Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.793

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) zarządza się, co następuje:
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
wartość kosztorysowa robót - szacunkową wartość robót budowlanych wynikającą z kosztorysu inwestorskiego,
2)
dokumentacja projektowa - wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót,
3)
założenia wyjściowe do kosztorysowania - dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej,
4)
przedmiar robót - opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).
1.
Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej.
2.
W wypadku braku podstaw do określenia cen jednostkowych robót, kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji szczegółowej.
Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, według formuły:

Wk = ĺ (i * Cj) + Pv

gdzie:

Wk - wartość kosztorysowa robót

i - ilość jednostek przedmiarowych robót

Cj - cena jednostkowa robót

Pv - podatek od towarów i usług (VAT).

1.
Kalkulacja szczegółowa polega na określeniu wartości kosztorysowej robót przez obliczenie dla pozycji objętych przedmiarem robót wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich), doliczeniu narzutów, przemnożeniu tych wartości przez ilości jednostek przedmiarowych robót w obiekcie lub jego elemencie oraz doliczeniu podatku od towarów i usług, według formuły:
Wk
= ĺ (n*c + Kpj + Zj) * i + Pv

gdzie:

Wk - wartość kosztorysowa robót

n - jednostkowe nakłady rzeczowe (robocizny-nr, materiałów-nm, pracy sprzętu-ns)

c - ceny czynników produkcji (stawki robocizny-Cr, ceny materiałów-Cm, ceny pracy sprzętu-Cs)

n*c - koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, obliczone według wzoru:

n*c = (nr*Cr + nm*Cm + ns*Cs)

Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót

Zj - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót

i - ilość jednostek przedmiarowych robót

Pv - podatek od towarów i usług (VAT).

2.
Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według formuły:

Kpj = Wkp * (Rj + Sj)/100%

gdzie:

Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót

Wkp-wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %

Rj - wartość kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową robót

Sj - wartość kosztorysowa pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót

3.
Zysk kalkulacyjny oblicza się za pomocą wskaźnika narzutu zysku, według formuły:

Zj = Wz * (Rj + Mj + Sj + Kpj)/100%

gdzie:

Zj - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót

Wz - wskaźnik narzutu zysku w %

Rj - wartość kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową robót

Mj - wartość kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową robót

Sj - wartość kosztorysowa pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót

Kpj- koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót.

1.
Podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:
1)
dokumentacja projektowa,
2)
przedmiar robót,
3)
założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4)
ceny jednostkowe robót - dla kalkulacji uproszczonej,
5)
jednostkowe nakłady rzeczowe - dla kalkulacji szczegółowej,
6)
stawki i ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, pracy sprzętu) oraz wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego - dla kalkulacji szczegółowej.
2.
Ceny jednostkowe robót obejmują: koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk.
3.
Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować:
1)
średnie ceny jednostkowe robót ustalone na podstawie badań i analiz rynkowych, ogłaszane co kwartał w informatorach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
2)
kalkulacje szczegółowe, według zasad określonych w § 4 rozporządzenia, w wypadku braku odpowiednich cen w informatorach wymienionych w pkt 1.
4.
Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować:
1)
nakłady określone w katalogach scalonych nakładów rzeczowych (KSNR), wydawanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie odrębnych przepisów,
2)
Nakłady określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), wydawanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie odrębnych przepisów, w wypadku nieustalenia nakładów w katalogach, o których mowa w pkt 1,
3)
metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystywaniu odpowiednich wielkości podanych w katalogach, o których mowa w pkt 1 i 2, w wypadku braku określenia w nich jednostkowych nakładów rzeczowych,
4)
analizę indywidualną w wypadku niemożliwości ustalenia nakładów w oparciu o podstawy wymienione w pkt 1-3.
5.
Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy:
1)
przyjmować wielkości ogłaszane kwartalnie w informatorach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa o średnich cenach czynników produkcji budowlanej, ustalanych na podstawie badań i analiz rynkowych,
2)
korzystać z cenników producentów materiałów lub central handlowych oraz cenników usługodawców, baz sprzętowo-transportowych, z doliczeniem kosztów zakupu, według kalkulacji indywidualnej, w wypadku braku cen wymienionych w pkt 1 informatorach.
6.
Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich należy przyjmować wielkości określone w załączniku nr 1.
7.
Wskaźnik narzutu zysku, o którym mowa w § 4 ust. 3, ustala się w wysokości 5% w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót budowlanych.
1.
Wartość kosztorysowa materiałów w kalkulacji szczegółowej oraz koszty bezpośrednie materiałów w cenie jednostkowej robót nie obejmują materiałów, konstrukcji, wyrobów, maszyn i urządzeń, wymienionych w załączniku nr 2.
2.
Ceny materiałów oraz pracy sprzętu, określone w informatorach lub ustalane indywidualnie, są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu.
1.
Kosztorys inwestorski obejmuje:
1)
stronę tytułową,
2)
ogólną charakterystykę obiektu lub obrót,
3)
przedmiar robót,
4)
kalkulację uproszczoną lub szczegółową,
5)
tabelę wartości elementów scalonych,
6)
załączniki:
a)
założenia wyjściowe do kosztorysowania,
b)
analizy i kalkulacje dotyczące indywidualnego ustalania nakładów rzeczowych oraz cen jednostkowych.
2.
Strona tytułowa zawiera:
1)
nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji,
2)
firmę i adres zamawiającego,
3)
firmę i adres jednostki oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
4)
wartość kosztorysową robót,
5)
datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
3.
Ogólna charakterystyka obiektu lub robót zawiera krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają jego wielkość.
4.
Tabelę wartości elementów scalonych sporządza się w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTÓW POŚREDNICH

Symbol

EKD*

WyszczególnienieWskaź-

niki

kosz-

tów

pośre-

dnich w %

123
45.Budownictwo
45.1Przygotowanie terenu pod budowę
45.11Rozbiórka i burzenie budynków; roboty ziemne30-40
45.12Wykopy i wiercenia próbne30-40
45.2Wznoszenie kompletnych budowli lub ich części,

inżynieria lądowa i wodna

45.21Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa:

- roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych,

użytku publicznego produkcyjno-usługowych,

przemysłowych i składowych

- montaż obiektów budowlanych z elementów

prefabrykowanych

- budowa obiektów inżynierii lądowej: mostów

i wiaduktów, tuneli i przejść podziemnych,

rurociągów przesyłowych i miejskiej sieci

rurociągowej, miejskiej sieci kablowej, linii

energetycznych i telekomunikacyjnych (napowietrznych)

i podziemnych)

60-80

55-75

55-75

45.22Wykonywanie pokryć i wiązań dachowych60-80
45.23Budowa autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych50-65
45.24Budowa obiektów inżynierii wodnej50-65
45.25Specjalistyczne prace budowlane60-80
45.3Wykonywanie instalacji budowlanych
45.31Wykonywanie instalacji elektrycznych60-80
45.32Budowlane prace izolacyjne60-80
45.33Wykonywanie instalacji hydraulicznych: zakładanie

instalacji urządzeń hydraulicznych, sanitarnych,

klimatyzacyjnych i chłodniczych

65-85
45.34Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych60-80
45.4Budowlane prace wykończeniowe
45.41Tynkowanie60-80
45.42Zakładanie stolarki budowlanej60-80
45.43Pokrywanie podłóg i ścian60-80
45.44Malowanie i szklenie60-80
45.45Pozostałe budowlane prace wykończeniowe60-80
45.5Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą40-60
* EKD - Europejska klasyfikacja działalności wprowadzona zarządzeniem nr 83 Prezesa GUS z dnia 31 grudnia 1990 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WYROBÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI I MATERIAŁÓW, KTÓRYCH WARTOŚCI NIE UWZGLĘDNIA SIĘ W KOSZTORYSACH INWESTORSKICH

Gałąź 06 - Wyroby przemysłu metalowego
Lp.Wyroby, których wartości nie

uwzględnia się w kosztorysach

robót budowlanych

Wyroby, których wartości uwzględnia się

w kosztorysach robót budowlanych, stanowiące

wyjątki z branż, podbranż i grup wyrobów

wymienionych w kol. 3

Symbol

SWW

Nazwa wyrobówSymbol

SWW

Nazwa wyrobów
12345
1061Wyroby odlewni (łącznie z armaturą)
20614-7Piasek żeliwny0614Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem wymienionych w kol. 3
3ex 0615Armatura metalowa przemysłowa o średnicy

powyżej 600 mm, armatura do automatycznej regulacji oraz armatura o napędzie mechanicznym

