Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2021 r.
Art.  43g.  [Podmioty wykonujące dozór elektroniczny]
§  1.  Dozór elektroniczny wykonywany jest przez:
1) podmiot prowadzący centralę monitorowania - w zakresie czynności związanych z obsługą tej centrali;
2) podmiot dozorujący - w zakresie pozostałych czynności.
§  2.  Podmiotem prowadzącym centralę monitorowania jest podmiot dozorujący lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3.  Podmiotem dozorującym może być przedsiębiorca, instytucja państwowa, podmiot zagraniczny będący przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełniający warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej albo jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowana.
§  4.  Minister Sprawiedliwości dokonuje wyboru podmiotu dozorującego, o którym mowa w § 3, w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) i powierza mu wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 2, chyba że powierzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczy jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej.