Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  549.  [Skutek ustanowienia doradcy tymczasowego]
§  1.  Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.
§  2.  Do doradcy tymczasowego stosuje się przepisy o kuratorze osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.