Zamówienia publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.72.664 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

USTAWA
z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone przez art. 1 pkt 8, 12, 15, 17, pkt 20 lit. b) w zakresie dotyczącym skreślenia art. 22 ust. 5-7 niniejszej ustawy, art. 1 pkt 20 lit. c), pkt 34 w zakresie dotyczącym skreślenia art. 49 niniejszej ustawy oraz art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejszą ustawę.

..................................................

Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800),
2)
dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,
3)
usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,
4)
zamówieniach publicznych - zwanych dalej także "zamówieniami", należy przez to rozumieć opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonywane przez dostawców lub wykonawców,
5)
zamawiającym - należy przez to rozumieć podmiot obowiązany stosować ustawę przy udzielaniu zamówień,
6)
krajowych dostawcach lub wykonawcach - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego mające siedzibę w kraju, a także podmioty te występujące wspólnie, jeżeli każdy z nich ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju,
7)
środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki:
a)
publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365),
b)
(skreślona),
c)
kredytowe, na które Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub samorządowa jednostka organizacyjna udzieliły poręczeń, gwarancji albo dofinansowały koszty udzielenia kredytu,
d)
(skreślona),
e)
(skreślona),
f)
pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253),
g)
(skreślona),
8)
najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania,
9)
wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością - bez podatku od towarów i usług (VAT),
10)
surowcach i produktach krajowych - należy przez to rozumieć towary pochodzące z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365),
11)
jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, na które zamawiający ma bezpośredni lub pośredni wpływ wynikający z posiadania:
a)
co najmniej 50% udziałów (akcji) lub
b)
większości głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), lub
c)
prawa do powoływania lub odwoływania co najmniej połowy członków organu zarządzającego lub nadzorczego,
12)
kategorii dostaw lub usług - należy przez to rozumieć piąty poziom grupowania dostaw lub usług stosowany w klasyfikacjach statystycznych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080).
2. 
Ilekroć ustawa odnosi się do wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, przeliczenia tej wartości na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu określania wartości zamówienia.
1. 
Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
2. 
Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia.

 (uchylony).

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

1. 
Jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówienia, zamawiający stosuje procedury określone w umowie międzynarodowej.
2. 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może, w drodze decyzji administracyjnej, udzielić, na wniosek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy, w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków zagranicznych przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, jeżeli otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie.
3. 
Do zamówień finansowanych w całości lub w części ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i realizowanych w ramach jej programu inwestycyjnego stosuje się zasady obowiązujące w tej organizacji.

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wartości zamówienia publicznego, uwzględniając charakter robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia, czas, na jaki ma być zawarta umowa, oraz specyfikę działania zamawiających, których struktura organizacyjna przewiduje tworzenie wyodrębnionych jednostek posiadających samodzielność finansową.

1. 
Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez:
1)
jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem pkt 7 i 9,
2)
(skreślony),
3)
(skreślony),
4)
(skreślony),
5)
spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi,
6)
wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:
a)
państwowe jednostki organizacyjne,
b)
komunalne jednostki organizacyjne,
c)
jednostki zależne,
7)
agencje państwowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami,
8)
jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz ich jednostki zależne,
9)
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami.
2. 
Do stosowania ustawy są obowiązane również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub bezpośrednio przez podmioty wymienione w ust. 1.
3. 
Rada Ministrów może wskazać, w drodze rozporządzenia, inne podmioty dysponujące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy.
1. 
Do stosowania ustawy są obowiązane również podmioty niewymienione w art. 4, jeżeli udzielane przez nie zamówienie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez te podmioty co najmniej jednym z następujących rodzajów działalności:
1)
poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc występowania lub wydobywaniem gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,
2)
zarządzaniem lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostępnianiem ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym,
3)
tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody pitnej, energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowaniem takimi sieciami,
4)
obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego lub kolei linowej,
5)
obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego,
6)
udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej albo świadczeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci.
2. 
Ustawy nie stosuje się do zamówień bezpośrednio związanych z rodzajem działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli podmioty inne niż zamawiający prowadzą taki sam rodzaj działalności na tym samym obszarze i na tych samych warunkach co zamawiający.
3. 
Zamawiający spełniający warunki określone w ust. 1 są obowiązani do stosowania ustawy, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza:
1)
w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5, równowartość kwoty 400.000 euro dla dostaw i usług oraz kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych,
2)
w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 6, równowartość kwoty 600.000 euro dla usług i dostaw oraz kwoty 5.000.000 euro dla robót budowlanych.
4.  4
 Do podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6 udzielających zamówienia bezpośrednio związanego z prowadzeniem rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ust. 2, 3 i 5 oraz art. 14 ust. 4.
5.  5
 Zamawiający, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 4 ust. 1 pkt 6 lit. a), nie stosują przepisów ustawy do udzielania zamówień własnym jednostkom zależnym, jednostkom zależnym od tego samego podmiotu dominującego co zamawiający oraz jednostkom, z którymi sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, jeżeli nie mniej niż 80 % przeciętnych rocznych przychodów tych jednostek pochodzi z wykonywania zamówień na rzecz tych zamawiających.
1. 
Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia:
1)
udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej,
2)
udzielane i realizowane za granicą,
3)
których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy,
4)
których przedmiot jest objęty tajemnicą państwową,
5)
dotyczące istotnych interesów bezpieczeństwa państwa.
2. 
Zasady szczególne, o których mowa w ust. 1, mogą polegać na odstąpieniu od stosowania przepisów ustawy dotyczących:
1)
obowiązku publikacji ogłoszeń,
2)
terminów,
3)
odwołań,
4)
wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony,
5)
jawności postępowania,
6)
preferencji krajowych,
7)
przesłanek wyboru trybu przetargu ograniczonego i dwustopniowego.
3. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 1.
1. 
Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek administracji rządowej, Rada Ministrów może wyznaczyć jednostkę organizacyjną właściwą do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych jednostek.
2.  6
 Jeżeli przedmiot zamówień leży w sferze zainteresowania wielu jednostek komunalnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wyznaczyć komunalną jednostkę organizacyjną właściwą do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonania zamówienia wspólnego w imieniu tych jednostek.
3. 
Upoważnienie do dokonania zamówienia wspólnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być udzielone w stosunku do konkretnego zamówienia lub na czas oznaczony.
1. 
Ustawy nie stosuje się do:
1)
przyznawania na naukę środków budżetowych, będących w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,
2)
zasad i trybu przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te przyznawane są na podstawie ustaw,
3)
udzielania zamówień:
a)
gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe lub przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom macierzystym w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego,
b)
przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz gospodarstwom pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom pomocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
c)
zamówień publicznych udzielanych zakładom budżetowym przez podmioty, które te zakłady utworzyły, w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego,
4)
zamówień publicznych, których przedmiotem są:
a)
usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b)
usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) 7
 (uchylona),
d)
usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną,
e)
usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze,
f)
naukowe usługi badawcze i rozwojowe, z wyjątkiem tych, których rezultaty służą wyłącznie na potrzeby własne zamawiającego,
g) 8
 usługi przesyłowe energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych,
h) 9
 usługi zapewniające zachowanie wymaganych parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego lub gazowniczego, świadczone przedsiębiorstwom wykonującym usługi przesyłowe,
5)
udzielania zamówień na bony paliwowe, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 41, poz. 365),
6)
zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji filmów, audycji radiowych lub telewizyjnych oraz zakupu czasu antenowego przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
7) 10
 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro,
8) 11
 (uchylony),
9) 12
 nabywania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
10) 13
 nabywania paliw do wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne.
2. 
Przepisów ustawy, dotyczących publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych, terminów, wadiów, przesłanek wyboru trybu w przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy nie stosuje się do usług:
1)
hotelowych i restauracyjnych,
2)
w zakresie transportu kolejowego,
3)
w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej,
4)
prawniczych,
5)
w zakresie doradztwa personalnego,
6)
w zakresie ochrony,
7)
w zakresie szkolenia,
8)
zdrowotnych i socjalnych,
9)
w zakresie kultury,
10)
w zakresie sportu i rekreacji.

Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiających, dostawców lub wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego.

1. 
Dostawcą lub wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
2. 
Dostawcy lub wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Urząd Zamówień Publicznych

Tworzy się Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej "Urzędem".

1. 
Centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu.
1a. 
Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej.
2. 
Prezesa Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezesa Urzędu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3.  14
 Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Urzędu minister właściwy do spraw administracji publicznej.
1. 
Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy:
1)
zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego innego niż przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 14 ust. 3,
2)
ustalanie i prowadzenie listy arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione w postępowaniu o zamówienie publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w Biuletynie Zamówień Publicznych,
3)
składanie Radzie Ministrów rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych,
4)
opracowywanie projektów przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
5)
upowszechnianie ogólnych warunków umów w sprawach o zamówienia publiczne, wzorów umów, regulaminów oraz wzorców postępowania przy udzielaniu zamówienia, na wniosek i w porozumieniu z właściwymi ministrami,
6)
gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych, zawartych umowach oraz o realizacji zamówień publicznych,
7)
opracowywanie programów szkoleń dotyczących zamówień publicznych oraz organizowanie i inspirowanie szkoleń,
8)
współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi,
9)
wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych,
10) 15
 przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
11)
publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych na podstawie otrzymanych ogłoszeń informacji zbiorczych o dostawcach lub wykonawcach, którym w poprzednim roku udzielone zostało zamówienie publiczne o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro,
12)
prowadzenie listy organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wykonawców uprawnionych do wnoszenia środków odwoławczych.
2. 
Prezes Urzędu może również:
1)
wnioskować do Rady Ministrów w sprawach wspólnych zamówień publicznych, przewidzianych w art. 5 ust. 1,
2)
żądać od zamawiających informacji o przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych i ich realizacji oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, we wskazanym przez siebie terminie.
3)
(skreślony).
3. 
W przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
1. 
Tworzy się środki specjalne Urzędu Zamówień Publicznych, zwane dalej "środkami specjalnymi".
2. 
Środki specjalne tworzone są z następujących źródeł:
1)
wpisów i opłat uiszczonych przez odwołujących się,
2)
wpłat uczestników postępowania odwoławczego z tytułu kosztów postępowania orzeczonych przez zespoły arbitrów rozpatrujące wniesione odwołania,
3) 16
 (uchylony),
4)
odsetek od środków, o których mowa w pkt 1-3.
3. 
Ze środków specjalnych finansowane są:
1) 17
 wynagrodzenia i szkolenia arbitrów,
2)
zwrot wydatków należnych arbitrom,
3)
wydatki Urzędu Zamówień Publicznych związane z postępowaniami odwoławczymi,
4)
zwrot wpisu,
5) 18
 (uchylony).
1. 
Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Urzędu jest Kolegium.
2. 
Członków Kolegium powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na wniosek Prezesa Urzędu.

(skreślony).

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut, określający jego organizację wewnętrzną.

Zasady udzielania zamówień publicznych

Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Zamówienia publicznego udziela się w trybie:

