Rogoń Dominika, Obowiązki kredytodawcy w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki kredytodawcy w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Komentarz ma na celu omówienie obowiązków kredytodawcy wobec zindywidualizowanego konsumenta ubiegającego się o kredyt hipoteczny lub będącego już stroną umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, stanowiącej implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Przedmiotem niniejszej analizy nie są obowiązki o charakterze ogólnym, niemające określonego adresata, jak np. obowiązki odnośnie do treści i formy reklam kredytu hipotecznego, czy w zakresie przyjęcia i stosowania zasad dobrych praktyk.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX