Katowicka specjalna strefa ekonomiczna. - Dz.U.2004.222.2251 - OpenLEX

Katowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.222.2251

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397, z późn. zm.2)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. 1
 Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1.155,3857 ha, położone na terenach miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze i Żory oraz gmin: Bieruń, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Godów, Pawłowice, Siewierz i Sławków, w tym grunty o powierzchni 30,3207 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, położone w Bieruniu - w Podstrefie Tyskiej, w Obszarze II Bieruń.
3.
Strefa działa do dnia 8 sierpnia 2016 r.
4.
Zarządzającym strefą jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach.
Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1)
wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;
2)
prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);
3)
usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
4)
robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), zwanej dalej "PKWiU";
5)
usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
6) 2
 usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:
a)
usług informatycznych określonych działem 72,
b)
usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,
c)
usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,
d)
usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,
e)
usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,
f)
usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;
7)
usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;
8)
działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.3));
9)
procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;
10)
procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy, o których mowa w pkt 9, są połączone w jedną linię technologiczną;
11)
procesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 9, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną;
12)
produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej "PKD", (podklasa 27.10.Z PKD), produkcji rur stalowych (podklasa 27.22.Z PKD), pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali (grupa 27.3 PKD), z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych;
13)
produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT (podklasa 35.11.B PKD);
14)
wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);
15)
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
1.
Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.4)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.5)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:
1)
kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8, lub
2)
tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.
2.
Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.
3.
Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
4.
Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.
5.
Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.
6.
Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.
7.
Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
8.
Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.
1.
Z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wynosi:
1)
30 % - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.6));
2)
40 % - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;
3)
50 % - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.
2.
W przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
3.
W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro

- przy czym dużym projektem inwestycyjnym jest projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50 mln euro, a koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny na środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

4.
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % intensywności określonej w ust. 1, jeżeli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 mln euro, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
5.
Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przedsiębiorcę:
1)
prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:
a)
silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych (podklasa 34.10.A PKD), a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach samochodowych określonych w lit. b-d,
b)
samochodów osobowych (podklasa 34.10.B PKD),
c)
pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób (podklasa 34.10.C PKD),
d)
pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD),
e)
nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa 34.20.Z PKD), z wyłączeniem przyczep i naczep;
2)
będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że:
a)
działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz
b)
przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

- przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a-d, produkowanych, składanych lub montowanych przez dostawcę komponentów i dostarczanych przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

6.
W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby wartość maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
1.
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:
1)
nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;
2)
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.
2.
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.
3.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.
4.
Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
1.
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
1)
zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,
2)
rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2.
Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
3.
W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 25 % kosztów, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków.
4.
Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
będą związane z inwestycją, której dotyczą, w okresie co najmniej 5 lat;
2)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
3)
będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat;
4)
podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
5.
Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.
1.
W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1-4.
2.
Koszty z tytułu wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa się w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian akcji lub udziałów.
W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwestycji uznaje się koszty inwestycji określone w § 6.
 
1.
Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.
2.
Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.
3.
Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.
4.
Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.
5.
Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.
6.
Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

n 1 1 1

PV = F x P --------- = F x -------- x --------- x ...

i = 1 1 + ri/12 1 + r1/12 1 + r2/12

1

... x ----------,

1 + rn/12

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV - zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri - stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2-5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

- dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

- dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

- dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71, poz. 831 i Nr 108, poz. 1148, z 2001 r. Nr 30, poz. 328 i Nr 107, poz. 1169, z 2002 r. Nr 64, poz. 580, Nr 107, poz. 938 i Nr 157, poz. 1309, z 2003 r. Nr 174, poz. 1684 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 688 i Nr 95, poz. 936.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800 i Nr 210, poz. 2135.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210, poz. 2135.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.

ZAŁĄCZNIK  4

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

PODSTREFA TYSKA

Obszar I

"Obszar Południowy 1" - obręb ewidencyjny Urbanowice

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 975/16 do punktu nr 2, następnie po północnej granicy rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr: 855/16, 711/16, 706/19 niewchodzących w obręb ewidencyjny KSSE do punktu nr 3 i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 971/41 do punktu nr 4, przecina drogę gminną po północnej granicy działki nr 767/64 i dochodzi do punktu nr 5. Dalej biegnie północną granicą działek nr: 1029/64, 1030/68 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1030/68 przez punkt nr 7 do punktu nr 8, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki nr 1030/68 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy działki nr 1025/111 do punktu nr 10, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 1025/111, 1104/115 do punktu nr 11 i dalej przez punkty nr 12-15 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1104/115, południowo-wschodniej granicy działki nr 1103/115 oraz południowej granicy działek nr: 1104/115 i 1025/111 dochodzi do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 1094/106 do punktu nr 17, a następnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 1093/106 do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po zachodniej granicy działki nr 1094/106 przez punkt nr 19 do punktu nr 20. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po południowej granicy działek nr: 1090/106, 822/70, 820/37, 818/37 do punktu nr 21, następnie przecina drogę gminną i biegnie przez punkty nr 22-24 wschodnią granicą działek nr: 1193/25, 1196/25, południową i zachodnią granicą działki nr 1196/25 do punktu nr 25 leżącego na południowej granicy działki nr 1193/25. Dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1193/25 do punktu nr 26, następnie przez punkty nr 27-28 wschodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 1195/25 do punktu nr 29, przecina rów odwadniający, dochodzi do punktu nr 30 i dalej biegnie przez punkty nr 31-33, południowo-zachodnią i zachodnią granicą działki nr 975/16, do punktu nr 1 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 6), od którego rozpoczęto opis.

"Obszar Południowy 2" - obręb ewidencyjny Urbanowice

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim po punktach nr 2-5 po północnej granicy działki nr 1254/120 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez działkę nr 1254/120 do punktu nr 7. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez działkę nr 1254/120 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 623/0130 do punktu nr 9, a następnie północno-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 623/0130 przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po punktach nr 12-14 północno-zachodnią granicą działek nr: 626/39 i 627/39 do punktu nr 15 i dalej po punktach nr 16-25 północną granicą działki nr 627/39, północno-wschodnią granicą działek nr: 587/44 i 589/34, wschodnią i północną granicą działki nr 589/34 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 589/34 i 541/34 do punktu nr 27, a następnie skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 28 i 29 do punktu nr 30 południową granicą działki nr 541/34. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy działki nr 541/34 do punktu nr 31, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działki nr 587/44 do punktu nr 32, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie po wschodniej granicy działki nr 621/34 do punktu nr 33. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, przez punkty nr 34-36, wzdłuż południowej granicy działek nr: 621/34, 627/39, 623/0130 oraz wschodniej i południowej granicy działki nr 1254/120, do punktu nr 37. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 1254/120 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Obszar Południowy 3" - obręb ewidencyjny Urbanowice

Granica biegnie od punktu nr 1, początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym przez punkty nr 2-5 granicą działki nr 1067/120 do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr: 753/120, 756/120, 759/120 przez punkty nr 7-8 do punktu nr 9, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 759/120 do punktu nr 10. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 759/120, 756/120 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku południowym i, przecinając ul. Strefową, dochodzi do punktu nr 12. Dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 1013/120 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 6) do punktu nr 13, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr 14 i 15 północną granicą działek nr: 437/1, 457/1, 458/1, 467/1, 468/1, 449/1, 455/118, 462/118, 463/118, 464/118, 465/118, 466/118, 443/118, 459/118, 460/118, 453/118 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 8) do punktu nr 16, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 453/118 do punktu nr 17, skąd skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 18-26 południową granicą działek nr: 453/118, 460/118, 459/118, 443/118, 466/118, 465/118, 464/118, 463/118, 462/118, 455/118, 449/1, 468/1, 458/1, 437/1 (obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 8), 1037/119, 733/101, 731/102, 1031/102, 891/104 (obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 6) do punktu nr 27. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działek nr: 891/104, 946/104 i 1132/104 do punktu nr 28 i dalej, po północno-zachodniej i północnej granicy działki nr 1132/104 do punktu nr 29, następnie przez punkty nr 30-31 zachodnią, północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 1128/104 dochodzi do punktu nr 32 (obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 6), gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 1031/102 dochodzi do punktu nr 33, następnie przecina ul. Strefową i biegnie przez punkty nr 34 i 35, północno-zachodnią granicą działki nr 1003/120 do punktu nr 36 i dalej południową i północno-zachodnią granicą działki nr 1067/120 przez punkt nr 37 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Zakłady Zbożowe" - obręb ewidencyjny Urbanowice

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr: 1011/24, 1013/25, 1044/26, 1226/26 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 3) przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, następnie załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą działek nr: 1226/26 i 1228/26 przez punkt nr 5 do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 1228/26, 1226/26, 1044/26, 1014/25, 1012/25, 1010/24 do punktu nr 7, dalej skręca w kierunku północnym i po granicy działek nr: 1010/24 i 1011/24 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"ul. Fabryczna" - obręb ewidencyjny Paprocany i obręb ewidencyjny Urbanowice

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim, północną granicą działek nr: 2312/4 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Paprocany k.m. 2), 1041/9, 1040/9 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 6), do punktu nr 2, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 3-7 wschodnią granicą działek nr: 1040/9, 1042/9, 1043/9 (Urbanowice k.m. 6), 2157/4, 2160/4 (obręb ewidencyjny Paprocany k.m. 2) do punktu nr 8. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 2160/4, 2312/4, 2311/4, 902/5 do punktu nr 9 i dalej, przez punkt nr 10, wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 902/5, 904/10 i 906/10 (k.m. 2) do punktu nr 11, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działek nr: 906/10 i 2312/4 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"ul. Towarowa i Metalowa" - obręb ewidencyjny Urbanowice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 948/45 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Urbanowice k.m. 6) w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki nr 948/45 do punktu nr 2, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 948/45 przez punkt nr 3 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 948/45 dochodzi do punktu nr 5, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i po południowo-zachodniej granicy działki 948/45 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"ul. Turyńska 1" - obręb ewidencyjny Jaroszowice

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim, po północnej części działki nr 705/20 (według mapy ewidencji gruntów, obręb ewidencyjny Jaroszowice k.m. 7) do punktu nr 2, w którym przecina wschodnią granicę działki nr 705/20, i biegnie dalej w kierunku wschodnim, po północnej części działki nr 706/20 (k.m. 7), przez punkt nr 3 do punktu nr 4. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą po działce nr 706/20 do punktu nr 5, tu załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie linią prostą po działce nr 706/20 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po działce nr 706/20 do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie po działce nr 706/20 do punktu nr 8, znajdującego się na wschodniej granicy działki nr 705/20, i biegnie dalej w kierunku zachodnim po południowej części działki nr 705/20 do punktu nr 9. Następnie załamuje się w kierunku północnym i po działce nr 705/20 biegnie do punktu nr 10 i dalej, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 705/20, dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"ul. Turyńska 2" - obręb ewidencyjny Jaroszowice

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim do punktu nr 2, po południowo-wschodniej części działki nr 729/145 (według mapy ewidencyjnej obręb Jaroszowice, k.m. 7), gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie linią prostą, przecinając północną, a następnie południową granicę działki nr 731/185, do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 4 do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą po działce nr 729/145, przecinając południową, a następnie północną granicę działki nr 731/185, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"ul. Murarska" - obręb ewidencyjny Wilkowyje

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2 po granicy działki nr 1329/23. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 1329/23 do punktu nr 3, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą, przecinając działkę nr 1329/23, do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie granicą działki nr 1329/23 do punktu nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Obszar II

Obręb ewidencyjny Bieruń Stary 9 (k.m. 11)

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 30,3207 ha

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działek nr: 145/30 i 147/51 do punktu nr 2, następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 382/53 biegnie do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy działki nr 380/51 przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6. W punktach nr: 6 i 7 przecina działkę nr 354/72, i biegnąc po północno-zachodniej granicy działki nr 284/56, dochodzi do punktu nr 8. Dalej biegnie przez punkty nr: 9 i 10, północno-wschodnią granicą działek nr: 105/56, 104/56, 103/56, 102/56, 236/56 i 83/56 do punktu nr 11. W punkcie nr 11 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 83/56, 234/56 i 91/56 przez punkt nr 12 do punktu nr 13. W punktach nr: 13 i 14 przekracza działkę nr 97/23, następnie biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 92/23 i 93/23 do punktu nr 15, w którym skręca w kierunku zachodnim, i po południowej granicy działki nr 93/23 przez punkt nr 16 dochodzi do punktu nr 17. W punkcie nr 17 skręca w kierunku północnym, i dalej biegnie przez punkty nr: 18 i 19, przecinając działkę nr 97/23, do punktu nr 20, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, przecinając kolejno działki nr: 84/56, 235/56, 354/72, 109/24, 228/27, 620/35, 245/30, 246/30, 227/24, 576/30 i 153/33 do punktu nr 32. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 33, 34, przecinając kolejno działki nr: 153/33 i 595/32, do punktu nr 35. Następnie biegnie wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 619/35 przez punkt nr 36 do punktu nr 37. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 562/59 i 595/32, przez punkty nr 38 i 39, następnie wzdłuż granicy działek nr: 530/34, 564/59, 566/59, a następnie wzdłuż granicy działek nr: 153/33, 154/33, 567/59, 538/34, 539/33, 569/59, 576/30 i 598/51 przez punkty nr: 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obręb ewidencyjny Bieruń Stary (k.m. 11)

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 619/35, następnie biegnie przez punkty nr: 3, 4, przecinając działki nr 595/32 i 153/33, do punktu nr 5. W punkcie nr 5 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 6 i 7, przekraczając działkę nr 576/30. Dalej biegnie przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, przecinając kolejno działki nr: 227/24, 246/30, 245/30, 620/35, 228/27, 109/24, 354/72, 235/56, 84/56 i 85/56, do punktu nr 17. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 18 i 19, przecinając działkę nr 97/23, do punktu nr 20. W punkcie nr 20 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 21, 22, 23, 24, przecinając kolejno działki nr: 354/72, 109/24, 229/28 i ponownie działkę nr 109/24, do punktu nr 25. W punkcie nr 25 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po południowo-wschodniej granicy działki nr 620/35 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar III

"ul. Uniwersytecka - Katowice" - obręb ewidencyjny Bogucice-Zawodzie (k.m. 40)

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-wschodnim narożnikiem stycznym z działkami nr: 3/106 i 3/22, linią prostą w kierunku północnym do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/106 do punktu nr 3, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/107 do punktu nr 4 i dalej w kierunku północno-zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 5, 6, 7 wzdłuż granicy działek nr: 3/108 i 3/109 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10. Dalej biegnie linią prostą do punktu nr 12, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 3/61. Następnie biegnie w kierunku południowym do punktu nr 19 stycznego z działką nr 15. W punkcie nr 19 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 18 i 17 stanowiące narożnik działek nr: 3/58, 3/59 do punktu nr 16 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3/60 z działką nr 3/22. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 3/60, do punktu nr 15 stycznego z działką nr 3/61, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż działki nr 3/22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

PODSTREFA GLIWICKA

Obszary oznaczone na mapie jako: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, położone w obrębach ewidencyjnych Niepaszyce, Brzezinka, Stare Gliwice i Łabędy, w północno-zachodniej części miasta Gliwice, pomiędzy ul. Kozielską, drogą krajową DK88 (DK4), ul. Starogliwicką i ul. Edisona

Obszar A

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1/3 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce), w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2 znajdującego się w narożniku działki nr 28 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Łabędy). Dalej w linii prostej biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 28, 24, 23, 42, 22, 20, 15, 14, 1/2 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Łabędy) do punktu nr 3, w którym skręca na wschód, i biegnie do punktu nr 4, który leży na granicy działek nr: 17/5 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Łabędy) i 3 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Łabędy). Następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 12 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Łabędy), przecina ul. Pokoju, przechodzi przez działki nr: 17, 19 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Łabędy), następnie przecina ul. Klasztorną i dochodzi do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż krawędzi drogi i północnej granicy działki nr 1 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Łabędy) do punktu nr 6, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wschodnią granicą działki nr 1 do punktu nr 7, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie granicą działki nr 1 wzdłuż rowu do północno-wschodniego narożnika działki nr 1/16 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) oznaczonego jako punkt nr 8. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1/16 do punktu przecięcia z północną granicą działki nr 1/8 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce), który został oznaczony jako punkt nr 9. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie prosto, wzdłuż północnej granicy działek nr: 1/8 i 1/9 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) wzdłuż drogi przez punkt nr 10 i dalej prosto do punktu nr 11. W punkcie nr 11 granica skręca w kierunku północnym, przecinając działkę nr 3, następnie biegnie zachodnią granicą działki nr 14/4 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Łabędy) do punktu nr 12, gdzie skręca na zachód do punktu nr 13, a następnie na północ do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 15, gdzie skręca na południe do punktu nr 16. Dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2/1 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 17, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 2/2, 1/10 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) położonych przy ul. Wyczółkowskiego, do punktu nr 18. Następnie biegnie wzdłuż pasa drogowego ul. Eiffela (działka nr 1/6, arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) przez punkty nr 19 i 20 do punktu nr 21. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1/5 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) położonej przy ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 22, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 1/5 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 23. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 1/1 (arkusz mapy 7, obręb ewidencyjny Niepaszyce) położonej na północ od DK88 (DK4) do punktu nr 24, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar B

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego na przecięciu ul. Leonarda da Vinci z południowo-wschodnią granicą działki nr 1/1 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce), stanowiącej pas drogowy ul. Wyczółkowskiego, w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 2, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dalej biegnie linią łamaną przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1/1 do punktu nr 8, w którym skręca na południe, i biegnie do południowo-wschodniego narożnika działki nr 1/7 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce) oznaczonego punktem nr 9. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i północno-wschodnią granicą działki nr 1/19 (ul. Leonarda da Vinci) dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar C

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 1/10 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce), w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, w którym skręca na północny wschód, i biegnie po południowo-zachodniej granicy działek nr: 4/2, 1/10 i 1/9 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce) położonych przy ul. Wyczółkowskiego, do punktu nr 3. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do wschodniego narożnika działki nr 1/18 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce), oznaczonego punktem nr 4, z którego biegnie po południowo-zachodniej granicy działki nr 1/19 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce) - ul. Leonarda da Vinci do punktu nr 5, w którym skręca na południe, i biegnie do północno-wschodniego narożnika działki nr 1/4 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny Niepaszyce), położonej na północ od DK88 (DK4), oznaczonego jako punkt nr 6. Dalej biegnie na północny zachód po północno-wschodniej granicy działki nr 1/14, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar D

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 43/3 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Niepaszyce) wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 43/3, 43/4, 78/1, 43/1 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 2, następnie linią łamaną w kierunku południowo-wschodnim, po północno-wschodniej granicy działki nr 43/1 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Niepaszyce) i nr 4/71 (arkusz mapy 1, obręb ewidencyjny Stare Gliwice) do punktu nr 3, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 4/62 (arkusz mapy 1, obręb ewidencyjny Stare Gliwice) do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 4/71 do punktu nr 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 4/71, 4/9, 4/7 (arkusz mapy 1, obręb ewidencyjny Stare Gliwice) do punktu nr 6. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 4/7, 4/71 (arkusz mapy 1, obręb ewidencyjny Stare Gliwice) do punktu nr 7, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 43/3 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar E

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w punkcie przecięcia się ul. A. Gaudiego z ul. Wyczółkowskiego (rondo), w kierunku północno-wschodnim po południowo-wschodniej granicy działki nr 1/6 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) - ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 2, gdzie skręca na południe, i biegnie po zachodniej, południowej i wschodniej granicy działki nr 3 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po południowo-wschodniej granicy działki nr 1/6 do punktu nr 4, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie linią łamaną po granicy działki nr 1/33 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 5 i dalej na wschód po południowej granicy działki nr 1/24 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 6. Tu skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną do punktu nr 7, następnie skręca na zachód i biegnie po południowej granicy działki nr 1/32 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 8. Stąd biegnie na południe, po wschodniej granicy działki nr 1/30 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 9, następnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż południowej granicy działek nr: 1/30, 1/29 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 10. Tu skręca na północny zachód i biegnie po północno-wschodniej granicy działki nr 1/16 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) ul. A. Gaudiego do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar F

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/36 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce), wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 2, następnie zakręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 1/41 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku południowym i linią łamaną biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1/41 do punktu nr 4. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr: 1/41 i 1/36 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar G

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w punkcie przecięcia się ul. Wyczółkowskiego z ul. Kozielską, na północny wschód po południowo-wschodniej granicy działki nr 1/6 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 2, dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/16 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) ul. A. Gaudiego do punktu nr 3, znajdującego się na przecięciu ul. A. Gaudiego z ul. Kozielską, następnie biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 1/3 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar H

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 1/4 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce), po jej północnej granicy, następnie po wschodniej granicy działek nr: 7 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) i 4 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce), które pokrywają się z ul. Przemyską, do punktu nr 2, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr 3 i 4 po południowo-wschodniej granicy działki nr 1/5 (arkusz mapy 9, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar I

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/9 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce), w kierunku północnym po zachodniej granicy działek nr: 2/9, 2/8, 2/6, 2/5 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/5, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 2/5 do punktu nr 3, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/5. Następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 2/5, 2/6, 2/8, 2/9 wzdłuż ul. J. Gutenberga do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/9, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i wzdłuż ul. Przemyskiej dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar J

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/11 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce), w kierunku północno-zachodnim po zachodniej granicy działek nr: 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/2, 1/4 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce), 354/40, 353/40, 352/40, 351/40, 350/40, 347/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka) wzdłuż ul. J. Gutenberga do punktu nr 2, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 347/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka). Następnie biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 347/40 i 348/40, do punktu nr 3, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 348/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka). Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 349/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka), 1/2 i 2/17 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 4, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 2/16 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce). Stąd biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2/16 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce) w kierunku południowym do punktu nr 5, następnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 2/15, 2/11 (arkusz mapy 8, obręb ewidencyjny Niepaszyce) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar K

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 340/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka) przy ul. J. Gutenberga, na północny zachód po granicy działki nr 340/40 do punktu nr 2, w którym skręca na północ, i biegnie po zachodniej granicy działki nr 340/40, linią łamaną, do północnego narożnika działki nr 341/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka) oznaczonego jako punkt nr 3. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie po południowo-zachodniej granicy działki nr 344/40 (arkusz mapy 5, obręb ewidencyjny Brzezinka) wzdłuż DK88 (DK4) do punktu nr 4, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie po zachodniej granicy działki nr 346/40 ul. J. Gutenberga do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Pole Łabędy" położony w obrębie ewidencyjnym Przyszówka w Gliwicach-Łabędach (arkusz mapy 13 i 14, obręb ewidencyjny Przyszówka)

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 12/2 i 13/2, do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 13/2 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 13/2 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż południowej granicy działek nr: 10/1 i 9 do punktu nr 5. Następnie skręca na północ do punktu nr 6, po czym zawraca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 9 do punktu nr 7, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 8/1 dochodzi do punktu nr 8. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 9, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 8/1 dochodzi do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie na południe, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/43, do punktu nr 11, dalej północno-wschodnią granicą działki nr 11 oraz działki nr 12/2 do punktu nr 12, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/57, oraz wzdłuż północnej granicy działek nr: 1/57 i 12/2 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Bojkowska" położony w obrębie ewidencyjnym Bojków w Gliwicach pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską, w rejonie Kopalni Węgla Kamiennego "Gliwice", oraz na terenie po byłej fabryce domów (na karcie mapy 2 w obrębie ewidencyjnym Bojków)

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 179/3, 178/2 i 177/2 do punktu nr 2, dalej skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż północnej granicy działek nr: 177/2, 181/7, 181/13, 181/27, 191, 181/17, 181/15 i 181/16 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 181/16, 181/20, 254/1 i 254/3 do punktu nr 4. Dalej skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 906/4 do punktu nr 6. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Bojkowskiej do punktu nr 7, a następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 246/3 dochodzi do punktu nr 8. W punkcie nr 8 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 181/8 do punktu nr 9, gdzie skręca na północ do punktu nr 10, skąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działek nr: 179/4 i 179/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar "Zabrze"

Kompleks "Grzybowice" - miasto Zabrze, dzielnica Grzybowice, obręb Grzybowice k.m. 5, składający się z działek nr: 314/4, 315/4, 275/5, 277/22, 272/4, 276/5, 278/22, 271/4, 274/4

