Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Policję

Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą";
2)
sposób dokumentowania kontroli;
3)
sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli;
4)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania, kopiowania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
5)
zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w art. 19 ust. 16a-16c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
6)
wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
adnotacjach - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny, stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zwanym dalej "nośnikiem", powiązany z zapisem i zawierający informacje dotyczące przebiegu kontroli, informacje o rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu wypowiedzi osób, wobec których jest prowadzona kontrola, umożliwiające automatyczne znalezienie wskazanego fragmentu zapisu;
2)
metadanych - należy przez to rozumieć skrót informacji logicznie powiązanych z zapisem plików w bazach danych, opisujących ten plik, ułatwiający wyszukiwanie, kontrolowanie, zrozumienie i długotrwałe przechowywanie oraz zarządzanie;
3)
nośniku pierwotnym - należy przez to rozumieć nośnik, na którym utrwalono zapis obrazu lub dźwięku podczas stosowania kontroli, a jeżeli taki zapis utrwalono za pomocą systemu teleinformatycznego, to należy przez to rozumieć ten system;
4)
nośniku wtórnym - należy przez to rozumieć nośnik, na który skopiowano zapis z nośnika pierwotnego;
5)
nośniku kopii - należy przez to rozumieć nośnik, na który skopiowano zapis z nośnika wtórnego.
1. 
Kontrolę dokumentuje się przez gromadzenie przez policjantów:
1)
w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec których jest stosowana kontrola, materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania, w szczególności:
a)
nośników, na których zostały utrwalone treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartości przesyłek,
b)
kopii wykonanych z nośników,
c)
dokumentów sporządzonych na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach;
2)
w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostałej dokumentacji kontroli.
2. 
Dokumenty kontroli sporządza się według następujących wzorów:
1)
wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zwanych dalej "organami Policji", do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, decyzję Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego w zakresie zgody na złożenie tego wniosku oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór formularza zawierającego wniosek właściwego organu Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzję Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego w zakresie tego wniosku, zarządzenie kontroli przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz wniosek właściwego organu Policji do sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki i postanowienie sądu okręgowego w zakresie tego wniosku, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, sporządzonej przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór zarządzenia właściwego organu Policji o protokolarnym i komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3. 
W trzech egzemplarzach sporządza się:
1)
wniosek organu Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
2)
pisemną zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez właściwy organ Policji z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli;
3)
postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;
4)
wniosek właściwego organu Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
5)
pisemną zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez właściwy organ Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
6)
zarządzenie kontroli przez właściwy organ Policji w przypadku niecierpiącym zwłoki;
7)
postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;
8)
notatkę urzędową z przeprowadzonej kontroli, sporządzoną przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę.
4. 
W dwóch egzemplarzach sporządza się:
1)
zażalenie właściwego organu Policji na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontroli;
2)
zażalenie Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie nieudzielenia zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez właściwy organ Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;
3)
zarządzenie właściwego organu Policji o protokolarnym i komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, przy czym zarządzenie może być sporządzane w jednym egzemplarzu w przypadku przekazywania go w drodze teletransmisji z zastosowaniem odpowiednich urządzeń i narzędzi kryptograficznych;
4)
protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, przy czym protokół może być sporządzany w jednym egzemplarzu w przypadku przekazywania go w drodze teletransmisji z zastosowaniem odpowiednich urządzeń i narzędzi kryptograficznych.
5. 
W odniesieniu do spraw realizowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji dokumentacja kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 1-7, jest przekazywana w formie kopii do wiadomości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 i 7, a w przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 5 - od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku tej zgody.
6. 
Sąd okręgowy przechowuje pierwsze egzemplarze wydanych postanowień, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także zażaleń organów Policji.
7. 
Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy przechowuje drugie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli oraz pierwsze egzemplarze notatek urzędowych.
8. 
Organ Policji zarządzający kontrolę lub wnioskujący o zarządzenie kontroli przechowuje trzecie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, drugie egzemplarze notatek urzędowych i zażaleń na postanowienia sądu oraz pierwsze egzemplarze zarządzeń w sprawie protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli i protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli.
9. 
Komórka organizacyjna Policji wykonująca zarządzenia w sprawie kontroli przechowuje kopie trzecich egzemplarzy postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń w tej sprawie lub wyciągów z tych zarządzeń niezawierających uzasadnień, drugie egzemplarze zarządzeń organów Policji w sprawie protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli i protokołów komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz trzecie egzemplarze notatek urzędowych.
1. 
Wzór rejestru postanowień sądu okręgowego dotyczących kontroli prowadzonej przez Policję jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, który zawiera:
1)
określenie organu wnioskującego o wydanie postanowienia;
2)
numer wniosku lub zarządzenia;
3)
rodzaj rozstrzygnięcia i datę wydania postanowienia;
4)
okres, na który zarządzono kontrolę;
5)
inne dane mające związek z wpisem do rejestru.
2. 
Wzór rejestru zgód Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego dotyczących kontroli prowadzonej przez Policję jest określony w załączniku nr 7, który zawiera:
1)
określenie organu wnioskującego o wyrażenie zgody;
2)
