§ 1. - Kryteria oceny programowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1787

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2018 r.
§  1. 
Kryteriami oceny programowej są:
1)
sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia;
2)
realizacja programu studiów;
3)
warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym na etapie egzaminu dyplomowego;
4)
poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie;
5)
dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
6)
relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów;
7)
stopień umiędzynarodowienia kształcenia;
8)
jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się;
9)
dostępność i jakość informacji o studiach;
10)
sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność.