Art. 476. - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.40.364 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  476.
§  1. 4
Sędzia dla nieletnich prowadzi śledztwo lub dochodzenie w sprawach nieletnich z wyjątkiem wypadku, przewidzianego w art. 479 § 2, oraz wykonuje środki wychowawcze i poprawcze. Wykonanie orzeczonej względem nieletniego kary zwykłej zarządza prokurator, w którego okręgu znajduje się siedziba sądu dla nieletnich.
§  2.
Sędzia dla nieletnich jest obowiązany wszcząć postępowanie przeciwko nieletniemu w sprawach o przestępstwo ścigane z urzędu, chyba że postępowanie zostało wszczęte przez oskarżyciela publicznego.
§  3. 5
W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego sędzia dla nieletnich może prowadzić sprawę z urzędu, jeżeli uzna, że tego wymaga interes publiczny.
4 Art. 476 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U.58.18.76) z dniem 27 kwietnia 1958 r.
5 Art. 476 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego (Dz.U.52.44.302) z dniem 12 listopada 1952 r.