1)
przetargu nieograniczonego,
2)
przetargu ograniczonego,
3)
przetargu dwustopniowego,
4)
negocjacji z zachowaniem konkurencji,
5)
zapytania o cenę,
6)
zamówienia z wolnej ręki.
1. 
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia publicznego są twórcze prace projektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem.
2. 
Przez twórcze prace projektowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 i z 2001 r. Nr 128, poz. 1402):
1)
architektoniczne prace projektowe,
2)
urbanistyczne prace projektowe,
3)
konstrukcyjno-budowlane prace projektowe.
3. 
Udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 25.000 euro poprzedza się konkursem.
4. 
Konkurs polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców, dokonanej na podstawie ich oceny.
5. 
Oceny projektów dokonuje komisja konkursowa. Członków komisji konkursowej powołuje i odwołuje zamawiający.
6. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i formy przeprowadzania konkursu oraz sposób powoływania i odwoływania członków komisji konkursowej, przy uwzględnieniu, że ograniczenia udziału w konkursie mogą wynikać jedynie z konieczności spełnienia wymagań posiadania uprawnień do wykonania twórczych prac projektowych będących przedmiotem konkursu.
1. 
Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony.
2. 
Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w niniejszej ustawie.
3. 
Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach publicznych, których wartość przekracza kwotę 200.000 euro, wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1a.
4.  19
 Zamawiający, o którym mowa w art. 4a, może udzielać zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego lub dwustopniowego, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 52b oraz w art. 54. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych przewidziane w ustawie ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych wydawanym przez Prezesa Urzędu.
2. 
Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w 10 dniu od daty doręczenia do Urzędu.
3. 
Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie, Prezes Urzędu odmawia zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. 
Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatna.
5. 
Prezes Urzędu może, w drodze porozumienia, przekazać redagowanie lub wydawanie regionalnego wydania Biuletynu Zamówień Publicznych innemu organowi administracji publicznej.
5a. 
Prezes Urzędu może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych, nawet jeżeli ich publikacja ze względu na wartość przedmiotu zamówienia nie jest obowiązkowa.
6. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia:
1)
określi wzory ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz dodatkowe informacje, które muszą być zawarte w ogłoszeniach,
2)
może ustanowić regionalne wydania Biuletynu Zamówień Publicznych,
3)
może określić szczegółowe zasady i warunki publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w regionalnych wydaniach Biuletynu Zamówień Publicznych.

 Zamawiający obowiązany jest przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie i na zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów.

1. 
Zamawiający jest obowiązany przekazywać, za pośrednictwem Prezesa Urzędu, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o:
1)
planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, a dla robót budowlanych kwoty 5.000.000 euro,
2)
zamówieniach publicznych oraz o wyniku postępowania, których wartość dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 130.000 euro, a dla robót budowlanych kwoty 5.000.000 euro,
3)
konkursie, którego wartość przekracza równowartość kwoty 130.000 euro.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wzory.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego, jeżeli jest jednostką sektora finansów publicznych, albo do dnia 31 marca roku kalendarzowego, jeżeli jest inną jednostką obowiązaną do stosowania przepisów ustawy, przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość w przypadku zamówienia na roboty budowlane przekracza równowartość kwoty 500.000 euro albo łączna wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 500.000 euro.

1. 
Zamawiający przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, niezwłocznie po zawarciu umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające:
1)
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego,
2)
określenie wartości zamówienia publicznego,
3)
określenie przedmiotu zamówienia publicznego,
4)
określenie liczby złożonych ofert, w tym liczby ofert odrzuconych,
5)
informację o opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
6)
określenie najniższej i najwyższej ceny przedstawianej w złożonych ofertach,
7)
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
2. 
Jeżeli zamawiający udziela zamówienia publicznego z wolnej ręki, przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające informacje o zawarciu umowy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku unieważnienia postępowania ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zawierające informacje o liczbie złożonych ofert, cenie oferty najtańszej i najdroższej oraz podstawie unieważnienia publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych.
1.  22
 W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego i nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, protokołu postępowania, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów, protestów i odwołań.
2. 
(skreślony).
3. 
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 września określić obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego wysokość kwot, z którymi ustawa wiąże stosowanie odpowiednich przepisów.

 Jeżeli dostawę lub usługę z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1, można uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy, a przedmiotem zamówienia są:

1)
dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu,
2)
usługi odbioru ścieków,
3)
powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),
4)
usługi przewozu kolejowego,
5)
zakup nieruchomości na realizację celów publicznych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- do udzielania zamówienia nie stosuje się przepisów art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 2-8 oraz art. 71 ust. 1a.

Zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

1. 
Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. 
Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. 
Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia:
1)
jeżeli ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów lub standardów, jakimi charakteryzują się posiadane przez zamawiającego maszyny lub urządzenia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych,
2)
jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
1. 
Zamawiający określa przedmiot zamówienia publicznego za pomocą cech technicznych i jakościowych, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskich aprobat technicznych oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej, z tym że w odniesieniu do robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.
2. 
W przypadku braku Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskich aprobat technicznych uwzględnia się w następującej kolejności:
1)
normy europejskie,
2)
Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
3)
Polskie Normy lub aprobaty techniczne.
3. 
Przedmiotu zamówienia publicznego, warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz kryteriów oceny ofert nie można określać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
4. 
Przedmiotu zamówienia publicznego nie można określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i powszechnie zrozumiałych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
1. 
Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa), jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający jest obowiązany określić w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty, oraz sposób ich przedstawienia.
3. 
Jeżeli zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, obowiązany jest zamieścić o tym informację w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
1. 
Dostawcy i wykonawcy krajowi oraz zagraniczni uczestniczą w postępowaniu o zamówienie publiczne na równych zasadach, stosownie do przepisów ustawy.
2.  26
 Zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłącznie do dostawców lub wykonawców krajowych oraz zagranicznych mających oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 15 ust. 1.
3.  27
 Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane na obszarze Polski, zamawiający może wymagać, aby całość prac objętych zamówieniem była wykonana przy wykorzystaniu podmiotów, surowców i produktów krajowych.
4.  28
 O stosowaniu preferencji krajowych zamawiający informuje dostawców i wykonawców rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie w sprawie preferencji nie może zostać później zmienione.
5.  29
 Zastosowanie preferencji krajowych następuje z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską.
6.  30
 Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres i sposób stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym preferencji, o których mowa w ust. 2 i 3,
2)
rodzaje dostaw, usług oraz robót budowlanych, przy których zamawianiu stosowanie preferencji krajowych jest obowiązkowe,
3)
szczegółowe zasady udzielania przez Prezesa Urzędu zgody na stosowanie lub odstąpienie od stosowania preferencji krajowych.
2-6.  31
 (skreślone).
1. 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) 32
 dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
2)
dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
3)
dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5)
osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) 33
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661),
7) 34
 dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 2 pkt 1-4,
8)
dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.
2. 
Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. 
Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.
4. 
O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego dostawcę lub wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą występować w imieniu zamawiających ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, a także być biegłymi osoby, które:
1)
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2)
przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3)
pozostają z dostawcą lub wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2. 
Osoby występujące w imieniu zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składają oświadczenia pisemne o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. 
Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 skutkuje wyłączeniem danej osoby z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. 
W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający jest obowiązany, a w przypadku zamówień publicznych poniżej tej kwoty - może powołać komisję przetargową.
2. 
Członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji jedynie w charakterze biegłych (rzeczoznawców).
2a.  35
 Przepisów ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zamawiający nie zatrudnia pracowników albo jeżeli charakter zamówienia wymaga od członków komisji przetargowej specjalistycznej wiedzy.
3. 
Członkowie komisji przetargowej przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonują oceny, czy dostawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceniają oferty oraz proponują wybór oferty najkorzystniejszej.
4. 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik jednostki lub osoba upoważniona, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej, jeżeli została ona powołana.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady powoływania członków komisji przetargowej oraz tryb jej pracy.
1. 
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiających i dostawców lub wykonawców wymagają formy pisemnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumieją się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej informacji musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. 
Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
4. 
Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 5, sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
1. 
Z zastrzeżeniem ochrony praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej, zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
2. 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy dostawca lub wykonawca składa oświadczenie, że:
1)
jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2)
posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3)
dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
4)
znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5)
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19.
3. 
W postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający może żądać od dostawców lub wykonawców potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2.
4. 
W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający żąda od dostawców lub wykonawców potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2.
5.  36
 W postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający wzywa dostawców lub wykonawców do złożenia oświadczenia, czy pozostają w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.
5.  37
 (skreślony).
6.  38
 Dostawcy i wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie określonym przez zamawiającego. Wezwanie powinno zawierać wykaz uczestników postępowania oraz osób po stronie zamawiającego biorących udział w postępowaniu.
6.  39
 (skreślony).
7.  40
 Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy nie złożyli oświadczenia w wymaganym terminie lub pozostają w stosunku zależności z innymi uczestnikami postępowania.
7.  41
 (skreślony).
7a.  42
 (uchylony).
8.  43
 Wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 2-5, określa się jednakowo dla wszystkich dostawców lub wykonawców.
8.  44
 Wymagania dotyczące dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 2-4, określa się jednakowo dla wszystkich dostawców lub wykonawców.
9. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, jakich dokumentów zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, uwzględniając, że potwierdzeniem niekaralności dostawcy lub wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
1. 
Zamawiający może, przed ogłoszeniem przetargu lub zaproszeniem do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzić wstępną kwalifikację dostawców lub wykonawców, zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 2.
2. 
Informację o wstępnej kwalifikacji ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych albo wysyła do dostawców lub wykonawców stosownie do przepisów określających tryb zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie, nie później niż miesiąc przed publikacją ogłoszenia o przetargu lub wysłaniem zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie.
3. 
Informacja o wstępnej kwalifikacji zawiera:
1)
nazwę i adres zamawiającego,
2)
ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw, a w odniesieniu do robót budowlanych rodzaj, zakres i lokalizację budowy,
3)
pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,
4)
określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,
5)
określenie sposobu uzyskania formularza wstępnej kwalifikacji, o którym mowa w ust. 4,
6)
miejsce i termin składania wniosków o wstępną kwalifikację.
4. 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem składania wniosków o wstępną kwalifikację, wszystkim zainteresowanym formularz wstępnej kwalifikacji zawierający dane określone w ust. 3 oraz:
1)
opis sposobu przygotowywania wniosków o wstępną kwalifikację,
2)
opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,
3)
informację o dokumentach, jakich mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu wykazania, że spełniają wymagane warunki,
4)
nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami.
5. 
Zamawiający kwalifikuje do dalszego udziału w postępowaniu dostawców lub wykonawców wyłącznie na podstawie warunków określonych w formularzu wstępnej kwalifikacji.
6. 
Do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dopuszczeni są wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani we wstępnej kwalifikacji.
7. 
Zamawiający zawiadamia niezwłocznie każdego dostawcę lub wykonawcę o wynikach wstępnej kwalifikacji. Lista dostawców lub wykonawców dopuszczonych do dalszego postępowania jest jawna.
1. 
Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców nie podlegają zmianie w toku danego postępowania. Dotyczy to także przypadków, w których zamawiający przeprowadza wstępną kwalifikację.
2. 
Dostawcy lub wykonawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warunki, w terminie określonym przez zamawiającego.
3. 
Z postępowania prowadzonego bez wstępnej kwalifikacji nie można wykluczyć oferenta, który zobowiązał się przedstawić wymagane dokumenty przed upływem terminu do składania ofert.
4. 
Zamawiający wyklucza z postępowania dostawcę lub wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
1. 
Podczas prowadzenia postępowania o zamówienie zamawiający sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne, zawierający:
1)
opis przedmiotu zamówienia,
2)
nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy dostawców i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3)
informacje o spełnianiu warunków wymaganych od dostawców lub wykonawców,
4)
cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert,
5)
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
6)
uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert, jeżeli takie nastąpiło,
7)
ewentualne wskazanie przyczyn niezawarcia umowy w postępowaniu o zamówienie przeprowadzonym w trybie innym niż przetarg nieograniczony,
8)
powody ograniczenia przetargu do niektórych dostawców lub wykonawców, jeżeli takie nastąpiło,
9)
powody zastosowania przez zamawiającego trybu dokonywania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony,
10)
powody przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji dostawców i wykonawców,
11)
uzasadnienie stosowania preferencji krajowych,
12)
informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach,
13)
informacje dotyczące zawieszenia postępowania,
14)
informacje o powołaniu biegłych rzeczoznawców,
15)
wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru,
16)
imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,
17)
imię i nazwisko osób występujących w imieniu zamawiającego.
2.  45
 (uchylony).
2a. 
Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców) oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego oraz dostawców lub wykonawców stanowią załączniki do protokołu.
3. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne,
2)
dodatkowe wymagania, którym musi odpowiadać protokół postępowania o zamówienie publiczne.
4.  46
 Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty budowlane, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej kopię oferty najkorzystniejszej oraz informacje cenowe z postępowania, w którym wartość zamówienia przekracza 30.000 euro.
5.  47
 Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i tryb przekazania informacji, o których mowa w ust. 4.
1. 
W postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zamawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 9 i 15.
2.  48
 (uchylony).
1. 
Zamawiający zobowiązany jest, przez okres 3 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do przechowywania ofert oraz protokołu (dokumentacji podstawowych czynności) w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
2. 
Protokół (dokumentacja podstawowych czynności), oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnianiu po zakończeniu postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione.
3. 
Po otwarciu ofert, na wniosek dostawcy lub wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, zamawiający jest obowiązany udostępnić, przed zakończeniem postępowania, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w ust. 2.

