§ 3. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 3. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  3. 
1. 
Kontrolę dokumentuje się przez gromadzenie przez policjantów:
1)
w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec których jest stosowana kontrola, materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania, w szczególności:
a)
nośników, na których zostały utrwalone treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartości przesyłek,
b)
kopii wykonanych z nośników,
c)
dokumentów sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach;
2)
w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostałej dokumentacji kontroli.
2. 
Dokumenty kontroli sporządza się według następujących wzorów:
1)
wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zwanych dalej "organami Policji", do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, decyzję Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego w zakresie zgody na złożenie tego wniosku oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór formularza zawierającego wniosek właściwego organu Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzję Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego w zakresie tego wniosku, zarządzenie kontroli przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz wniosek właściwego organu Policji do sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki i postanowienie sądu okręgowego w zakresie tego wniosku, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, sporządzonej przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór zarządzenia właściwego organu Policji o protokolarnym i komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3. 
W trzech egzemplarzach sporządza się:
1)
wniosek organu Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
2)
pisemną zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez właściwy organ Policji z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli;
3)
postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;
4)
wniosek właściwego organu Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
5)
pisemną zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez właściwy organ Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
6)
zarządzenie kontroli przez właściwy organ Policji w przypadku niecierpiącym zwłoki;
7)
postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;
8)
notatkę urzędową z przeprowadzonej kontroli, sporządzoną przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę.
4. 
W dwóch egzemplarzach sporządza się:
1)
zażalenie właściwego organu Policji na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontroli;
2)
zażalenie Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie nieudzielenia zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;
3)
zarządzenie właściwego organu Policji o protokolarnym i komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, przy czym zarządzenie może być sporządzane w jednym egzemplarzu w przypadku przekazywania go w drodze teletransmisji z zastosowaniem odpowiednich urządzeń i narzędzi kryptograficznych;
4)
protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, przy czym protokół może być sporządzany w jednym egzemplarzu w przypadku przekazywania go w drodze teletransmisji z zastosowaniem odpowiednich urządzeń i narzędzi kryptograficznych.
5. 
W odniesieniu do spraw realizowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji dokumentacja kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 1-7, jest przekazywana w formie kopii do wiadomości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 i 7, a w przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 5 - od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku tej zgody.
6. 
Sąd okręgowy przechowuje pierwsze egzemplarze wydanych postanowień, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także zażaleń organów Policji.
7. 
Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy przechowuje drugie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli oraz pierwsze egzemplarze notatek urzędowych.
8. 
Organ Policji zarządzający kontrolę lub wnioskujący o zarządzenie kontroli przechowuje trzecie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, drugie egzemplarze notatek urzędowych i zażaleń na postanowienia sądu oraz pierwsze egzemplarze zarządzeń w sprawie protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli i protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli.
9. 
Komórka organizacyjna Policji wykonująca zarządzenia w sprawie kontroli przechowuje kopie trzecich egzemplarzy postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń w tej sprawie lub wyciągów z tych zarządzeń niezawierających uzasadnień, drugie egzemplarze zarządzeń organów Policji w sprawie protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli i protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz trzecie egzemplarze notatek urzędowych.