Art. 15. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  15

Dostęp do zasobów genetycznych

1. 
Uznając suwerenne prawa państw do ich zasobów naturalnych, uprawnienie do określenia dostępu do zasobów genetycznych należy do rządów państw oraz podlega ustawodawstwu krajowemu.
2. 
Każda Umawiająca się Strona dąży do stworzenia warunków ułatwiających innym Umawiającym się Stronom dostęp do zasobów genetycznych w celu użytkowania ich w sposób racjonalny z punktu widzenia środowiska oraz nie wprowadza żadnych ograniczeń, które byłyby sprzeczne z celami niniejszej konwencji.
3. 
Dla celów niniejszej konwencji za zasoby genetyczne dostarczane przez Umawiającą się Stronę, o których mowa w niniejszym artykule oraz w artykułach 16 i 19, uważa się wyłącznie zasoby dostarczane przez Umawiające się Strony, które są krajami pochodzenia tych zasobów, lub przez Strony, które pozyskały zasoby genetyczne zgodnie z niniejszą konwencją.
4. 
Dostęp do zasobów genetycznych, o ile zostanie przyznany, odbywa się na wzajemnie uzgodnionych warunkach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
5. 
Dostęp do zasobów genetycznych wymaga uzyskania uprzedniej zgody od Umawiającej się Strony dostarczającej te zasoby, chyba że Strona ta zdecyduje inaczej.
6. 
Każda Umawiająca się Strona dąży do rozwijania i prowadzenia badań naukowych opartych na zasobach genetycznych dostarczanych przez inne Umawiające się Strony, przy pełnym udziale tych Stron oraz w miarę możliwości na ich terytorium.
7. 
Każda Umawiająca się Strona podejmuje odpowiednie ustawodawcze, administracyjne lub polityczne działania zgodnie z artykułami 16 i 19 oraz, w razie potrzeby, poprzez mechanizm finansowy utworzony na podstawie artykułów 20 i 21, mając na celu sprawiedliwy i równy dostęp do wyników badań i rozwoju oraz korzyści wynikających z komercyjnego lub innego wykorzystania zasobów genetycznych z państwem dostarczającym takie zasoby. Podział ten dokonywany jest na wzajemnie uzgodnionych warunkach.