Zamawiający nie może ujawnić:

1)
informacji, których ujawnienie narusza ważny interes państwa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji,
2)
informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole.
1. 
Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
1)
jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
2)
(skreślony),
3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5)
oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
2. 
O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę lub wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
1. 
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:
1)
w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
2)
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4)
zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2. 
O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. 
W przypadku unieważnienia z winy zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ust. 1 pkt 3 lub 4, dostawcom lub wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożono tylko dwie ważne oferty lub upłynął termin, o którym mowa w art. 40 ust. 1.

1. 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert.
2. 
Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3. 
Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
4. 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się z uwzględnieniem preferencji krajowych, jeżeli są stosowane.
5. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i stosowania kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony

1. 
Przetarg jest organizowany przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego.
2. 
W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, z zastrzeżeniem art. 23.
3. 
(skreślony).
1. 
Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. 
Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczane jest w siedzibie zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed terminem składania ofert.
3. 
Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający obowiązany jest zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia składania ofert.
4. 
Zamawiający może także ogłosić organizację przetargu nieograniczonego w prasie. Ogłoszenie to nie może być jednak opublikowane w prasie przed publikacją w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawiera co najmniej:

1)
nazwę i adres zamawiającego,
2)
ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych - rodzaj, zakres i lokalizację budowy,
3)
pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,
4)
informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców,
5)
oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych,
6)
określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostępnienie jest odpłatne,
7)
miejsce i termin składania ofert,
8)
miejsce i termin otwarcia ofert,
9)
kryteria oceny ofert,
10)
kwotę wadium.

(skreślony).

(skreślony).

(skreślony).

1. 
Zamawiający przesyła dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, nie później niż w ciągu tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku o przesłanie formularza.
2. 
(skreślony).
3. 
W przypadkach, w których przeprowadzono wstępną kwalifikację, formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia przesyła się wszystkim zakwalifikowanym dostawcom lub wykonawcom.
4. 
Cena, jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przesłania.
1. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1)
opis sposobu przygotowywania ofert,
2)
opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,
3)
informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków,
4)
określenie przedmiotu zamówienia (w razie potrzeby również za pomocą planów, rysunków lub projektów), łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,
5)
pożądany lub wymagany termin wykonania umowy,
6)
opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,
7)
istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
8)
opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych,
9)
opis sposobu obliczenia ceny oferty,
10)
w przetargach o charakterze międzynarodowym informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a dostawcą lub wykonawcą,
11)
wszelkie wymagania, w szczególności kwotę, dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
12)
wskazanie miejsca i terminu składania ofert,
13)
opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców,
14)
termin, do którego dostawca lub wykonawca będzie związany złożoną ofertą,
15)
wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert,
16)
informacje o trybie otwarcia i oceny ofert,
17)
nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami,
18)
wszelkie przyszłe zobowiązania dostawcy lub wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego,
19)
pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
20)
informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy,
21)
ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający wymaga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach.
1a. 
Zamawiający może żądać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego wskazania przez dostawcę lub wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć osobie trzeciej.
2. 
Zamawiający obowiązany jest, w odniesieniu do robót budowlanych, posiadać dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski.
2a. 
Kosztorys inwestorski stanowi podstawę do określania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane.
3.  51
 Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
2)
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
4. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić, w drodze rozporządzenia, dla poszczególnych rodzajów zamówień, wzory formularzy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje, które muszą zawierać te formularze.
1. 
Dostawca, wykonawca lub organizacje, o których mowa w art. 79b, mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. 
Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim dostawcom oraz wykonawcom i jest dla nich wiążące.
4. 
W razie zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich dostawców i wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządza się protokół zawierający zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Protokół z zebrania doręcza się niezwłocznie dostawcom i wykonawcom, którym przesłano specyfikację.
1. 
(skreślony).
2. 
(skreślony).
3. 
Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
1. 
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. 
Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert nie może być krótszy niż:
1)
6 tygodni od dnia ogłoszenia przetargu nieograniczonego,
2)
(skreślony).
3. 
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2 pkt 1, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie:
1)
jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opublikował ogłoszenie na zasadach określonych w art. 14c, lub
2)
jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych nie przekracza równowartości kwoty 5.000.000 euro, a w przypadku usług lub dostaw 130.000 euro, oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)
wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia w danym roku budżetowym,
b)
wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, mogłoby spowodować powstanie szkody w znacznych rozmiarach,
c)
uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy,
d)
przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach.
4. 
(skreślony).
1. 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia dostawcom i wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. 
Na wniosek dostawcy lub wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. 
Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
4. 
O przedłużeniu terminu zamawiający powiadamia natychmiast każdego dostawcę lub wykonawcę, któremu przesłano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
1. 
Dostawca lub wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, jednak nie dłużej niż przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą, zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do dostawców lub wykonawców o przedłużenie tego terminu o kolejne 45 dni.
3. 
Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony dostawcy lub wykonawcy nie powoduje utraty wadium.
4. 
Zgoda dostawcy lub wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. 
Dostawca lub wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. 
Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium.
1. 
Dostawca lub wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. Kwotę wadium, w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia, określa zamawiający.
2. 
W przypadku gdy koszty zorganizowania przetargu nie są znaczne, Prezes Urzędu może, na wniosek zamawiającego, wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku wnoszenia wadium przez dostawców lub wykonawców przystępujących do danego przetargu.
3. 
Jeżeli wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy wniesienia wadium w wysokości określonej w ust. 1.
4. 
Dostawca lub wykonawca może wnieść wadium w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku, a za zgodą zamawiającego również w czekach potwierdzonych.
5. 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
1. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
1)
upłynął termin związania ofertą,
2)
zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy,
3)
zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania.
2. 
Na pisemny wniosek dostawcy lub wykonawcy zamawiający jest obowiązany zwrócić wadium w ciągu 3 dni od dnia złożenia tego wniosku przez dostawcę lub wykonawcę:
1)
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2)
którego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu.
3. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek dostawcy lub wykonawcy.
4. 
Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez dostawcę lub wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego dostawcy lub wykonawcy, zaliczane jest przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. 
Dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy:
1)
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
3)
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy lub wykonawcy.
6.  52
 Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5, powoduje utratę wadium.
1. 
Zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego miejsce i termin otwarcia ofert.
1a. 
Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. 
Otwarcie ofert jest jawne.
3. 
Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 3, doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
1. 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a oferentem, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
3. 
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

