[Używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Kilometrówka] - Art. 34a. - Transport drogowy. - Dz.U.2022.180 t.j. - OpenLEX

Art. 34a. - [Używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Kilometrówka] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.180 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  34a.  [Używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Kilometrówka]
1. 
Na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.