Koszty związane z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1462

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie kosztów związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Na podstawie art. 339 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób obliczania kosztów związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony;
2)
wysokość zryczałtowanych dziennych kosztów pobytu cudzoziemca w:
a)
pomieszczeniu Straży Granicznej lub Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych,
b)
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców.
Koszty doprowadzenia cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony (W), oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - liczba przejechanych kilometrów w związku z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy,

S - koszt używania pojazdu za 1 kilometr przebiegu, ustalony według stawki maksymalnej dla danego rodzaju pojazdu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039),

D - należności z tytułu podróży służbowej przysługujące osobom doprowadzającym cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, obliczane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076),

L - liczba cudzoziemców doprowadzanych,

B - koszt biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego lub biletu na inny środek transportu.

Koszty pobytu cudzoziemca w pomieszczeniu Straży Granicznej lub Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych, strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców określa się w formie ryczałtu w wysokości:
1)
32 zł za jeden dzień pobytu w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych;
2)
26 zł za jeden dzień pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2018 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania kosztów związanych z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (Dz. U. poz. 580), które traci moc na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107).