Granica biegnie od punktu nr 16, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 271/4, na wschód, wzdłuż północnej granicy działek nr: 271/4, 272/4, 314/4, 274/4 przez punkty nr: 17, 47, 18, 81, 82, 190, 20, 98, 99, 100, 19 do punktu nr 20 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 274/4. Tu załamuje się na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 274/4, przez punkty nr: 13, 10, 7, dochodzi do punktu nr 3, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 274/4. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkty nr: 2, 1, 7, 13, 87, 122, 125, 10, 14, 84, 5, 4, 3, 83, 56 i 2, wzdłuż południowych granic działek nr: 274/4, 314/4, 315/4, 277/22, 275/5, 276/5, 272/4, 271/4, do punktu nr 21 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 271/4. Następnie skręca na północ i przez punkty nr: 77, 126, 14 i 15 dochodzi do punktu nr 16 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 271/4, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks "Maciejów" - Miasto Zabrze, dzielnica Maciejów, obręb Maciejów k.m. 1, składający się z działek nr: 2859/230, 2871/217, 2873/247, 2867/232, 2869/232, 2861/247, 2863/233

Granica biegnie od punktu nr 127, usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2861/247, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy działek nr: 2861/247 i 2863/233, przez punkty nr: 126, 125, 124 i 123 do północno-wschodniego narożnika działki nr 2863/233, który stanowi punkt nr 122. W tym punkcie granica załamuje się na południe w kierunku drogi krajowej nr 88 i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2863/233 i 2867/232 przez punkty nr: 549 i 548 w odległości 4 m od hali produkcyjnej do punktu nr 547, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2867/232. Od tego punktu granica biegnie linią łamaną na zachód, z zachowaniem 4 m odległości od najbardziej wysuniętej części przyziemia zabudowań strefy. Granica jest tu niewidoczna na gruncie, przebiega wzdłuż granic działek nr: 2869/232, 2873/247, 2859/230, 2871/217 przez punkty nr: 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536 i 535 do punktu nr 534, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2871/217. W tym punkcie granica załamuje się na północ i biegnie wzdłuż działek nr: 2871/217, 2873/247, 2861/247, przez punkty nr: 531, 533, 532, 530, 529, z zachowaniem 4-metrowego odstępu od zabudowań, do punktu nr 127, od którego rozpoczęto opis.

PODSTREFA JASTRZĘBSKO-ŻORSKA

Pole Warszowice - gmina Żory, obręb Baranowice, k.m. 1 i 2 gmina Pawłowice, obręb Warszowice, k.m. 2.

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego na północno-zachodnim narożniku działki nr 1127/55, w kierunku południowym w linii prostej przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1022/32. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 42 do punktu nr 43, wzdłuż południowej granicy działek nr: 768/54 i 769/54. Dalej w kierunku południowym dochodzi do punktu nr 6 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 658/56, po czym skręca na południe i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12 wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 658/56, 659/56 i 819/76. Od punktu nr 12, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 819/76, biegnie na wschód linią łamaną przez punkty nr: 13, 14, 15, 16, 17 do punktu nr 18, wzdłuż południowej granicy działek nr: 818/76, 821/76, 823/76 i 825/77. W punkcie nr 18, stanowiącym południowy narożnik działki nr 825/77, załamuje się w kierunku północno-wschodnim, biegnąc południowo-wschodnią granicą tej działki do punktu nr 19, a dalej do punktów nr: 91, 92 i 93 wyznaczających granicę południową części działki powstałej z wydzielenia geodezyjnego działki nr 1438/93. Od punktu nr 93 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1438/93 do punktu nr 94, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1438/93. Od punktu nr 94 granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1438/93 do punktu nr 95, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1438/93. Od punktu nr 95 granica biegnie do punktu nr 20, który jest południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1425/56. Od punktu nr 20 granica biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1425/56, 1424/56 i 1423/56 do punktu nr 21. W punkcie nr 21, stanowiącym jednocześnie południowo-zachodni narożnik działki nr 1421/56, granica ulega załamaniu w kierunku wschodnim do punktu nr 96, po czym skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1471/93 do punktu nr 97, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1471/93, dalej biegnie wzdłuż południowej granicy tej działki w kierunku wschodnim do punktu nr 98, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1471/93. Od punktu nr 98 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1471/93 do punktu nr 99. W punkcie nr 99 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 100, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1471/93. Od punktu nr 100 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 26. Punkt nr 26 stanowi jednocześnie punkt graniczny między gminą Pawłowice i miastem Żory. Od punktu nr 26 granica biegnie w linii prostej do północno-wschodniego narożnika działki nr 1051/137 oznaczonego punktem nr 44, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 45, 46, 47, 48, 49 i 50 wzdłuż północnej granicy działki nr 1051/137. Od punktu nr 50 wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 993/137 i 1047/137 biegnie linią prostą przez punkty nr: 51, 52 i 53 do punktu nr 54. Od punktu nr 54 granica biegnie w linii prostej do północno-wschodniego wierzchołka działki nr 1042/137 oznaczonego jako punkt nr 81, następnie załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż ulicy Pukowca linią łamaną przez punkt nr 82 do punktu nr 83. W punkcie nr 83, usytuowanym w północnym narożniku działki nr 1040/137, załamuje się na południowy wschód i biegnie do punktu nr 56, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 57, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1043/137, i dalej do punktu nr 88, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1047/137. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 61. Następnie załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 60, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1078/137. W punkcie nr 60 załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1078/137 i granicy powstałej z wydzielenia części działki nr 733/137 przez punkt nr 89 położony w północno-zachodnim narożniku działki nr 1078/137 do punktu nr 101. W punkcie nr 101 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 102 położonego na południowej granicy działki nr 987/135 powstałego w wyniku wydzielenia części działki nr 988/135. W punkcie nr 102 granica skręca na południe i linią prostą biegnie do punktu nr 103 położonego na zachodniej granicy działki nr 988/135. W punkcie nr 103 granica załamuje siew kierunku południowo-wschodnim i linią prostą biegnie do punktu nr 85 położonego w północnym narożniku działki nr 1025/137. W punkcie nr 85 granica skręca na południowy zachód, biegnąc linią łamaną łączącą punkty graniczne nr: 86, 87 i 68 wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1025/137 i 1085/46. W punkcie nr 68 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej przez punkty nr: 69 i 70 do punktu nr 71. Granica między punktami nr: 68, 69, 70, 71 przebiega wzdłuż północnej strony działki nr 1095/83. W punkcie nr 71 skręca lekko na południowy zachód i biegnie w linii prostej przez punkty nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77 do punktu nr 78, wzdłuż północnej granicy działek nr: 1095/83 i 1097/83. W punkcie nr 78 usytuowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 1097/83 załamuje się na południe i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 79, 80 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Pole Wygoda" - Miasto Żory, obręb ewidencyjny Folwarki i Żory

A - obręb ewidencyjny Folwarki

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 709/147, w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7 skrajem pobocza ul. Kradziejówka. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 709/147, 1316/147, 490/147, 1398/151. W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną środkiem rowu odwadniającego poprzez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do punktu nr 15. Na tym odcinku biegnie wzdłuż działek nr: 1398/151, 495/151, 496/151, 695/151, 692/151, 332/151 i 1053/145. W punkcie nr 15 załamuje się w kierunku południowym, biegnąc w linii prostej poprzez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 1053/145, 1017/145, 1019/145. W punkcie nr 18 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc przez punkty nr: 19, 20, 21, 22, 23 do punktu nr 24. Na tym odcinku biegnie wzdłuż działek nr: 1021/145, 1023/145, 1027/139, 1029/139. W punkcie nr 24 załamuje się w kierunku zachodnim i linią łamaną dochodzi do punktu nr 29 przez punkty nr: 25, 26, 27, 28. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 1029/139, 171/138, 190/137, 330/145. W punkcie nr 29 załamuje się w kierunku północnym i w linii prostej dochodzi do punktu nr 30. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu nr 31. Na odcinku tym graniczy z działkami nr: 330/145, 1132/133, 1137/132, 1140/132, 1144/130, 1147/129, 1150/124, 1153/122, 1156/117, 1157/117, 1160/116. Dalej załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 32, wzdłuż działki nr 1160/116 i dalej, przecinając drogę dojazdową do działki nr 367/147, do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie skrajem drogi dojazdowej do punktu nr 34. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 708/147 i 707/147. W punkcie nr 37 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 707/147 i 709/147 w linii prostej do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

B - obręb ewidencyjny Żory

Granica biegnie od punktu nr 35, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1705/101, w kierunku wschodnim, linią łamaną, wzdłuż drogi dojazdowej do pól, przez punkty nr 36 i 37 do punktu nr 38. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 1705/101, 1708/103, 2291/104, 2294/104, 2297/105. Następnie załamuje się na południowy zachód i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 do punktu nr 49. Na tym odcinku biegnie wzdłuż działek nr: 2297/105, 1603/106, 2300/106. W punkcie nr 49 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 50, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2287/103. Następnie załamuje się w kierunku północnym i linią łamaną, przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dochodzi do punktu nr 35, od którego rozpoczęto opis. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 2287/103, 2291/104, 1708/103, 1705/101.

Jastrzębie-Zdrój - obręb ewidencyjny Bzie Górne, k.m. 1

Obszar Fadom

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek działki nr 655/11, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 656/11 do punktu nr 2, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 656/11. Następnie biegnie w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 3, 4, 5 położone na północnej granicy działki nr 1384/43, do punktu nr 6, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1384/43. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 1385/43 przez punkt nr 7, leżący na północnej granicy działki nr 1385/43, do punktu nr 8, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1385/43. Z punktu nr 8 biegnie dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 9, będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 652/43, a następnie do punktu nr 10, będącego północno-zachodnim wierzchołkiem działki nr 650/43. Z punktu nr 10 skręca w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 650/43, do punktu nr 11, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 650/43, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 12, który jest południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1425/43. Z punktu nr 12 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13, który jest południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1425/43. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 14, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1423/43, i dalej w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 1423/43, 1410/43, 1393/43 do punktu nr 15, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43. Z punktu nr 15 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 16, będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43, skąd skręca w kierunku zachodnim, przechodząc przez punkt nr 17, będący południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43, dalej biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr 1310/43 i 1361/43 do punktu nr 18, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1361/43. Z punktu nr 18 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 19, stanowiącego północno-wschodni wierzchołek działki nr 916/43, następnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1397/43 do punktu nr 20. Z punktu nr 20, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1392/43, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1392/43, na której leżą punkty nr 21 i 22, do punktu nr 23, stanowiącego północno-wschodni wierzchołek działki nr 379/37. Z punktu nr 23 biegnie do punktu nr 24, będącego wspólnym wierzchołkiem działki nr 1359/27 i działki nr 1390/43, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1390/43 i 1389/43 do punktu nr 25, po czym wzdłuż południowej granicy działki nr 1409/43 dochodzi do punktu nr 26, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1409/43 do punktu nr 27, będącego północno-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1409/43. Z punktu nr 27 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1384/43, do punktu nr 28, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1384/43, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1384/43 przez punkty nr 29 i 30 dochodzi do punktu nr 31. Punkt nr 31 stanowi wspólny wierzchołek działek nr 653/43, 1383/43 i 1384/43. Z punktu nr 31 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Jednostka katastralna: Jastrzębie-Zdrój, obręb ewidencyjny: Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 965/68, wzdłuż jej wschodniej granicy, do punktu nr 2 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 965/68 do punktu nr 3. Punkt nr 3 powstał przez przecięcie południowej granicy działki nr 965/68 przez wschodnią linię istniejących zabudowań na działce nr 1162/76. Od punktu nr 3 granica biegnie na południe, przez punkt nr 4 do punktu nr 5, wzdłuż fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76, gdzie skręca na zachód, i biegnie fragmentem południowej granicy tej działki do punktu nr 6 i ponownie na południe wzdłuż kolejnego fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76 do punktu nr 7. Punkt nr 7 jest najbardziej na południe wysuniętym wschodnim narożnikiem działki nr 1162/76. Od punktu nr 7 granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1162/76 do punktu nr 8 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 227/176 przez punkt nr 9 do punktu nr 10, którym oznaczono południowo-zachodni narożnik tej działki. Dalej biegnie po linii oddzielającej obręby ewidencyjne: Jastrzębie-Zdrój (k.m. 1) od Moszczenicy (k.m. 7) do przecięcia ze stałym ogrodzeniem terenu kopalni od strony południowej. Dalej biegnie po linii ogrodzenia przez punkty nr 12 i 13 do punktu nr 14, w którym ogrodzenie przecina linię oddzielającą obręby ewidencyjne i dalej po tej linii do punktu nr 15, w którym przecina południową krawędź istniejącej, urządzonej drogi pożarowej. Następnie biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi pożarowej przez punkt nr 16 do punktu nr 17, który leży na przecięciu drogi z linią rozgraniczającą obręby ewidencyjne Moszczenica (k.m. 7) i Jastrzębie-Zdrój (k.m. 1). Dalej biegnie wzdłuż południowej i wschodniej krawędzi drogi pożarowej przez punkt nr 18 do punktu nr 19, w którym wschodnia krawędź drogi przecina bocznicę kolejową na działce nr 965/68 (k.m. 1 Jastrzębie-Zdrój). Teren zamyka linia biegnąca od punktu nr 19 wzdłuż bocznicy kolejowej do przecięcia z północną granicą działki nr 965/68 w punkcie nr 20 i dalej po fragmencie północnej granicy tej działki do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Ruptawa 1

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jastrzębie-Zdrój, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy strefy VI. do punktu nr 2, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 3, skąd skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie na południe do punktu nr 5, a następnie w kierunku wschodnim do punktu nr 6. Punkty nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyznaczają północną granicę strefy VI. 157-PU. Z punktu nr 6, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU, biegnie w kierunku południowym do punktu nr 7, będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU oraz jednym z wierzchołków działki nr 77. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 77 i południowej granicy działek nr: 111/36 i 112/36 do punktu nr 8, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem strefy VI. 157-PU. Następnie granica biegnie wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, dochodząc do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Ruptawa 2

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego wspólnym, północnym wierzchołkiem działek nr: 306/36 i 212/36, i dalej w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 212/36, dochodzi do punktu nr 2, w miejscu przecięcia północnej granicy działki nr 212/36 z zachodnią granicą działki nr 307/36. Z punktu nr 2 biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 307/36 i 305/36 w kierunku południowym do punktu nr 3, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 303/36, a następnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 306/36, 113/36, 112/36 do punktu nr 4, określonego linią rozgraniczającą strefy VI.128-PU Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jastrzębie-Zdrój. Z punktu nr 4 biegnie wzdłuż linii rozgraniczającej strefy VI.128-PU, VI. 141-RO do punktu nr 5, położonego na granicy działki nr 112/36 i przeciętego linią rozgraniczającą strefy VI.128-PU, VI.141-RO. Z punktu nr 5 granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 112/36, 113/36, 306/36 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Godów

"Pole Gołkowice" - obręb ewidencyjny Skrzyszów k.m. 6 i 9.

