Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.8.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1987 r.
w sprawie kaucji inwestycyjnych.

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej podejmujące w latach 1987-1990 inwestycje polegające na budownictwie obejmującym budynki wpłacają kaucje inwestycyjne, zwane dalej "kaucjami".
2. Kaucje są płacone od rozpoczynanych zadań inwestycyjnych polegających na budownictwie obejmującym budynki zakwalifikowane do grupy 1 "budynki" w Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego.
§  2.
1. Wysokość kaucji wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, 50% wartości kosztorysowej budynku.
2. Wysokość kaucji wynosi 20% wartości kosztorysowej budynku, jeżeli inwestycja:
1) jest realizowana w miastach wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo
2) jest zgodna z celami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. W razie realizacji inwestycji zgodnie z celami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w miastach wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, kaucji nie wpłaca się.
4. Przez wartość kosztorysową budynku rozumie się koszty bezpośrednie budowy lub rozbudowy budynku (bez wyposażenia) określone w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego, zwiększone o wynikający z tego zestawienia narzut kosztów pośrednich.
§  3.
1. Jednostka gospodarki uspołecznionej wpłaca kaucję na nie oprocentowany rachunek otwierany na jej wniosek w oddziale banku właściwym dla tej jednostki, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma być rozpoczęta inwestycja.
2. Przez termin rozpoczęcia inwestycji rozumie się datę protokołu przekazania wykonawcy placu budowy.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, jednostka gospodarki uspołecznionej określa również termin przekazania inwestycji do eksploatacji oraz termin osiągnięcia pełnej projektowanej zdolności produkcyjnej lub usługowej.
§  4. W razie niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1, jednostka gospodarki uspołecznionej jest zobowiązana do zapłacenia na dochody budżetu centralnego odsetek w wysokości 18% w stosunku rocznym, zaliczanych do strat nieuzasadnionych.
§  5.
1. Bank zwraca kaucję jednostce gospodarki uspołecznionej, na jej wniosek, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia przekazania inwestycji do eksploatacji, a w wypadku inwestycji, w której wyniku miał nastąpić wzrost wielkości produkcji lub usług – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od planowanego terminu osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej lub usługowej, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 6 ust. 1.
2. Jednostka gospodarki uspołecznionej wraz z wnioskiem o zwrot kaucji przedstawia bankowi udokumentowane oświadczenie potwierdzające dotrzymanie warunków.
§  6.
1. Warunkiem zwrotu kaucji jest nieprzekroczenie określonych we wniosku terminów, o których mowa w § 3 ust. 3.
2. Nie zwrócona kaucja podlega przekazaniu na:
1) dochody budżetu centralnego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez przedsiębiorstwo państwowe, którego organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, albo przez jednostkę gospodarki uspołecznionej nie wymienioną w pkt 2 i 3,
2) dochody właściwego budżetu wojewódzkiego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez przedsiębiorstwo państwowe, którego organem założycielskim jest terenowy organ administracji państwowej,
3) scentralizowany fundusz rozwoju właściwego centralnego związku spółdzielczego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez spółdzielnię lub związek spółdzielczy.
§  7.
1. Bank przekazuje kaucję na dochody budżetowe lub na scentralizowany fundusz rozwoju właściwego centralnego związku spółdzielczego na podstawie decyzji izby skarbowej właściwej dla siedziby jednostki gospodarki uspołecznionej.
2. Bank zawiadamia izbę skarbową o niedotrzymaniu przez jednostkę gospodarki uspołecznionej warunków zwrotu kaucji.