ex 0615Armatura metalowa przemysłowa o średnicy do 600 mm
40616Armatura metalowa sanitarna i sieci domowej
50617-1Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych
6062Konstrukcje metalowe
70621Konstrukcje mostowe i budowlane stalowe
80622Konstrukcje stalowe stanowiące część urządzenia (bez mechanizmów i osprzętu)
9ex 0623-1Konstrukcje zbiornikowe stalowe dostarczane w całościex 0623-1Konstrukcje zbiornikowe stalowe dostarczane w elementach
10ex 0623-2Zbiorniki cystern metalowe dostarczane w całościex 0623-2Zbiorniki cystern metalowe dostarczane w elementach
110624Elementy i segmenty budowlane aluminiowe
12ex 0625Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)
130626-1Konstrukcje nośne budowlane aluminiowe
14ex 0626-21Baseny aluminiowe dostarczane w elementach
15ex 0626-29Zbiorniki aluminiowe dostarczane w całościex 0626-29Zbiorniki aluminiowe dostarczane w elementach
160626-3Konstrukcje mostowe aluminiowe
170627Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich
18ex 0629Konstrukcje metalowe pozostałe, w tym wieże stalowe dla silników wiatrowych
19063Łożyska
20064Narzędzia
21065Wyroby metalowe przemysłowe
220651-16Sploty i linki do konstrukcji sprężonych
230651-19Liny z drutów stalowych pozostałe
240651-2Siatki i sita drucianeex 0651-2Siatki druciane
250651-3Gwoździe wszelkie (bez podkowiaków)
260651-4Drut kolczasty
27ex 0651-5Elektrody metalowe do spawania, w tym rdzenie do produkcji elektrod
280651-6Zawleczki z drutu
290651-94Podpórki do radiatorów
300651-999Wyroby z drutu pozostałe inne
310652-4Łańcuchy gospodarskie
320652-5Części do łańcuchów gospodarskich
330653Śruby i elementy złączne
340654-1Okucia budowlane zamykające
350654-2Okucia budowlane łączące
360654-3Okucia budowlane zabezpieczające
370654-4Okucia budowlane uchwytowo-osłonowe
380656-18Rury i kolanka z blachy ocynkowane piecowe
390656-321Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania (grzejniki blaszane, konwektorowe)
400656-43Rury i kolanka z blachy nie pokryte
410656-5Wyroby przemysłowe z blachy emaliowane
420656-7Wyroby przemysłowe z blachy stalowej nierdzewnej
430657-117Szafki hydrantowe
440657-118Zawory hydrantowe
450658-21Brudowniki do basenów metalowe
460658-9Części do brudowników
470658-23Umywalki szpitalne metalowe
480658-91Części do umywalek szpitalnych metalowych
490659-197Słupołazy0659-1Okucia do sprzętu teletechnicznego, z wyjątkiem wymienionego w kol. 3
50067Wyroby metalowe powszechnego użytku
51ex 0672-11

12

Kuchnie gazowe (montowane na stałe)
520672-21Piece grzewcze gazowe
530672-22Piece stałopalne
540672-23Piece uniwersalne
550672-29Piece grzewcze pozostałe
560672-291Piece grzewcze gazowe łazienkowe
570672-292Ogrzewacze gazowe wody (termy)
580675-31Bramki metalowe do gier sportowych
590675-32Stojarki metalowe do koszykówki
600675-33Słupki metalowe do siatkówki i tenisa ziemnego
610679-2Zespoły i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego

Gałąź 07 - Maszyny i urządzenia - część I

Lp.Wyroby, których wartości nie

uwzględnia się w kosztorysach

robót budowlanych

Wyroby, których wartości uwzględnia się w kosztorysach robót budowlanych, stanowiące wyjątki z branż, podbranż i grup wyrobów wymienionych w kol. 3
Symbol