(skreślony).

(skreślony).

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.

(skreślony).

 Uwzględniając preferencje krajowe, jeżeli takie są stosowane, wybiera się ofertę najkorzystniejszą.

 (skreślony).

1. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
2. 
Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie zamieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz wysyła się do uczestników postępowania.
3. 
(skreślony).
4. 
Informacja przesłana do dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi, o których mowa w ust. 1, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
1. 
Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. 
Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy doręcza się niezwłocznie wybranemu oferentowi.

(skreślony).

Przetarg ograniczony

Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć wyłącznie dostawcy lub wykonawcy dopuszczeni do udziału w tym przetargu i zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert.

Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)
wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro,
2)
specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie.
1. 
Zamawiający zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym przez publikację ogłoszenia zawierającego co najmniej:
1)
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego,
2)
określenie ilości i rodzaju zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych - rodzaju, zakresu i lokalizacji budowy,
3)
określenie terminu wykonania zamówienia publicznego,
4)
określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców.
2. 
Warunki, które obowiązani są spełniać dostawcy lub wykonawcy, mogą dotyczyć wyłącznie okoliczności określonych w art. 22 ust. 2.
3. 
Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia publikacji ogłoszenia.
4. 
Zamawiający może wyznaczyć termin składania wniosków krótszy niż określony w ust. 3, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 3.

Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich dostawców lub wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki, z zastrzeżeniem art. 52e.

1. 
W ogłoszeniu zamawiający może określić liczbę wykonawców lub dostawców, których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20.
2. 
Jeżeli okaże się, że liczba dostawców lub wykonawców spełniających wymagane warunki jest mniejsza niż określona zgodnie z ust. 1, zamawiający zaprasza wszystkich dostawców lub wykonawców spełniających te warunki.
3. 
Zaproszenie do składania ofert powinno zawierać co najmniej:
1)
nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego, oraz określenie terminu zgłaszania takich wniosków, a także informację o cenie, jaką trzeba uiścić za wydanie tych dokumentów,
2)
określenie miejsca i terminu składania ofert,
3)
informacje o dacie i miejscu opublikowania ogłoszenia,
4)
opis warunków, które powinni spełniać dostawcy lub wykonawcy, oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
5)
informację o dokumentach, jakie ma dostarczyć dostawca lub wykonawca w celu wykazania, że spełnia wymagane warunki,
6)
określenie kwoty wadium.
1. 
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wysłania zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Jeżeli zamawiający opublikował ogłoszenie na zasadach określonych w art. 14c, termin składania ofert nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia wysłania zaproszenia.
3. 
Jeżeli ze względu na szczególną pilność udzielenia zamówienia publicznego jest niemożliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wyznaczyć termin krótszy, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie, licząc od dnia wysłania zaproszenia.

Do przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1 i ust. 4, art. 35, art. 36, art. 37 ust. 3, art. 38 ust. 1, art. 39-44, art. 47, art. 50 oraz art. 51.

Przetarg dwustopniowy

W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony negocjacjami zamawiającego z oferentami.

Przetarg dwustopniowy może być stosowany w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1)
w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione,
2)
nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty,
3)
przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy lub roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju,
4) 55
 przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
4) 56
 (skreślony),
5)
w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze względu na charakter usług lub robót budowlanych lub związanego z nimi ryzyka nie ma możliwości dokonania wcześniejszej ich wyceny.

Do przetargu dwustopniowego stosuje się przepisy art. 29, art. 35 ust. 1, art. 36-43 oraz art. 47, 50 i 51.

1. 
Ogłoszenie o organizacji przetargu dwustopniowego zawiera co najmniej:
1)
nazwę i adres zamawiającego,
2)
opis przedmiotu zamówienia, w tym wymaganych parametrów technicznych i innych, a w przypadku robót budowlanych - ich rodzaj i lokalizację,
3)
opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,
4)
termin i miejsce złożenia oferty wstępnej.
2. 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców określenia sposobu i czasu wykonania, parametrów technicznych, jakości oraz innych charakterystycznych cech dostaw, usług lub robót budowlanych.
3. 
(skreślony).
1. 
Termin złożenia oferty wstępnej nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty publikacji ogłoszenia o organizacji przetargu dwustopniowego.
2. 
Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust. 1, ale nie krótszy niż 2 tygodnie, jeżeli ze względu na szczególną pilność w realizacji zamówienia jest niemożliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1.

Zamawiający może prowadzić z każdym dostawcą lub wykonawcą negocjacje dotyczące treści złożonej przez niego oferty wstępnej, zachowując w tajemnicy treść prowadzonych negocjacji.

Po złożeniu ofert wstępnych zamawiający może dokonać zmiany wymagań technicznych i jakościowych, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert.

O dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający informuje dostawców lub wykonawców w zaproszeniu do składania ofert ostatecznych.

Do drugiego etapu przetargu zamawiający wybiera dostawców lub wykonawców, których oferty spełniają określone w specyfikacji wstępnej wymagania, zapraszając ich do składania ofert ostatecznych zawierających cenę. W zaproszeniu określa się miejsce i termin składania ofert ostatecznych. Art. 44 stosuje się odpowiednio.