§  8.
1. Nie wpłaca się kaucji od:
1) inwestycji podejmowanych w celu ochrony zdrowia przez:
a) przedsiębiorstwa zaopatrzenia farmaceutycznego "Cefarm", przedsiębiorstwa zaopatrzenia lecznictwa "Cezal", wytwórnie surowic i szczepionek "Biomed", zakłady sprzętu ortopedycznego i państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
b) inne niż wymienione pod lit. a) jednostki gospodarki uspołecznionej – w zakresie budownictwa szpitalnego oraz budowy sanatoriów i zakładów przyrodoleczniczych, przychodni i poradni zdrowia, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej i aptek,
c) jednostki gospodarki uspołecznionej produkujące sprzęt i aparaturę medyczną, środki farmaceutyczne i artykuły sanitarne, środki pomocnicze stosowane do celów leczniczych oraz wyroby do korekcji i ochrony wzroku,
d) jednostki gospodarki uspołecznionej przemysłu bioweterynaryjnego i zaopatrzenia weterynaryjno-zootechnicznego,
2) inwestycji podejmowanych w celu ochrony środowiska:
a) związanych z oczyszczalniami i pompowniami ścieków,
b) związanych z transportem, składowaniem, unieszkodliwianiem oraz gospodarczym wykorzystywaniem odpadów i osadów ściekowych,
c) spalarni odpadów oraz kotłowni z kotłami ze złożem fluidalnym,
d) związanych z oczyszczaniem gazów odlotowych,
e) zaplecza techniczno-produkcyjnego przeznaczonego do realizacji robót rekultywacyjnych, zakładania stref ochronnych, zadrzewień, ochrony lasów i drzew,
f) zaplecza technicznego przedsiębiorstw realizujących inwestycje ochrony środowiska,
g) przeznaczonych do produkcji urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby ochrony środowiska,
h) zaplecza naukowo-badawczego, projektowego i kontrolno-pomiarowego ochrony środowiska,
i) stacji hydrologiczno-meteorologicznych, hydrogeologicznych oraz stacji pomiarowych przeznaczonych do prowadzenia obserwacji i kontroli stanu środowiska,
j) stacji pomp odwadniających tereny podmokłe i depresyjne,
k) związanych z elektryfikacją linii kolejowych,
l) związanych z zapewnieniem bezpyłowego czyszczenia konstrukcji oraz przemieszczania produktów i odpadów,
3) inwestycji podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, których celem jest dostosowanie warunków pracy do stanu odpowiadającego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, a zwłaszcza do wymagań określonych w decyzjach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a mianowicie:
a) likwidacja zagrożeń wypadkami przy pracy, które mogą być spowodowane wybuchem, pożarem lub katastrofą budowlaną,
b) likwidacja zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy do wartości określonych przepisami w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
c) zapewnienie w pomieszczeniach pracy temperatury zgodnej z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy lub ustaleniami Polskich Norm przez budowę kotłowni centralnego ogrzewania, zwłaszcza z dala czynnych, wspólnych źródeł ciepła oraz związanych z wykorzystywaniem zasobów paliw i energii o lokalnym znaczeniu,
d) przeniesienie działalności zakładu lub jego części do nowego obiektu ze względu na decyzję Państwowej Inspekcji Pracy,
4) inwestycji warunkujących realizację zamówienia rządowego z dziedziny rozwoju nauki i techniki, określonych w umowie generalnej o realizację zamówienia rządowego,
5) inwestycji mieszkaniowych wraz z obiektami infrastruktury osiedlowej, hoteli robotniczych oraz związanych z budową i rozbudową zaplecza produkcyjno-usługowego społecznych przedsiębiorstw budowlanych i innych jednostek spółdzielczości realizujących budownictwo mieszkaniowe,
6) budynków szkół przyzakładowych z warsztatami, żłobków i przedszkoli finansowanych ze środków zakładów pracy,
7) inwestycji polegających na budowie i rozbudowie:
a) budynków produkcyjnych, magazynów składowych i przechowalni – w jednostkach gospodarki rolnej, leśnictwa, obsługi rolnictwa, przemysłu spożywczego łącznie ze spółdzielczym, przemysłu paszowego i utylizacyjnego, w punktach skupu i jednostkach obrotu rolnego,
b) zakładów przetwórstwa ryb, przedsiębiorstw i zaplecza remontowego morskiej gospodarki rybnej oraz magazynów składowych i przechowalni w portach,
c) budynków zaplecza technicznego rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej przeznaczonych do produkcji i napraw maszyn, urządzeń i środków transportu oraz produkcji i regeneracji części zamiennych dla rolnictwa, leśnictwa, przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego, paszowego i utylizacyjnego oraz zaopatrzenia wsi w wodę, melioracji i elektryfikacji rolnictwa, a także budynków zaplecza technicznego dla jednostek wykonawczych zaopatrzenia wsi w wodę, melioracji i elektryfikacji rolnictwa,
d) budynków magazynowych w jednostkach obrotu towarowego technicznymi środkami produkcji dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej przedsiębiorstw handlu sprzętem rolniczym "Agroma",
e) budynków zaplecza technicznego transportu wiejskiego w spółdzielniach zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", transportu mleczarskiego w spółdzielniach mleczarskich i ich związkach oraz zakładów transportu zorganizowanego w spółdzielniach zrzeszonych w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich,
f) budynków zaplecza technicznego i zajezdni przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego oraz przedsiębiorstw transportu samochodowego łączności,
g) placówek pocztowo-telekomunikacyjnych, budynków radiokomunikacji, central telefonicznych, radia i telewizji oraz produkcyjno-remontowych zakładów naprawczych taboru kolejowego,
h) budynków handlowych, usług bytowych oraz budynków magazynowych i gospodarczych w handlu i wydawnictwach,
i) 1 budynków zaplecza techniczno-produkcyjnego jednostek gospodarki uspołecznionej będących wykonawcami inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, jeżeli jednostki te osiągnęły przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym
8) inwestycji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, a także inwestycji zakładów przywięziennych,
9) inwestycji finansowanych z Centralnego Funduszu Oszczędnościowego Paliw, Energii, Surowców i Materiałów, Funduszu Surowców Wtórnych oraz Funduszu Rozwoju Bieżnikowania Opon,
10) inwestycji finansowanych z funduszów celowych, tworzonych wyłącznie z wpłat od ludności,
11) inwestycji finansowanych z udziałem dotacji budżetowej lub z udziałem środków scentralizowanego wojewódzkiego rachunku amortyzacji oraz inwestycji podejmowanych po przyznaniu ulgi indywidualnej w podatku dochodowym,
12) inwestycji spółdzielni niewidomych oraz spółdzielni inwalidów i inwestycji finansowanych z funduszu rehabilitacji inwalidów,
13) inwestycji zakładów Polskiego Związku Głuchych oraz Polskiego Związku Niewidomych,
14) inwestycji Zakładów Doskonalenia Zawodowego, polegających na budowie szkół, ośrodków kształcenia i warsztatów,
15) inwestycji spółek z udziałem zagranicznym oraz inwestycji przedsiębiorstw wspólnych i innych jednostek tworzonych na podstawie umów międzynarodowych,
16) inwestycji mających na celu zwiększenie eksportu towarów i usług, realizowanych z udziałem kredytów zagranicznych oraz kredytów udzielanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Bank Rozwoju Eksportu,
17) inwestycji uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości,
18) inwestycji związanych z kulturą fizyczną, turystyką i wypoczynkiem,
19) inwestycji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych,
20) inwestycji banków i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń,
21) inwestycji przedsiębiorstw państwowych w budowie,
22) inwestycji polegających na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
23) inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie budynków produkcyjnych i usługowych przewidzianych do realizacji w latach 1987-1990:
a) objętych rządowym programem przedsięwzięć stymulujących zmiany strukturalne,
b) imiennie wymienionych w rządowym programie działań na rzecz podniesienia efektywności wykorzystania zasobów materiałów i paliwowo-energetycznych oraz w rządowych programach rozwoju określonych dziedzin gospodarki narodowej,
c) związanych z rozwojem produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa ogólnego.
24) 2 inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie budynków produkcyjnych i usługowych w przedsiębiorstwach, które zawarły z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej umowę dostawy elementów kooperacyjnych do produkcji samochodu XI/79
2. Za inwestycje podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się również budowę budynków przeznaczonych na szatnie, łaźnie, umywalnie, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia do przygotowywania posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających, pomieszczenia do odkażania, oczyszczania i suszenia odzieży ochronnej i roboczej, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników zatrudnionych przy pracach na otwartej przestrzeni lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach oraz pralnie odzieży roboczej i ochronnej pracowników zakładu.
§  9.
1. W razie dokonania w czasie realizacji inwestycji zmiany przeznaczenia rozpoczętego budynku na inny cel niż określony w § 8, cofa się zwolnienie z obowiązku wpłacenia kaucji.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka gospodarki uspołecznionej ma obowiązek wpłacenia kaucji najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym podjęła decyzję zmiany przeznaczenia rozpoczętego budynku. W razie niedotrzymania tego terminu stosuje się odpowiednio przepis § 4.
§  10. Przepisy § 5-7 stosuje się odpowiednio do kaucji wpłaconych przez jednostki gospodarki uspołecznionej w latach 1985 i 1986 na podstawie ustaw budżetowych, a nie zwróconych tym jednostkom do dnia 31 grudnia 1986 r.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MIAST MAJĄCYCH PREFERENCJE DLA LOKALIZACJI NOWYCH I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Miasto Województwo
1. Braniewo elbląskie
2. Chmielnik kieleckie
3. Chojna szczecińskie
4. Ćmielów tarnobrzeskie
5. Dąbrowa Tarnowska tarnowskie
6. Działdowo ciechanowskie
7. Ełk suwalskie
8. Grajewo łomżyńskie
9. Grodzisk Wielkopolski poznańskie
10. Gryfice szczecińskie
11. Gubin zielonogórskie
12. Janów Lubelski tarnobrzeskie
13. Kazimierza Wielka kieleckie
14. Kłodawa konińskie
15. Kolno łomżyńskie
16. Koniecpol częstochowskie
17. Kostrzyn nad Odrą gorzowskie
18. Krosno Odrzańskie zielonogórskie
19. Lębork słupskie
20. Lipno włocławskie
21. Łuków siedleckie
22. Międzyrzec Podlaski bialskopodlaskie
23. Ostrołęka ostrołęckie
24. Siedlce siedleckie
25. Siemiatycze białostockie
26. Sierpc płockie
27. Słubice gorzowskie
28. Sokółka białostockie
29. Włodawa chełmskie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PREFEROWANYCH CELÓW GOSPODARCZYCH

1. Zadania związane z gospodarką żywnościową [gałęzie: 44–44, 23–25, 26, branże: 078, 082, 123*), kierunki: 1246, 1371, 1432**)].

2. Zadania związane z przemysłem paliwowo-energetycznym (gałęzie: 01, 02, 03, 55, branże: 071, 072).*)

3. Przedsięwzięcia objęte rządowym programem przedsięwzięć stymulujących zmiany strukturalne.

4. Zadania objęte rządowym programem działań na rzecz podniesienia efektywności wykorzystania zasobów materiałowych i paliwowo-energetycznych.

5. Zadania objęte zamówieniami rządowymi, określone w centralnych planach rocznych.

______

*) Według Klasyfikacji gospodarki narodowej.

**) Według Systematycznego wykazu wyrobów.

1 § 8 ust. 1 pkt 7 lit. i) dodana przez § 3 rozporządzenia z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.88.10.78) z dniem 19 kwietnia 1988 r.
2 § 8 ust. 1 pkt 24 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1988 r. (Dz.U.88.27.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 sierpnia 1988 r.