SWW

Nazwa wyrobówSymbol

SWW

Nazwa wyrobów
12345
62071Maszyny i urządzenia energetyczne
630711-51Kotły grzewcze żeliwne
64ex 0718Reaktory jądrowe
650719-123Ruszty stałe płaskie
660719-124Ruszty stałe pochyłe
670719-165Elementy instalacji olejowych i gazowych
680719-166Elementy przewodów blaszanych
690719-167Elementy instalacji do przygotowania wody kotłowej
700719-169Elementy instalacji pozostałych
710719-17Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań
72072Maszyny i urządzenia górnicze do wzbogacania paliw i kopalin oraz koksownicze
73ex 0725-7Maszty wydobywcze odwiertów
74073Maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze
75ex 0731-23Ruszty stałe do spieku (urządzenia aglomerowni)
760732Maszyny i urządzenia wielkopiecowe
77ex 0739-2Oprawy dyszownic, otworów spustowych i chłodnic pancerza
0739-2Chłodnice gazu, pasa dysz, spadku i szybu
0739-2Ramy kotwiczne do pieców martenowskich
78074Obrabiarki oraz maszyny i urządzenia do obróbki metali
79075Aparaty, maszyny i urządzenia do procesów chemicznych i przetwórstwa produktów chemicznychWymienniki ciepła o średnicy powyżej 3,0 m
80076Maszyny i urządzenia do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych
81077Maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego
82078Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego
83079Maszyny i urządzenia dla pozostałych gałęzi przemysłu

Gałąź 08 - Maszyny i urządzenia - część II

Lp.Wyroby, których wartości nie

uwzględnia się w kosztorysach

robót budowlanych

Wyroby, których wartości uwzględnia się w kosztorysach robót budowlanych, stanowiące wyjątki z branż, podbranż i grup wyrobów wymienionych w kol. 3
Symbol

SWW

Nazwa wyrobówSymbol

SWW

Nazwa wyrobów
12345
84081Maszyny i urządzenia do robót budowlanych drogowych i melioracyjnych
85082Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze dla gospodarki leśnej
86Dostarczane w elementach i wymagające montażu na budowie: konstrukcje wsporcze, pomocnicze, zabezpieczające oraz części urządzeń technologicznych, armatury i rurociągów, przewodów transportujących, komory i aparaty dozujące itp. dla:

- obiektów mechanizacji hodowli bydła,

- instalacji i mechanizacji prac

hodowlanych i podwórzowych w

gospodarstwach chłopskich

87084Maszyny i urządzenia dla handlu i innych działów gospodarki narodowej
88ex 0842-11Zamknięcie przelewowe stałe - konstrukcje wrót śluzowych i jazów
89085Maszyny i urządzenia dźwigowo-transportowe
900851Dźwignice IDostarczane w zespołach lub elementach i wymagające montażu na budowie:

- jezdnie podsuwnicowe i poddźwigowe,

estakady,

- konstrukcje mostów przeładunkowych

(bez mechanizmów)

910852Dźwignice IIKonstrukcje stalowe szybów dźwigów elektrycznych pionowych w budynkach o konstrukcji stalowej
92Konstrukcje stalowe galerii dla przenośników (transporterów) oraz płaszcze przenośników ślimakowych
93Konstrukcje stalowe:

- wsporcze schodów ruchomych,

- wywrotnic,

- kolejek linowych

94087Maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia pozostałe
950871-221Pompy skrzydełkowe
960871-211Pompy tłokowe
970874-6Zespoły i elementy pomocnicze urządzeń techniki powietrza

Gałąź 09 - Wyroby przemysłu precyzyjnego

Lp.Wyroby, których wartości nie

uwzględnia się w kosztorysach

robót budowlanych

Wyroby, których wartości uwzględnia się w kosztorysach robót budowlanych, stanowiące wyjątki z branż, podbranż i grup wyrobów wymienionych w kol. 3
Symbol

SWW

Nazwa wyrobówSymbol

SWW

Nazwa wyrobów
12345
98091Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania
99Stojaki, konstrukcje pod aparaturę, obudowy, skrzynki aparaturowe
1000917-4Wyposażenie i osprzęt blokowego systemu elektrycznego regulacji ciągłej
1010917-9Elementy blokowego systemu elektrycznego regulacji ciągłej - pozostałe
1020918-4Przekaźniki energetyczne i do automatyki przemysłowej
103092Systemy komputerowe i urządzenia elektronicznej techniki komputerowej (ETO)
104093Maszyny i urządzenia organizacyjno-technicznych środków pracy biurowej
105094Aparatura pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne (z wyjątkiem optycznych i optyczno-mechanicznych)
106ex 0941-1Przyrządy pomiarowe elektryczne wskazówkowe
1070941-44Liczniki elektryczne strat0941-4Liczniki elektryczne

- z wyjątkiem wymienionych w kol. 3

1080941-45Liczniki elektryczne specjalne
1090941-46Liczniki elektryczne impulsów
110ex 0941-5Rejestratory elektryczne bez automatyki (łącznie z wyskalowanymi w jednostkach nieelektrycznych)
1110942-1Przyrządy elektryczne do pomiarów napięcia prądu
1120942-2Przyrządy elektryczne do pomiaru mocy i energii
1130942-41Mierniki częstotliwości pracujące na zasadzie ładowania kondensatora
1140942-42Mierniki częstotliwości rezonansowe i absorbcyjne
1150942-93Stabilizatory elektroniczne
116ex 0942-99Przyrządy pomocnicze elektronicznej aparatury pomiarowej pozostałe
1170943-71Wodomierze
1180943-79Wyposażenie specjalne i sprzęt do przepływomierzy i poziomowskazów
1190943-8Przyrządy do pomiaru ciśnienia
1200945-2Przyrządy do pomiaru temperatury
121095Aparatura pomiarowa i naukowo-badawcza optyczna i optyczno-mechaniczna
122096Przyrządy i wyroby optyczne i optyczno-mechaniczne
123097Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia medyczne oraz weterynaryjne

Gałąź 10 - Środki transportu

Lp.Wyroby, których wartości nie

uwzględnia się w kosztorysach

robót budowlanych

Wyroby, których wartości uwzględnia się w kosztorysach robót budowlanych, stanowiące wyjątki z branż, podbranż i grup wyrobów wymienionych w kol. 3
Symbol

SWW

Nazwa wyrobówSymbol

SWW

Nazwa wyrobów
12345
12410Środki transportu

Gałąź 11 - Wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego

Lp.Wyroby, których wartości nie

uwzględnia się w kosztorysach

robót budowlanych

Wyroby, których wartości uwzględnia się w kosztorysach robót budowlanych, stanowiące wyjątki z branż, podbranż i grup wyrobów wymienionych w kol. 3
Symbol

SWW

Nazwa wyrobówSymbol

SWW

Nazwa wyrobów
12345
125111Maszyny i urządzenia elektroenergetyczne
1261113-42Przekształtniki półprzewodnikowe o mocy do 5 kW
1271113-43Przekształtniki półprzewodnikowe o mocy powyżej 5 kW
1281114-1Urządzenia rozdzielcze prefabrykowane wysokiego napięcia
1291114-2Łączniki wysokiego napięcia
1301114-3Przekładniki wysokiego napięcia
1311114-7Aparaty i urządzenia pomocnicze wysokiego napięcia
1321115Aparatura rozdzielcza łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia
133112Kable i przewody z wyjątkiem wymienionych w kol. 3
1341128-5Kable telefoniczne dalekosiężne symetryczne
1351128-6Kable telefoniczne dalekosiężne współosiowe
136113Wyroby elektrotechniczne osobno nie wymienione
1371131Sprzęt instalacyjny
1381132-3Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ulicznego i drogowego
1391133Oprawy oświetleniowe i pomocniczy sprzęt oświetleniowy
1401133-5Projektory oświetlenioweex 1133-51Projektory oświetleniowe zewnętrzne ogólnego zastosowania (nieprzenośne)
141ex 1133-52Projektory oświetleniowe wewnętrzne ogólnego zastosowania (nieprzenośne)
142ex 1136-11Kuchnie elektryczne (montowane na stałe)
143ex 1136-32Piece elektryczne akumulacyjne (montowane na stałe)
1441136-6Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody
145115Wyroby przemysłu elektronicznego i teletechnicznego
1461153-5Anteny i osprzęt antenowy
147ex 1154Źródła światła elektryczne i ich elementy (montowane w urządzeniach uwzględnianych w kosztorysie)
1481156Przyrządy półprzewodnikowe

Objaśnienia

1. Wykaz wyrobów opracowano na podstawie IV wydania Systematycznego wykazu wyrobów SWW z 1990 r. wraz z uzupełnieniami (jednolity tekst uzupełnień nr 1, 2, 3 i 4 do wydania IV SWW - Warszawa 1994 r.).

2. W kolumnach 2 i 3 wykazu podano symbole i nazwy wyrobów wg SWW, których wartości nie uwzględnia się w kosztorysach inwestorskich.

3. W kolumnach 4 i 5 wykazu podano symbole i nazwy wyrobów stanowiących wyjątki w branżach, podbranżach i grupach wyrobów wymienionych w kolumnie 3 wykazu, których wartość uwzględnia się w kosztorysach.

4. W kolumnie 5 wykazu podano także nazwy niektórych wyrobów bez symboli SWW, których wartość uwzględnia się w kosztorysach.