BM.ZI.162.7.2018 - Warunki, od których uzależnione jest prowadzenie zajęć na uczelniach w - świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BM.ZI.162.7.2018 Warunki, od których uzależnione jest prowadzenie zajęć na uczelniach w - świetle ustawy 2.0

W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że zajęcia na uczelni są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na ich prawidłową realizację oraz inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie. Nie wprowadzono natomiast warunku posiadania doświadczenia zdobytego wyłącznie poza uczelnią ani nie uregulowano wymagań w zakresie okresów i rodzajów zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane.

1. Skąd to wynika?

Regulacja zawarta w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną dalej ustawą 2.0) nakłada jedynie obowiązek zamieszczenia w Systemie POL-on (w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu) oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią (co najmniej 5 lat) w przypadku innych osób prowadzących zajęcia, które takie doświadczenie posiadają. Natomiast przepisy ustawy 2.0 nie wprowadzają bezwzględnego wymogu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia zdobytego poza uczelnią jako warunku prowadzenia zajęć.

Właściwy dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia jest jednym z elementów kluczowych dla zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia studentów. Dlatego to władze uczelni, zatrudniając daną osobę, muszą ocenić posiadane przez nią kompetencje i doświadczenie pod kątem adekwatności do programu studiów i realizowanych zajęć.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego