§ 2. - Kryteria oceny programowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1787

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2018 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. poz. 1529), które traci moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).