[Wezwanie do dokonania spłaty; restrukturyzacja zadłużenia] - Art. 33. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Wezwanie do dokonania spłaty; restrukturyzacja zadłużenia] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  33.  [Wezwanie do dokonania spłaty; restrukturyzacja zadłużenia]
1. 
Jeżeli konsument opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego, kredytodawca wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.
2. 
W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, kredytodawca informuje konsumenta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
3. 
Kredytodawca umożliwia restrukturyzację zadłużenia, jeżeli jest to uzasadnione oceną sytuacji majątkowej konsumenta.
4. 
Restrukturyzacja zadłużenia jest dokonywana na warunkach uzgodnionych przez kredytodawcę i konsumenta.
5. 
Kredytodawca dokonuje restrukturyzacji zadłużenia przez:
1)
zaoferowanie konsumentowi możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego;
2)
zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego;
3)
wydłużenie okresu kredytowania;
4)
inne działania umożliwiające spłatę zobowiązania.