Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2004 r.
Art.  65.
§  1. 8 Udzielenie i wygaśnięcie prokury kupiec powinien zgłosić celem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§  2. Jeżeli prokura jest łączna, okoliczność ta będzie zaznaczona we wpisie.
§  3. Do zgłoszenia dołączyć należy skreślony wobec sądu albo uwierzytelniony notarjalnie wzór podpisu prokurenta.
8 Art. 65 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.