Dostawca lub wykonawca wnosi wadium przystępując do drugiego etapu przetargu.

Inne tryby udzielania zamówień publicznych

Negocjacje z zachowaniem konkurencji jest to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać.

Zamówienie publiczne może być udzielone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)
uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, a pierwotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny sposób zmienione,
2)
został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 13a, w wyniku którego zakwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch wykonawców,
3)
przedmiot dostawy jest wytwarzany wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji seryjnej mającej na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju,
4)
dane roboty budowlane służą wyłącznie do celów badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie do zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju,
5)
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego.
1. 
Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji, wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech oferentów, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 64 pkt 1 lub 2, zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu co najmniej tych oferentów, którzy złożyli oferty w unieważnionym przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku konkursu, o którym mowa w art. 13a.
1. 
Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami, dostarczane są dostawcom lub wykonawcom na równych zasadach.
2. 
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
3. 
Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do wszystkich dostawców i wykonawców o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę i wybiera ofertę najkorzystniejszą.
4. 
Do negocjacji z zachowaniem konkurencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 30, art. 37, art. 47, 50 i 51 oraz art. 59.

Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech.

1. 
Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000 euro.
2. 
Zapytanie o cenę, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust. 1, powinno zawierać:
1)
określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,
2)
informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
3)
określenie terminu wykonania umowy,
4)
opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych,
5)
określenie miejsca i terminu składania ofert,
6)
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający wymaga jego wniesienia.
3. 
(skreślony).
1. 
Każdy z dostawców lub wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
2. 
Zamawiający udziela zamówienia dostawcy lub wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
3. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4. 
Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zamawiający zawiadamia niezwłocznie o wyborze oferty pozostałych oferentów, wskazując nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
5. 
(skreślony).

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub wykonawcą.

1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki tylko wtedy, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) 57
 z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia publicznego z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury i sztuki, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane można uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy,
2)
został przeprowadzony konkurs i stosownie do jego postanowień zamówienie musi być udzielone wykonawcy, którego praca została oceniona jako najlepsza,
3)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia publicznego, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,
4) 58
 uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku postępowań, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 3-5, także w trybie przetargu ograniczonego, zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od jednego dostawcy lub wykonawcy,
5)
udziela się temu samemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, nieprzekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego,
6)
przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie, najem, dzierżawa lub leasing nieruchomości, a ze względu na szczególne okoliczności można ją uzyskać od jednego oferenta.
1a.  59
 Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu.
1b.  60
 W przypadku gdy zamówienie jest udzielane na zasadach szczególnych przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1)
jest to uzasadnione potrzebą ochrony interesu Rzeczypospolitej Polskiej w państwie przyjmującym,
2)
w chwili udzielania zamówienia w państwie przyjmującym, niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym będzie udzielane i wykonywane zamówienie, występują szczególne warunki ekonomiczne uzasadniające udzielenie zamówienia w tym trybie.
1c.  61
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, nie stosuje się przepisu ust. 1a.
2. 
(skreślony).
3. 
(skreślony).

Umowy w sprawach zamówień publicznych

1. 
Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzedzającym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie lub aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli zamawiający:
1)
nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2)
udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej,
3)
dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy,
4)
zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.
3. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu.
4. 
W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego w całości lub w części.

Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nie oznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu.

Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają innej formy szczególnej.

 Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

1. 
Zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, a za zgodą zamawiającego również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może przekraczać 10% ceny ofertowej.
5. 
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
7. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje oraz wartość zamówień, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego wnoszenia i zwrotu, z uwzględnieniem, że wysokość tego zabezpieczenia nie może przekraczać wartości, o której mowa w ust. 4.
1. 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. 
Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności zmian, o których mowa w ust. 1.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

(skreślony).

Protest, odwołanie i skarga

1. 
Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane w niniejszym rozdziale.
2. 
Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:
1)
wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
2)
zastosowanie preferencji krajowych,
3)
(skreślony).
1.  63
 Przed upływem terminu do składania ofert środki odwoławcze i skarga wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługują również organizacjom pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszającym dostawców lub wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
2. 
Wniesienie protestu, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
1. 
Przez organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców lub wykonawców należy rozumieć organizacje, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253).
2. 
Na listę, o której mowa w art. 79a ust. 1, wpisuje się reprezentatywne organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców lub wykonawców.
3. 
Wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanej organizacji, w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje o wpisie, o odmowie wpisu lub o skreśleniu z listy wydaje Prezes Urzędu.
4. 
Lista organizacji, o której mowa w art. 79a ust. 1, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego.

1. 
W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1a. 
Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:
1)
rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwołania,
2)
wyrok zespołu arbitrów.
2. 
W przypadku określonym w art. 64 pkt 5, przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy.
3.  64
 Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
1. 
Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. 
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. 
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.
1. 
O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie dostawców i wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.
2. 
Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też dostawcy i wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne, którzy przystąpią do postępowania protestacyjnego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Dostawca lub wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
1. 
Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia.
2. 
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu zamawiający podaje przyczyny rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego.
3. 
W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.
4. 
Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie.
5. 
O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich dostawców i wykonawców.
1. 
Po wniesieniu protestu zamawiający zawiesza postępowanie o udzielenie zamówienia do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni, chyba że:
1)
protest jest oczywiście niezasadny,
2)
zamawiający albo inny dostawca lub wykonawca mógłby ponieść szkodę nieproporcjonalnie większą w stosunku do tej, która grozi wnoszącemu protest,
3)
zawieszeniu postępowania sprzeciwia się ważny interes publiczny.
2. 
Od rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania o udzielenie zamówienia odwołanie nie przysługuje.
1. 
Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie zainteresowanemu dostawcy, wykonawcy lub organizacjom, o których mowa w art. 79b, przysługuje odwołanie.
2. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie zamawiającego.
3.  65
 Złożenie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
1. 
Od odwołania pobiera się wpis. Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania.
2. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

1.  66
 Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2. Spośród wskazanych arbitrów Prezes Urzędu wyznacza przewodniczącego zespołu arbitrów.
2. 
Arbiter przy rozpatrywaniu odwołania pełni swą funkcję z najwyższą starannością w sposób bezstronny; nie jest reprezentantem żadnego z uczestników postępowania ani też Prezesa Urzędu.
3. 
Arbiter podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
4.  67
 Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego. W przypadku wyłączenia arbitra lub zaistnienia innej okoliczności uniemożliwiającej arbitrowi wykonywanie obowiązków Prezes Urzędu wyznacza innego arbitra.
5. 
Osoba wpisana na listę arbitrów nie może występować jako pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym w sprawach zamówień publicznych.

 (uchylony).

1. 
Odwołujący się może cofnąć odwołanie.
2. 
W razie cofnięcia odwołania przed rozprawą, odwołującemu zwraca się połowę wpisu.
1. 
Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia.
2. 
Rozpatrując odwołanie zespół arbitrów uwzględnia lub oddala odwołanie oraz orzeka o kosztach postępowania.
3. 
Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo ją unieważnić, z wyjątkiem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników.

(skreślony).

1. 
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia:
1)
regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań,
2) 69
 tryb wpisu na listę arbitrów, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminu oraz tekst roty ślubowania arbitra, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia obiektywnego sprawdzenia przygotowania kandydatów oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1a, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3)
wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.
1a.  70
 Arbitrem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1)
jest obywatelem polskim,
2)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3)
korzysta z pełni praw publicznych,
4)
przed zakończeniem postępowania nie była prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
5)
w ciągu ostatnich 5 lat nie została skreślona z listy arbitrów z powodu rażącego naruszenia obowiązków arbitra.
2.  71
 Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów osoby spełniające warunki określone w ust. 1a, wybrane spośród kandydatów zgłoszonych przez:
1)
Prezesa Urzędu,
2)
ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów,
3)
ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego i regionalne izby obrachunkowe,
4)
stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze

- które z wynikiem pozytywnym złożyły przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu egzamin ze znajomości przepisów tworzących system zamówień publicznych oraz złożyły ślubowanie.

3. 
Skreślenie z listy arbitrów następuje w przypadku:
1)
wniosku arbitra,
2)
ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
3)
utraty praw publicznych,
4)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
5)
prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
6)
śmierci arbitra,
7)
rażącego naruszenia obowiązków arbitra,
8) 72
 (uchylony).
4. 
Za rażące naruszenie obowiązków arbitra, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, należy rozumieć w szczególności: pełnienie funkcji arbitra w sposób stronniczy, występowanie jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych w sprawach zamówień publicznych, niezłożenie wniosku o wyłączenie z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie arbitrowi jego obowiązków.
5. 
Skreślenia z listy arbitrów dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.
1.  73
 Na wyrok zespołu arbitrów stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej "sądem".
2. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
3. 
Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
1. 
Skargę na wyrok zespołu arbitrów może wnieść także Prezes Urzędu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.
2. 
Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego wyroku, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę wyroku w całości lub w części.

Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

1. 
Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2. 
Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi.
1. 
W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.
2. 
Jeżeli odwołanie ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Od wyroku sądu nie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1995 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić, że zamówienia publiczne dokonywane ze środków własnych udzielane są zgodnie z przepisami ustawy. Postanowienie to nie może być odwołane.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., z tym że:

1)
przepisy art. 7-12 i art. 92 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
2)
przepisy art. 4 ust. 1 pkt 3 74  w części dotyczącej zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych oraz art. 31 75  wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
1 Art. 3a uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
2 Art. 3d dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
3 Art. 4a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.76.813) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
4 Art. 4a ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
5 Art. 4a ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
6 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
7 Art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c) uchylona przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
8 Art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. g) dodana przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
9 Art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. h) dodana przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
10 Art. 6 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
11 Art. 6 ust. 1 pkt 8 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
12 Art. 6 ust. 1 pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
13 Art. 6 ust. 1 pkt 10 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
14 Art. 8 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
15 Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
16 Art. 9a ust. 2 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
17 Art. 9a ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
18 Art. 9a ust. 3 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
19 Art. 14 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.76.813) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r.
20 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
21 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
22 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
23 Art. 15a dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
24 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
25 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
26 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
27 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
28 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
29 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
30 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
31 Skreślone przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
32 Art. 19 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
33 Art. 19 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 45 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.02.197.1661) z dniem 28 listopada 2003 r.
34 Art. 19 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
35 Art. 20a ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
36 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
37 Skreślony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który w tym zakresie wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
38 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
39 Skreślony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który w tym zakresie wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
40 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
41 Skreślony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który w tym zakresie wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
42 Art. 22 ust. 7a uchylony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
43 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
44 W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
45 Art. 25 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
46 Art. 25 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
47 Art. 25 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
48 Art. 26 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
49 Art. 26a zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
50 Art. 29 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. (Dz.U.01.113.1208) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 stycznia 2002 r., z tym że w zakresie dotyczącym obowiązku zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej wchodzi w życie z dniem 10 października 2002 r., zgodnie z art. 5 powołanej ustawy.
51 Art. 35 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
52 Art. 42 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
53 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
54 Skreślony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który w tym zakresie wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
55 Obowiązuje w tym brzmieniu do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
56 Skreślony przez art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), który w tym zakresie wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy.
57 Art. 71 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
58 Art. 71 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
59 Art. 71 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
60 Art. 71 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
61 Art. 71 ust. 1c dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
62 Art. 74a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. (Dz.U.03.2.16) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 stycznia 2003 r.
63 Art. 79a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
64 Art. 81 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
65 Art. 86 ust. 3 zmieniony przez art. 76 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
66 Art. 88 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
67 Art. 88 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
68 Art. 89 uchylony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
69 Art. 92 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
70 Art. 92 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
71 Art. 92 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. c) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
72 Art. 92 ust. 3 pkt 8 uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
73 Art. 92a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.165.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 2003 r.
74 Art. 4 ust. 1 pkt 3 nin. ustawy został skreślony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.01.76.813), która weszła w życie z dniem 26 października 2001 r.
75 Art. 31 nin. ustawy został skreślony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.97.123.778), która weszła w życie z dniem 9 listopada 1997 r.