Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.27.189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 sierpnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kaucji inwestycyjnych.

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie kaucji inwestycyjnych (Dz. U. Nr 8, poz. 45 i z 1988 r. Nr 10, poz. 78) w § 8 w ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

"24) inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie budynków produkcyjnych i usługowych w przedsiębiorstwach, które zawarły z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej umowę dostawy elementów kooperacyjnych do produkcji samochodu XI/79".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.