Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.10.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 1988 r.
w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art. 32 pkt 2 lit. b) oraz art. 51 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77), art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296 i z 1988 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 55, poz. 278, z 1986 r. Nr 47, poz. 232, z 1987 r. Nr 16, poz. 97 i Nr 27, poz. 152 oraz z 1988 r. Nr 3, poz. 11) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Dla jednostek gospodarczych, będących wykonawcami inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń zmniejsza się o 35% podstawy określonej w ust. 2, jeżeli jednostki te osiągnęły przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym.

2. Podstawę zmniejszenia podatku stanowi część należnego podatku, odpowiadająca udziałowi procentowemu wartości sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji."

§  2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym (Dz. U. Nr 2, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Jednostkom gospodarczym będącym wykonawcami inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej przyznaje się ulgę w podatku dochodowym do wysokości 30% wartości kosztorysowej inwestycji własnych związanych z rozbudową zaplecza techniczno-produkcyjnego oraz wartości zakupów maszyn i urządzeń technologicznych, nie więcej jednak niż 25% należnego podatku dochodowego w roku podatkowym.

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli jednostki gospodarcze osiągnęły przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym.

3. Jednostki gospodarcze uprawnione do korzystania z ulgi w podatku dochodowym, o której mowa w ust. 1, zawiadamiają właściwy organ podatkowy o realizacji inwestycji, dołączając do zawiadomienia opinię właściwego oddziału banku i podając osiągnięty przyrost efektów rzeczowych, o którym mowa w ust. 2.

4. Jednostka gospodarcza, która korzysta z ulgi, składa corocznie informację właściwemu organowi podatkowemu o zrealizowaniu założeń podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, oraz rozliczenie z przysługującej ulgi.

5. Do ulgi, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1, 3 i 5-8.

6. Właściwy organ podatkowy wydaje decyzję o cofnięciu ulgi, jeżeli jednostka gospodarcza nie osiągnie wskaźnika przyrostu efektów rzeczowych określonego w centralnym planie rocznym.";

2) w § 11:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) nowo powstałe jednostki gospodarcze - na okres od 3 do 5 lat:

a) uruchamiające produkcję materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego,

b) wykonujące roboty z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz roboty i obiekty infrastruktury towarzyszącej,

2b) zysk osiągnięty z nowo uruchomionej produkcji materiałów i wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego w okresie 3 lat od daty podjęcia produkcji,",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wykaz materiałów i wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2a lit. a) oraz pkt 2b, ustala Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w porozumieniu z Ministrami Przemysłu oraz Finansów. Podjęcie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2a i 2b, jest działalnością nowo uruchomioną także w odniesieniu do tych jednostek gospodarki uspołecznionej, które prowadziły już działalność produkcyjną i budowlano-montażową, lecz innego rodzaju, lub produkowały inne materiały budowlane.",

c) w ust. 2 wyrazy "o których mowa w ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 2a lit. a), pkt 2b i 3";
3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Jednostkom gospodarczym, produkującym materiały i wyroby dla budownictwa mieszkaniowego, określone w wykazie, o którym mowa w § 11 ust. 1a, przyznaje się ulgę w podatku dochodowym w wysokości 2% wartości sprzedaży tych materiałów i wyrobów w cenach realizacji.

2. Jednostki gospodarcze tracą prawo do ulgi, jeżeli przyrost sprzedaży w cenach porównywalnych materiałów i wyrobów, o których mowa w ust. 1, jest niższy niż 4% w roku podatkowym w stosunku do roku poprzedniego."

§  3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie kaucji inwestycyjnych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) w § 8 w ust. 1 w pkt 7 dodaje się lit. i) w brzmieniu:

"i) budynków zaplecza techniczno-produkcyjnego jednostek gospodarki uspołecznionej będących wykonawcami inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, jeżeli jednostki te osiągnęły przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym".

§  4. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego od posiadanych środków trwałych oraz zwolnień od tych wpłat (Dz. U. Nr 7, poz. 41 i z 1988 r. Nr 4, poz. 32) w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej, jeżeli osiągnęli przyrost efektów rzeczowych w wysokości nie mniejszej niż określona w centralnym planie rocznym. Zwolnieniu podlega część wpłaty odpowiadającej udziałowi procentowemu wartości sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót i obiektów infrastruktury towarzyszącej w wartości sprzedaży ogółem, obliczonej w cenach realizacji,".

§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń finansowych począwszy od dnia 1 stycznia 1988 r.