Art. 10. - Kształtowanie ustroju rolnego. - Dz.U.2022.461 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - Kształtowanie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.461 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).