numer wniosku lub zarządzenia;
3)
imię, nazwisko i stanowisko prokuratora oraz informację o jego decyzji;
4)
rodzaj rozstrzygnięcia i datę wydania postanowienia;
5)
okres, na który zarządzono kontrolę;
6)
sposób wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z kontroli lub dane identyfikujące postępowanie;
7)
inne dane mające związek z wpisem do rejestru.
3. 
Wzór rejestru organu Policji wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli prowadzonej przez Policję oraz wzór rejestru centralnego Komendanta Głównego Policji wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli prowadzonej przez organy Policji w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów jest określony w załączniku nr 8, który zawiera:
1)
podstawę prawną zarządzenia kontroli;
2)
podstawę prawną przedłużenia kontroli;
3)
numer wniosku lub zarządzenia kontroli;
4)
nazwę organu;
5)
numer sprawy i jej kryptonim;
6)
kwalifikację prawną przestępstwa;
7)
informacje o zgodzie prokuratora w przedmiocie zarządzenia kontroli albo o braku tej zgody;
8)
datę wydania postanowienia i rodzaj rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie kontroli;
9)
rodzaj kontroli i dane identyfikujące obiekt;
10)
imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania osoby, wobec której jest stosowana kontrola;
11)
okres, na który zarządzono kontrolę lub o który przedłużono jej stosowanie;
12)
datę i przesłanki zakończenia kontroli;
13)
informacje o przekazaniu prokuratorowi materiałów z kontroli;
14)
numer i datę protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów z kontroli;
15)
informacje o zmianie sytuacji, rezygnacji zleceniodawcy;
16)
efekty zakończonej kontroli.
1. 
Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem przedstawiciela właściwego organu Policji, posiadającego pisemne upoważnienie.
2. 
Przedstawiciel właściwego organu Policji osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez właściwy organ Policji, wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli, bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub prokuratora właściwego z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji, prokuratora okręgowego oraz właściwego sądu okręgowego, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownej decyzji.
1. 
W przypadku kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, a także zawartych na nośnikach, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych, informacje i dowody uzyskane w trakcie jej prowadzenia dokumentuje się w formie komunikatów obejmujących treści zarejestrowane, z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych adresata i nadawcy.
2. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść, w formie dosłownego, pisemnego przekładu zapisu dźwięku utrwalonego na nośniku.
3. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia.
4. 
Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi pisemną informację o treści utrwalonego na nośniku zapisu, ograniczoną do danych istotnych ze względu na cel kontroli, i powinno umożliwiać przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.
5. 
W przypadku zarejestrowania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1, w języku obcym dokumentuje się je, niezależnie od trybu określonego w ust. 2-4, w języku polskim jako tłumaczenie z języka obcego.
1. 
Jeżeli utrwalenie zapisu obrazu, dźwięku lub komunikatu następuje za pomocą systemu teleinformatycznego, to dla zapisu tworzy się metadane.
2. 
Zapis utrwala się w sposób umożliwiający jego automatyczne wyodrębnienie oraz wyodrębnienie poszczególnych metadanych.
3. 
Do zapisu utrwalonego za pomocą systemu teleinformatycznego można sporządzić adnotacje.
4. 
System teleinformatyczny przyporządkowuje metadane adnotacjom sporządzonym dla danego zapisu.
1. 
Dla każdego nośnika kopii sporządza się metrykę dokumentu elektronicznego zgodnie z wymogami przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. 
Metrykę opatruje się numerem ewidencyjnym nadanym zgodnie z kolejnością wykonywania zapisów i ich kopii w danej sprawie.
3. 
Numer metryki, numer ewidencyjny lub sygnaturę akt umieszcza się na powierzchni przeznaczonej do opisywania nośnika, o ile nośnik ją posiada.
4. 
Oryginał metryki przechowuje się w zbiorach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
5. 
Kopie metryki przechowuje się wraz z nośnikiem.
System teleinformatyczny automatycznie generuje sumy kontrolne plików utrwalonych w ramach kontroli i zapisu do pliku wynikowego na nośniku wraz z kopiowanym materiałem.
1. 
Kopię zapisu cyfrowego wykonuje się w tym samym formacie, w którym utrwalono zapis na nośniku pierwotnym lub wtórnym, bez dzielenia plików ani wprowadzania jakichkolwiek zmian w stosunku do zapisu zarejestrowanego podczas prowadzenia kontroli.
2. 
Zapis cyfrowy uznaje się za skopiowany, jeżeli każda suma kontrolna skopiowanego pliku jest zgodna z sumą kontrolną pliku, z którego dokonano kopiowania.
3. 
W przypadku gdy materiał został zarejestrowany w formacie uniemożliwiającym odczyt za pomocą standardowego oprogramowania, należy wykonać kopie pliku źródłowego, dokonać jego konwersji, w sposób niewpływający na jakość materiału.
1. 
Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo uzyskanych w toku kontroli zarządzonej w przypadku niecierpiącym zwłoki, na której kontynuację sąd okręgowy nie wyraził zgody, a także materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne, dokonuje się przez:
1)
fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c;
2)
usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.
2. 
W przypadku gdy usunięcie z nośników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zapisów informacji utrwalonych na tych nośnikach nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
1. 
Przechowywanie i przekazywanie wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, a także przetwarzanie i niszczenie tych materiałów odbywa się w sposób zapewniający zachowanie w tajemnicy informacji zawartych w dokumentach i materiałach oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
2. 
Do przekazywanych materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli zawierających dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dołącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie wyrażenia zgody lub przedłużenia kontroli lub postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie wyrażenia zgody na kontynowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK NR ........................

(nr w rejestrze)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK NR .........................

(nr w rejestrze)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZARZĄDZENIE NR .....

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

REJESTR ZGÓD DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

REJESTR ORGANU POLICJI WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ POLICJĘ ORAZ REJESTR CENTRALNY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ ORGANY POLICJI W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM DLA PROWADZONYCH PRZEZ NIE REJESTRÓW

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1085), które zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.