Granica biegnie od punktu nr 29, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 476/14, przez punkt nr 30, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 476/14, do punktu nr 31, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 360/70. Od punktu nr 31 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 32, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 490/19, i dalej do punktu nr 33, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 489/19. Od punktu nr 33 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 489/19 przez punkt nr 34, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 489/19, do punktu nr 35, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 469/69. W punkcie nr 35 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 469/69 i 482/69 do punktu nr 36, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 482/69 i północno-zachodnim narożnikiem działki nr 562/41. Od punktu nr 36 granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 562/41 do punktu nr 37, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 562/41. W punkcie nr 37 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 562/41 do punktu nr 38, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 562/41. W punkcie nr 38 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 39, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 564/41. Od punktu nr 39 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 564/41 do punktu nr 40, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 564/41. Od punktu nr 40 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 583/41, do punktu nr 41. W punkcie nr 41 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 583/41 do punktu nr 42. Od punktu nr 42 biegnie linią prostą w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 583/41, do punktu nr 43, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 583/41. Od punktu nr 43 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 44, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 523/31. Od punktu nr 44 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą wzdłuż północnej granicy działki nr 523/31 do punktu nr 45, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 523/31. Od punktu nr 45 biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 523/31, przez punkty nr: 46, 47, 48 do punktu nr 49, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 523/31. Od punktu nr 49 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 50, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 528/31. Od punktu nr 50 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 528/31, do punktu nr 51, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 528/3. Od punktu nr 51 biegnie linią prostą w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 528/31, do punktu nr 52, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 528/31. Od punktu nr 52 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 528/31, do punktu nr 53, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 527/31. Od punktu nr 53 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 54, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 526/31. Do punktu nr 55, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 521/69, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 521/69 do punktu nr 56, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 585/41. Od punktu nr 56 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 585/41, do punktu nr 57, który jest północnym wierzchołkiem działki nr 586/41. Od punktu nr 57 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 586/41, przecinając działkę nr 522/69 w punktach nr 58 i 59. Od punktu nr 59 granica nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 508/28, do punktu nr 60, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 508/28. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 508/28, przez punkt nr 61 w południowo-zachodnim narożniku działki nr 508/28 do punktu nr 61. Od punktu nr 61 granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 509/28 do punktu nr 62, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 470/72, następnie do punktu nr 63, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 470/72. Od punktu nr 63 granica biegnie linią prostą, wzdłuż południowej granicy działki nr 511/59, do punktu nr 64, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 511/59. Z punktu nr 64 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 511/59, do punktu nr 65, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 511/59. Od punktu nr 65 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 460/72, do punktu nr 66, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 460/72. Następnie biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 460/72, do punktu nr 67, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 505/24, i dalej w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 505/24, do punktu nr 68, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 69. Od punktu nr 69 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 505/24, do punktu nr 70, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 354/24. Od punktu nr 70 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 71, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 354/24, i dalej wzdłuż zachodnich granic działek nr: 354/24, 352/24, 350/23, 348/23 do punktu nr 72, następnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 346/23, 344/20, 342/20, 360/70, 476/14 do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Bielsko-Biała

Obszar A - obręb ewidencyjny 16, gmina Stare Bielsko i Dolne Przedmieście

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim do punktu nr 2 północną granicą działki nr 32/13 i dalej przez punkty nr: 3, 4 i 5 północną granicą działki nr 5/10 do punktu nr 6. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 5/10 przez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 5/10 przez punkty nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu nr 24. Następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 25, 26, 27 i 28 południową granicą działki nr 32/13 do punktu nr 29. Następnie załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 30, 31, 32 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar A1 - obręb ewidencyjny 17, gmina Dolne Przedmieście i Komorowice Śląskie

Granica biegnie w kierunku wschodnim od punktu nr 1 przez punkt nr 2 do punktu nr 3 północną granicą działki nr 2/7 i dalej do punktu nr 4, następnie północną granicą działki nr 3564/4 przez punkty nr: 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 3564/4 przez punkty nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do punktu nr 18. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 3564/4 przez punkty nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29 i dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 36, położonego na południowej granicy działki nr 2/7. W punkcie nr 36 załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 37, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 38, położonego na zachodniej granicy działki nr 2/7. Dalej załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 33 i przez punkty nr 34 i 35 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar A2 - obręb ewidencyjny 31, gmina Komorowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodniej wewnętrznej części działki nr 3561/2, w kierunku wschodnim, linią prostą do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie linią prostą, przecinając południową granicę działki nr 3561/2 w punkcie nr 3, do punktu nr 4, zlokalizowanego w północno-wschodniej wewnętrznej części działki nr 3561/3. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po działce nr 3561/3 linią prostą do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie linią prostą, przecinając północną granicę działki nr 3561/3 w punkcie nr 6, do punktu nr 7, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki nr 3561/2. W punkcie nr 7 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 8, tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą po działce nr 3561/2 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Wapienica - obręb ewidencyjny Stare Bielsko

Granica biegnie od punktu nr 38, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1863/7 oraz południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1863/6, w kierunku północnym, linią prostą przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. Od punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku północnym linią prostą przez punkty nr: 7, 8, 9 do punktu nr 10. Od punktu nr 10 biegnie w kierunku wschodnim linią prostą przez punkty nr 11 i 12 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku północnym, dochodząc do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 15, dochodząc do punktu nr 16, który stanowi granicę miasta i jednocześnie jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1753/2. Począwszy od punktu nr 16, zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż rzeki Wapienica linią prostą przez punkty nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 do punktu nr 29. Od punktu nr 29 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1863/5 do punktu nr 39, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1863/5. Od punktu nr 39 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1863/5 przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1863/6. Od punktu nr 43 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1863/6, do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis.

Komorowice - obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 687/1, w kierunku wschodnim do punktu nr 2, wzdłuż południowej granicy działki nr 710/1 i dalej przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie przez punkt nr 9, stanowiący południowo-wschodni narożnik działki nr 687/1, i dalej przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 do punktu nr 20, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 625/21. W punkcie nr 20 skręca w kierunku zachodnim i liną prostą biegnie do punktu nr 21, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie linią prostą do punktu nr 22, następnie w kierunku zachodnim linią prostą do punktu nr 23, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 625/7. Dalej biegnie w kierunku zachodnim linią prostą do punktu nr 24, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 25, a następnie skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 26 i 27 dochodzi do punktu nr 28, leżącego na południowej granicy działki nr 621/6. Następnie skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 do punktu nr 36 i dalej linią prostą w kierunku wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Rybnik

Podmiejska Północ

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego na wschodniej granicy działki nr 1368/4, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1067/4. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż ul. Podmiejskiej, przechodząc kolejno przez punkty nr: 4 (granica działki nr 1067/4), 5 (granica działki nr 1070/4) i 6 (granica działki nr 1065/4). Z punktu nr 6 biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1054/8 do punktu nr 7, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przechodzi przez punkty nr 8 i 9, stanowiące granicę działki nr 1062/8. W punkcie nr 9 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr 10 i 11 zlokalizowane na granicy działki nr 1062/8. W punkcie nr 11 skręca na północ i biegnie przez punkty nr 12 i 13 po granicy działki nr 1054/8. Z punktu nr 13 biegnie dalej w kierunku północnym do punktu nr 14, w którym następuje załamanie granicy wzdłuż drogi lokalnej do działki nr 1049/2, następnie biegnie przez punkty nr: 15, 16, 17 i 18, zlokalizowane w południowym pasie drogi lokalnej, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podmiejska Południe

Granica biegnie od punktu nr 19, położonego na północnej granicy działki nr 1000/8 przy ul. Podmiejskiej, na południowy wschód do punktu nr 20, tworząc wschodnią granicę obszaru powstałą z wydzielenia działki nr 1000/8. W punkcie nr 20 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż polnej drogi do punktów nr 21 i 22, stanowiących południową granicę działki nr 82/10. Następnie biegnie przez punkt nr 23, położony na południowej granicy działki nr 84/8, do punktów nr 24 i 25, znajdujących się na południowej granicy działki nr 83/10, oraz kolejno do punktów nr 26 i 27, znajdujących się na południowej granicy działki nr 1949/4. W punkcie nr 27 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i przechodzi kolejno przez punkty nr: 28, 29, 30, 31 stanowiące zachodnią granicę działki nr 83/10. W punkcie nr 31 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 32, 33, 34, wzdłuż północnej granicy działki nr 83/10 do punktu nr 35, zlokalizowanego na północnej granicy działki nr 85/7. Na odcinku między punktami nr: 35, 36 i 37 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 999/8 i dalej, wzdłuż północnej granicy działki nr 1000/8, do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Czerwionka-Leszczyny

Leszczyny - Armii Krajowej

Granica biegnie od punktu nr 2, wzdłuż działki nr 4431/412 przez punkt nr 3 do punktu nr 4, dalej wzdłuż działki nr 4211/412 przez punkt nr 5 do punktu nr 6, następnie wzdłuż działki nr 4188/412 dochodzi do punktu nr 7 w ul. Armii Krajowej. Z punktu nr 7 biegnie wzdłuż ul. Armii Krajowej przez punkty nr 8 i 9 do punktu nr 10 i dalej przez punkty nr 11 i 12 wzdłuż ul. Polnej do punktu nr 13, z którego dochodzi do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Czechowice-Dziedzice

Obszar Słowackiego - obręb Czechowice, k.m. 5 i 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3788/1028, w kierunku północnym przez punkty nr: 2 i 3 do jej północno-zachodniego narożnika, oznaczonego punktem nr 4. W punkcie nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 3788/1028 do jej północno-wschodniego narożnika, oznaczonego jako punkt nr 5. W punkcie nr 5 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 3788/1029 przez punkt nr 6 do punktu nr 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki. W punkcie nr 7 granica załamuje się w kierunku wschodnim, biegnąc północną granicą działki nr 3788/1029 do punktu nr 8. Od punktu nr 8 granica biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3788/1030 przez punkty nr: 9, 10 do punktu nr 11. Od punktu nr 11 granica skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Od punktu nr 12 biegnie linią prostą w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3788/1030, przez punkt nr 13 do punktu nr 14, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 3788/1030. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 3788/1030 przez punkty nr: 15, 16, 17 do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 19. Od punktu nr 19 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 20, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 3788/1031. Od punktu nr 20 granica biegnie północną granicą działki nr 3788/1031 przez punkty nr: 21 i 22 do punktu nr 23, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 3788/1031. Od punktu nr 23 granica biegnie północną granicą działki nr 3788/962 przez punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28 do punktu nr 29. W punkcie nr 29 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 30, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 31 i 32 do punktu nr 33, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 3788/962, następnie biegnie wschodnią granicą działki nr 3788/962 do punktu nr 34, stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki. W punkcie nr 34 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 3788/962 do punktu nr 35, będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Od punktu nr 35 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1031 do punktu nr 36. W punkcie nr 36 granica skręca w kierunku południowym do punktu nr 37, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3188/1031. Od punktu nr 37 granica biegnie wschodnią granicą działki nr 3788/1001 przez punkt nr 38 do punktu nr 39, będącego południowo-wschodnim narożnikiem tej działki. W punkcie nr 39 skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 40, a następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 41, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3188/1030. Od punktu nr 41 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1030 przez punkt nr 42 do punktu nr 43, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Od punktu nr 43 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1029 przez punkt nr 44 do punktu nr 45, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3788/1028. Od punktu nr 45 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1028 przez punkty nr: 46 i 47 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

PODSTREFA SOSNOWIECKO-DĄBROWSKA

"Milowice" - miasto: Sosnowiec, obręb ewidencyjny: Sosnowiec, k.m. nr: 3, 4 i 41b

Granica biegnie od punktu nr 1a, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 29/1, w kierunku północno-wschodnim, północną granicą działki nr 29/1, do punktu nr 2a, tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działek nr: 29/1, 32/1, 33/1 i 38/1 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie północną granicą działki nr 42/5 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 42/5 i 1/4 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 1/4 do punktu nr 6, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/4 do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 10/1 do punktu nr 8, dalej biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działek nr: 10/1 i 2/2 do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południową granicą działek nr 2/2 i 1/2 do punktu nr 10. Stąd załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 11, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną południową granicą działki nr 1/2 do punktu nr 12. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 13, po czym skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 1/2 do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/2 do punktu nr 15a, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 15b, tu skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 1/2 do punktu nr 16a, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16b. Dalej biegnie w kierunku północnym, zachodnią granicą działki nr 1/2, po czym załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 16c, następnie w kierunku północnym do punktu nr 16d, tu załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 17b, następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 17c, dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 18, skąd skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działek nr: 1/3, 42/2, 32/1 i 29/1 do punktu nr 1a, od którego rozpoczęto opis.

"Dańdówka" - miasto: Sosnowiec

Część Ia - obręb ewidencyjny Klimontów, karta mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1907/3, linią łamaną w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr: 1907/3, 1903/5, 1902/5, 1901/12, 1901/9, 1900/3, 1899/3, 1898/3, 1896/3, 1895/12, 1895/9, 1893/5, 1891/5, 1888/7, 1883/3, 1880/5, 1879/4, 1876/4, 1873/4, 1872/10, 1871/5, 1870/5, 1868/5, 1867/10 i 1866/8 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 1866/8 do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr: 1866/8, 1864/3 i 1863/12 do punktu nr 4, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działek nr: 2657/1 i 2669/4 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 2669/4, 1871/6, 1872/12 i 2658/1 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie linią łamaną zachodnią granicą działek nr: 2658/1 i 2658/5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część I b - obręb ewidencyjny Klimontów, karta mapy nr 6

Granica biegnie od punktu nr 7a, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1845, w kierunku wschodnim północną granicą działek nr: 1845 i 2669/1 linią łamaną przez punkt nr 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr: 1830/3, 2660/1, 1830/2 i 2667/1 linią łamaną przez punkty nr: 9a, 9b i 10 do punktu nr 11. Dalej załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działki nr 1835/1 do punktu nr 12, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie linią łamaną południową granicą działek nr: 1835/1, 2668/1, 1993/7, 2656/2, 1994/1 i 1995 do punktu nr 13. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 1995 do punktu nr 14, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południową granicą działki nr 1992/6 do punktu nr 15. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną południowo-zachodnią granicą działki nr 1992/11 do punktu nr 15a, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 2658/3 do punktu nr 15b, po czym skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 2658/3, 1872/14, 1871/8, 2657/3 i 2669/2 do punktu nr 21. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną zachodnią granicą działek nr: 2669/1 i 1845 do punktu nr 21a, dalej załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 1845 do punktu nr 21b, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 1845 do punktu nr 7a, od którego rozpoczęto opis.

Część II - obręb ewidencyjny Sosnowiec, k.m. nr 80; Klimontów, k.m. nr 6

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2681/2, w kierunku zachodnim linią łamaną przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5, tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr 6 i 7 do punktu nr 8. Dalej biegnie w kierunku zachodnim linią łamaną przez punkty nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do punktu nr 19, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 27, 28 i 29 do punktu nr 30, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 31, 32 i 33 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Mikołajczyka" - miasto: Sosnowiec, obręb ewidencyjny Sosnowiec, k.m. nr: 124 i 125

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnimi i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do punktu nr 12. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną przez punkty nr 12 i 13 do punktu nr 14, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 15 i 16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Narutowicza" - miasto: Sosnowiec, obręb ewidencyjny Sosnowiec, k.m. nr: 53 i 60

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/22a, w kierunku północnym przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5, gdzie skręca na północ, i biegnie linią łamaną zachodnią granicą działki nr 14/22a przez punkty nr 6 i 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu nr 15, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/29a, przez punkty nr 16 i 17 do punktu nr 18. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 19 i 20 do punktu nr 21, dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną, północno-zachodnią granicą działki nr 1/29a, przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29, tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działek nr: 1/29a i 14/22a przez punkty nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu nr 42. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 14/22a do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Bankowa" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, k.m. nr 52

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 6/5, południową granicą działki nr 1/17, następnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 6/5, dalej załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po północno-wschodniej granicy działki nr 1/12 do punktu nr 25, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/12. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie po wschodniej granicy działki nr 1/12 do punktu nr 26, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/12, dalej załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 28, położonego w narożniku działki nr 7/1. Dalej biegnie południową granicą działek nr: 1/12 i 1/17, w kierunku zachodnim, następnie południową granicą działki nr 1/12 i północną granicą działki nr 7/1, w kierunku północnym, następnie ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową granicą działki nr 1/17 i północną granicą działki nr 6/5 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

"Zaplecze Huty Katowice" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb ewidencyjny: Dąbrowa Górnicza, k.m. nr: 113, 114, 116, 117, 119, 120

Część I

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia Huty Katowice, znajdującego się na działce nr 1/5 (karta mapy 117), w kierunku południowym, zachodnią granicą działki nr 1/5 (k.m. nr: 117 i 120). Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną, przechodząc przez północną część działki nr 1/5 (k.m. nr 120), przecinając połączenie dwóch k.m. nr: 120 i 119, i biegnie północną częścią działki nr 3/14 (k.m. nr 119), dalej załamuje się w kierunku północno-wschodnim i linią łamaną biegnie zachodnią częścią działek nr: 3/14 (k.m. nr 119) i 1/28 (k.m. nr 116), wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3/6 (k.m. nr 119), 1/3 (k.m. nr 116), 1/13 (k.m. nr 116) do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i, przecinając działki nr: 1/28 (k.m. nr 116), 1/5 (k.m. nr 117) w ich północnej części, dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 32, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/24 (k.m. nr 116), w kierunku północnym linią łamaną przez punkty nr: 33, 34 i 35 do punktu nr 36, tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 37 i 38 do punktu nr 39. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 40, 41, 42, 43a, 43b, 44, 45, 46 i 47 do punktu nr 48, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 49a, 50a i 51 do punktu nr 52, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie linią prostą do punktu nr 53. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 54, następnie skręca w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 56, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66 do punktu nr 32, od którego rozpoczęto opis.

