Kodeks handlowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.57.502

Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 czerwca 1934 r.
Kodeks Handlowy *

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana niniejszego rozporządzenia, wprowadzona przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r., sygn. akt SK 23/03 (Dz.U.04.43.412), nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

..................................................

(...).

DZIAŁ III. 

Firma.

§  1.
Firma jest nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo.
§  2.
Kupiec może pozywać i być pozywany pod firmą.

(uchylony).

§  1.
Firma spółki jawnej zawiera nazwiska wszystkich spólników albo też nazwisko i przynajmniej pierwszą literę imienia jednego lub kilku spólników z dodatkiem, wskazującym spółkę.
§  2. 2
Firma spółki komandytowej składa się z nazwiska i przynajmniej pierwszej litery imienia jednego lub kilku spólników, odpowiadających bez ograniczenia, oraz zawiera dodatek "spółka komandytowa". Nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczone w firmie.

Firma spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatek w pierwszym przypadku "spółka akcyjna", w drugim - "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Nazwiska osób nie mogą być umieszczone w firmie bez ich zgody lub zgody ich spadkobierców.

(uchylony).

Firma może zawierać także dodatki, mające na celu bliższe oznaczenie osoby kupca lub przedsiębiorstwa. Niedopuszczalne są dodatki, któreby mogły wprowadzić w błąd.

§  1.
W razie zmiany nazwiska, które stanowi część składową firmy, można przedsiębiorstwo prowadzić nadal pod dotychczasową firmą, należy jednak w dodatku do firmy wskazać nowe nazwisko.
§  2.
W przypadku ustąpienia ze spółki jawnej lub komandytowej spólnika, którego nazwisko było w firmie zamieszczone, można prowadzić przedsiębiorstwo nadal pod dotychczasową firmą za zezwoleniem jego lub jego spadkobierców, należy jednak w dodatku do firmy zamieścić brzmienie firmy, odpowiadające przepisowi art. 28.
§  1.
Kto nabywa istniejące przedsiębiorstwo, może je za zezwoleniem poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców prowadzić pod dotychczasową firmą, powinien jednak zamieścić w firmie dodatek, oznaczający nabywcę, zgodnie z przepisami art. 27-31.
§  2.
Pozostawienie w brzmieniu dotychczasowej firmy oznaczenia "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub "spółdzielnia" jest niedopuszczalne.

Firma nie może być zbyta bez przedsiębiorstwa.

§  1. 4
Każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm w tej samej miejscowości, do Krajowego Rejestru Sądowego już wpisanych lub zgłoszonych.
§  2. 5
Przepis powyższy nie narusza dalej idących przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy - Prawo własności przemysłowej.
§  1.
Firma oddziału powinna odpowiadać firmie zakładu głównego i być uzupełniona dodatkiem, wskazującym związek z zakładem głównym.
§  2. 6
W razie, jeżeli firma zakładu głównego nie różni się dostatecznie od firmy, wpisanej już lub zgłoszonej do Krajowego Rejestru Sądowego, a znajdującej się w siedzibie oddziału, firma oddziału powinna być uzupełniona dodatkiem dostatecznie odróżniającym.

W razie bezprawnego używania firmy pokrzywdzony może żądać zaniechania dalszego używania firmy, co nie wyłącza dalej idących roszczeń, przewidzianych w innych przepisach.

Sąd rejestrowy powinien z urzędu czuwać nad należytym przestrzeganiem przepisów o firmie oraz nad tym, aby firmy używano w obrocie w brzmieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami. W tym celu ma prawo nakładać grzywny. Grzywna nie może być wyższa niż pięć tysięcy złotych i może być powtarzana. Pokrzywdzeni przez bezprawne używanie firmy mają prawo zgłaszać wnioski w sądzie rejestrowym i odwoływać się od jego postanowień.

Pełnomocnicy handlowi.

Prokury może udzielić tylko kupiec rejestrowy przez piśmienne oświadczenie.

§  1.
Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego.
§  2.
Do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia i ustanowienia na niem prawa użytkowania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości potrzeba wyraźnego upoważnienia.
§  3.
Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Prokura może być udzielona kilku osobom oddzielnie lub łącznie; jednakże nawet w przypadku prokury łącznej oświadczenia, zwrócone do kupca, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, łącznie ustanowionych.

Prokury nie można przenieść; prokurent jednak może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności.

§  1.
Prokura może być w każdej chwili odwołana.
§  2.
Prokura wygasa wskutek ogłoszenia upadłości kupca.
§  3.
Śmierć kupca ani utrata zdolności jego do działań prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.
§  1. 8
Udzielenie i wygaśnięcie prokury kupiec powinien zgłosić celem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§  2.
Jeżeli prokura jest łączna, okoliczność ta będzie zaznaczona we wpisie.
§  3.
Do zgłoszenia dołączyć należy skreślony wobec sądu albo uwierzytelniony notarjalnie wzór podpisu prokurenta.
* Z dniem 1 stycznia 1965 r. Kodeks handlowy uchylony przez art. VI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94), z wyjątkiem przepisów dotyczących spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz dotyczących tych spółek przepisów o firmie, prokurze i rejestrze handlowym. Ponadto w zakresie stosunków handlu zagranicznego pozostają w mocy przepisy art. 518-524.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. Kodeks handlowy traci moc, z wyjątkiem przepisów dotyczących firmy i prokury - do czasu wydania nowych przepisów dotyczących firmy i prokury. Zob. art. 631 pkt 1 i art. 632 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037).

1 Art. 27 uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
2 Art. 28 § 2:

- uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.

- dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.94.418) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 1991 r.

3 Art. 30 uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
4 Art. 35 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
5 Art. 35 § 2 zmieniony przez art. 311 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.01.49.508) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
6 Art. 36 § 2 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
7 Art. 38 zmieniony przez art. 61 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
8 Art. 65 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.