysługuje Ministrowi Przemysłu i Handlu".

Ustęp drugi § 1 skreśla się.

b) § 2 powołanego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Wszelkie dane i statystyki perjodyczne, dotyczące produkcji i obrotu węglem, winny być przesyłane do Ministerstwa Przemysłu i Handlu".

c) § 3 powołanego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Dla ułatwienia pracy przysługuje Ministrowi Przemysłu i Handlu prawo skierowania pomocniczych organów do miejsca wymiany węgla i obdarzenia tych organów przyznaną mu kompetencją".

d) w § 5 powołanego rozporządzenia wyrazy: "Komisarza Państwa dla podziału węgla" zastępuje się wyrazami: "Ministra Przemysłu i Handlu".
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.