Dz.Urz.MS.2018.272

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie powierzenia Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej wykonywania czynności podmiotu dozorującego w dozorze elektronicznym

Na podstawie art. 43g § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 652, 1010 oraz 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykonywanie czynności podmiotu dozorującego w dozorze elektronicznym powierza się Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.
§  2.  Powierzenie wykonywania czynności podmiotu dozorującego obejmuje również prowadzenie centrali monitorowania.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.