"Koksownia" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręby ewidencyjne: Łosień, Strzemieszyce Małe, karty map nr 4, 5, 6, 7

Powyższe obręby ewidencyjne wchodzą w skład miasta Dąbrowa Górnicza. Opisywany teren składa się z 4 części określonych kolejnymi literami alfabetu od A do E.

Obszar A

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego zbieg granic działek nr: 1722/1, 1716/3 i 1713/3, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 1722/1 i 1713/3 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 4 i 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar B

Część I

Granica biegnie od punktu nr 24b w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 17 i 18 do punktu nr 19. Od punktu nr 19 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 20. Od punktu nr 20 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 24b, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 24 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24a, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 21a. Od punktu nr 21a biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22 i dalej w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną przez punkt nr 23 do punktu nr 24, od którego rozpoczęto opis.

Obszar C

Granica biegnie od punktu nr 25 w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie nr 27 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32. Od punktu nr 32 biegnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1726/4 do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 33a, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 34. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1726/4 do punktu nr 35, następnie w kierunku południowo-zachodnim południowo-wschodnią granicą działki nr 1716/3 do punktu nr 36a. W punkcie nr 36a załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 1716/3 do punktu nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Obszar D

Stanowi część działek nr 1727/1 i 1757/3 obręb ewidencyjny Łosień oraz nr 2206/1 i 2212/3 obręb ewidencyjny Strzemieszyce Małe.

Granica biegnie od punktu nr 36 w kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnią granicą działek nr 2212/3 i 2206/2, przez punkt nr 37 do punktu nr 38. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnią granicą działki nr 1727/1, do punktu nr 39. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 40, 41 i 42 do punktu nr 43, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 44 i 45 do punktu nr 46. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 47 i 48 do punktu nr 49a i dalej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 56 i 57 do punktu nr 58. Z punktu nr 58 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 59, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 36, od którego rozpoczęto opis.

"Gołonóg" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, k.m. nr 37

Granica biegnie od punktu nr 1 linią prostą w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 38/13, do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 3 wschodnią granicą działki nr 38/13. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 4 północną granicą działki nr 38/13, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 5 wschodnią granicą działki nr 38/13. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 6 południową granicą działki nr 38/13. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą działki nr 38/13, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Kazdębie" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb ewidencyjny Strzemieszyce Małe, k.m. nr: 2, 3 i 6

Część I

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowym narożnikiem terenu, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 3, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 4, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie linią łamaną poprzez punkty nr 7 i 8 do punktu nr 9. Następnie skręca na południe do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Granica biegnie od punktu nr 11, będącego południowym narożnikiem terenu, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie linią łamaną przez punkty nr 13, 14 i 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 17, po czym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

"Łosień" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb ewidencyjny Łosień, k.m. nr: 2 i 3

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-wschodnim narożnikiem terenu, w kierunku zachodnim, linią łamaną przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 17, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Dalej biegnie w kierunku południowym linią łamaną przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Tworzeń" - miasto: Dąbrowa Górnicza, obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, k.m. nr 26

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Siewierz" - miasto: Siewierz, obręb ewidencyjny Siewierz, k.m. nr 13

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4. Dalej biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

"Terminal" - miasto: Sławków, obręb ewidencyjny Niwa, k.m. nr 9; Garbierze k.m. nr: 2, 3 i 4, miasto: Sosnowiec, obręb ewidencyjny Maczki, k.m. nr 3

Część 1

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem terenu, w kierunku wschodnim przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 5, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 6. W punkcie nr 6 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 7, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku południowym, przechodzi przez punkt nr 9, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt nr 12 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Granica biegnie od punktu nr 13, będącego północno-zachodnim narożnikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15. W punkcie nr 15 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 18. W punkcie nr 18 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 19. W punkcie nr 19 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 20. W punkcie nr 20 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 21. W punkcie nr 21 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 22 biegnie do punktu nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Część 3

Granica biegnie od punktu nr 23, będącego północno-zachodnim narożnikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu nr 24. W punkcie nr 24 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 25. W punkcie nr 25 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 26. W punkcie nr 26 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 27. W punkcie nr 27 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 28. W punkcie nr 28 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Częstochowa

Obszar przy ul. Legionów, miasto Częstochowa: obręby ewidencyjne nr: 221, 222

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 72/3, linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, północno-wschodnią granicą działek nr: 72/3 i 107/3 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 107/3 do punktu nr 4. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działek nr: 107/3 i 107/6 przez punkt nr 5 do punktu nr 5a, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie zachodnią granicą działki nr 107/6 do punktu nr 6a. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową granicą działki nr 107/6 do punktu nr 6b, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 107/6 do punktu nr 6c, dalej załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 107/6 i 75/5 przez punkt nr 7a do punktu nr 8a. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działek nr: 72/5 i 72/3 przez punkt nr 8 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar przy drodze wewnętrznej do walcowni blach grubych, miasto: Częstochowa, obręb ewidencyjny nr 302

Granica biegnie od punktu nr 1a, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/95, w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr: 2/95 i 2/93 do punktu nr 3a, tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 2/93 i 2/97 przez punkt nr 3 do punktu nr 4, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 2/97 i 2/95 przez punkt nr 5 do punktu nr 5a. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą działki nr 2/95, do punktu nr 6a, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą, zachodnią granicą działki nr 2/95, do punktu nr 1a, od którego rozpoczęto opis.

Obszar przy przedłużeniu al. Pokoju, miasto: Częstochowa, obręb ewidencyjny nr 302

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2/221 k.m. nr 302b, w kierunku południowym po granicy działki nr 2/221 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 2/220 do punktu nr 4, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 2/220 i 2/223 do punktu nr 5, dalej biegnie w kierunku północnym południową granicą działki nr 2/223 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie północną granicą działki nr 2/223 do punktu nr 7, skąd skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działek nr: 2/220 i 2/221 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar przy ul. Rolniczej, miasto Częstochowa, obręb ewidencyjny nr 24. W skład obszaru wchodzą działki nr: 254, 256, 188, 192

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 256, w kierunku wschodnim do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 3. Dalej granica biegnie wschodnią granicą działki nr 254 przez punkty nr: 4, 5 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 7. Dalej granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 8 i dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez punkt nr 10 do punktu nr 11, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 188. Z punktu nr 11 biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 12, 13, 14 do punktu nr 15, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 192. W punkcie nr 15 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 16, 17, 18 do punktu nr 19, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 20. Z punktu nr 20 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar przy ul. Legionów, miasto Częstochowa, obręb ewidencyjny nr 194. W skład obszaru wchodzą działki nr: 19, 22, 23

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 22, w kierunku wschodnim po północnej granicy działki nr 22, przez punkt nr 2 do punktu nr 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 22. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 4. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 6, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 23. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną po zachodniej granicy działek nr: 23, 19 i 22, przez punkty nr: 8, 9, 10, 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Siemianowice Śląskie

Obszar przy ulicy Krupanka, miasto: Siemianowice Śląskie, obręb ewidencyjny Bańgów, k.m. nr 1

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1143/125, w kierunku wschodnim do punktu nr 2, tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i linią łamaną biegnie poprzez punkty nr: 3, 4 i 5 do punktu nr 6, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 7, dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar przy ulicy Kopalnianej, miasto: Siemianowice Śląskie, obręb ewidencyjny Siemianowice Śląskie, k.m. nr 3; Bytków k.m. nr 1

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2581/44, w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez punkty nr 2 i 2a do punktu nr 3, tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 4, 5 i 5a do punktu nr 6, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 7, 8 i 9 do punktu nr 10. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkty nr: 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.129.1078) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz.U.2006.118.802) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2006 r.

2 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.32.269) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2005 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.32.269) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2005 r.
4 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.129.1078) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz.U.2006.118.802) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2006 r.